Skip to main content
Close Menu

KidsRights

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
21,8%6,8%19,2%14,6%23,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
67,9%85,3%78,9%78,2%72,7%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
70,3%82,9%73,5%79,8%71,5%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen 101.0755.464   
- Giften en donaties2.109.4781.599.3002.189.1241.804.9801.817.705 
Baten uit eigen fondsenwerving2.109.4781.700.3752.194.5881.804.9801.817.705 
- Baten uit acties van derden11.87079.7207.77355.75370.940 
Som van de geworven baten2.121.3481.780.0952.202.3611.860.7331.888.645 
- Rentebaten en baten uit beleggingen9.3844.368    
- Overige baten   4.8593.483 
Som van de baten2.130.7321.784.4632.202.3611.865.5921.892.128 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening716.602653.571638.958617.159477.169 
- Voorlichting en bewustwording731.208868.4491.097.943841.833898.747 
Totaal besteed aan doelstellingen1.447.8101.522.0201.736.9011.458.9921.375.916 
- Kosten eigen fondsenwerving460.660116.277421.081263.783426.269 
Totaal wervingskosten460.660116.277421.081263.783426.269 
- Kosten beheer en administratie152.343197.675206.003104.616123.105 
Som van de lasten2.060.8131.835.9722.363.9851.827.3911.925.290 
Saldo voor financiŽle baten en lasten69.919-51.509-161.62438.201-33.162 
Saldo van baten en lasten69.919-51.509-161.62438.201-33.162 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 22.08012.8801.84021.435 
MateriŽle vaste activa2.3522.3662.1841.9301.061 
Totaal vaste activa2.35224.44615.0643.77022.496 
Vorderingen en overlopende activa300.700670.285299.058243.364135.734 
Liquide middelen678.979264.542681.595662.751869.665 
Totaal vlottende activa979.679934.827980.653906.1151.005.399 
Totaal activa982.031959.273995.717909.8851.027.895 
Reserves
- Continuiteitsreserve    305.672 
- [Historie] Reserves737.668586.159369.350362.736  
Totaal reserves737.668586.159369.350362.736305.672 
Fondsen 100.000155.185200.000223.902 
Totaal reserves en fondsen737.668686.159524.535562.736529.574 
Kortlopende schulden244.363273.114471.182347.149498.321 
Totaal passiva982.031959.273995.717909.8851.027.895 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.