Skip to main content
Close Menu

KidsRights, St.

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
21,8%6,8%19,2%14,6%23,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
67,9%85,3%78,9%78,2%72,7%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
70,3%82,9%73,5%79,8%71,5%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen 101.0755.464   
- Giften en donaties2.109.4781.599.3002.189.1241.804.9801.817.705 
Baten uit eigen fondsenwerving2.109.4781.700.3752.194.5881.804.9801.817.705 
- Baten uit acties van derden11.87079.7207.77355.75370.940 
Som van de geworven baten2.121.3481.780.0952.202.3611.860.7331.888.645 
- Rentebaten en baten uit beleggingen9.3844.368    
- Overige baten   4.8593.483 
Som van de baten2.130.7321.784.4632.202.3611.865.5921.892.128 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening716.602653.571638.958617.159477.169 
- Voorlichting en bewustwording731.208868.4491.097.943841.833898.747 
Totaal besteed aan doelstellingen1.447.8101.522.0201.736.9011.458.9921.375.916 
- Kosten eigen fondsenwerving460.660116.277421.081263.783426.269 
Totaal wervingskosten460.660116.277421.081263.783426.269 
- Kosten beheer en administratie152.343197.675206.003104.616123.105 
Som van de lasten2.060.8131.835.9722.363.9851.827.3911.925.290 
Saldo voor financiŽle baten en lasten69.919-51.509-161.62438.201-33.162 
Saldo van baten en lasten69.919-51.509-161.62438.201-33.162 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 22.08012.8801.84021.435 
MateriŽle vaste activa2.3522.3662.1841.9301.061 
Totaal vaste activa2.35224.44615.0643.77022.496 
Vorderingen en overlopende activa300.700670.285299.058243.364135.734 
Liquide middelen678.979264.542681.595662.751869.665 
Totaal vlottende activa979.679934.827980.653906.1151.005.399 
Totaal activa982.031959.273995.717909.8851.027.895 
Reserves
- Continuiteitsreserve    305.672 
- [Historie] Reserves737.668586.159369.350362.736  
Totaal reserves737.668586.159369.350362.736305.672 
Fondsen 100.000155.185200.000223.902 
Totaal reserves en fondsen737.668686.159524.535562.736529.574 
Kortlopende schulden244.363273.114471.182347.149498.321 
Totaal passiva982.031959.273995.717909.8851.027.895