Skip to main content
Close Menu

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
55
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
101,0%88,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
99,7%99,7%0,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties96.21253.329    
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)7071.395    
Baten uit eigen fondsenwerving96.91954.724    
- Baten uit acties van derden6.54421.344    
Som van de geworven baten103.46376.068    
- Rentebaten en baten uit beleggingen 77    
Som van de baten103.46376.145    
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening104.47867.072    
Totaal besteed aan doelstellingen104.47867.072    
- Kosten eigen fondsenwerving3030    
Totaal wervingskosten3030    
- Kosten beheer en administratie263187    
Som van de lasten104.77167.289    
Saldo van baten en lasten-1.3088.856    
Vorderingen en overlopende activa17.0002.000    
Liquide middelen4.85428.644    
Totaal vlottende activa21.85430.644    
Totaal activa21.85430.644    
Reserves
- [Historie] Reserves4.288-974    
Totaal reserves4.288-974    
Fondsen50014.618    
Totaal reserves en fondsen4.78813.644    
Kortlopende schulden17.06617.000    
Totaal passiva21.85430.644