Skip to main content
Close Menu

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
55
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
101,0%88,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
99,7%99,7%0,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties96.21253.329    
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)7071.395    
Baten uit eigen fondsenwerving96.91954.724    
- Baten uit acties van derden6.54421.344    
Som van de geworven baten103.46376.068    
- Rentebaten en baten uit beleggingen 77    
Som van de baten103.46376.145    
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening104.47867.072    
Totaal besteed aan doelstellingen104.47867.072    
- Kosten eigen fondsenwerving3030    
Totaal wervingskosten3030    
- Kosten beheer en administratie263187    
Som van de lasten104.77167.289    
Saldo van baten en lasten-1.3088.856    
Vorderingen en overlopende activa17.0002.000    
Liquide middelen4.85428.644    
Totaal vlottende activa21.85430.644    
Totaal activa21.85430.644    
Reserves
- [Historie] Reserves4.288-974    
Totaal reserves4.288-974    
Fondsen50014.618    
Totaal reserves en fondsen4.78813.644    
Kortlopende schulden17.06617.000    
Totaal passiva21.85430.644    

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.