Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

KidsRights, St.

Begunstigden: Kinderen, Minima, Mensen met een beperking, Gemeenschappen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
21,8%6,8%19,2%14,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
67,9%85,3%78,9%78,2%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
70,3%82,9%73,5%79,8%0,0%
 
Baten
Nalatenschappen 101.0755.4645.171 
Giften en donaties2.109.4781.599.3002.189.1241.799.809 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving2.109.4781.700.3752.194.5881.804.980 
Baten uit acties van derden11.87079.7207.77355.753 
Rentebaten en baten uit beleggingen9.3844.368   
Overige baten   4.859 
Som der baten2.130.7321.784.4632.202.3611.865.592 
 
Lasten
Structurele en noodhulp716.602653.571638.958617.159 
Preventie en voorlichting731.208868.4491.097.943841.833 
Totaal besteed aan de doelstelling(en)1.447.8101.522.0201.736.9011.458.992 
Kosten eigen fondsenwerving460.660116.277421.081263.783 
Totaal wervingskosten baten460.660116.277421.081263.783 
Kosten van beheer en administratie152.343197.675206.003104.616 
Som der lasten2.060.8131.835.9722.363.9851.827.391 
Resultaat69.919-51.509-161.62438.201 
KOSTENSPECIFICATIES
Subsidies en bijdragen655.904542.771544.623574.708 
Uitbesteed werk784.08548.6055.120  
Publiciteit en communicatie51.650708.0781.233.516570.675 
Personeelskosten307.718230.594266.143346.298 
Huisvestingskosten19.82130.00030.00097.000 
Kantoor- en algemene kosten232.923269.862274.665226.829 
Afschrijving en rente8.7126.0629.91811.881 
Totaal2.060.8131.835.9722.363.9851.827.391 
 
Activa
ImmateriŽle vaste activa 22.08012.8801.840 
MateriŽle vaste activa2.3522.3662.1841.930 
Totaal vaste activa2.35224.44615.0643.770 
Vorderingen en overlopende activa300.700670.285299.058243.364 
Liquide middelen678.979264.542681.595662.751 
Totaal vlottende activa979.679934.827980.653906.115 
Totaal activa982.031959.273995.717909.885 
 
Passiva
Reserves737.668586.159369.350362.736 
Fondsen 100.000155.185200.000 
Totaal reserves en fondsen737.668686.159524.535562.736 
Kortlopende schulden244.363273.114471.182347.149 
Totaal passiva982.031959.273995.717909.885