Skip to main content
Close Menu

KidsRights, St.

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
21,8%6,8%19,2%14,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
67,9%85,3%78,9%78,2%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
70,3%82,9%73,5%79,8%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen 101.0755.4645.171 
- Giften en donaties2.109.4781.599.3002.189.1241.799.809 
Baten uit eigen fondsenwerving2.109.4781.700.3752.194.5881.804.980 
- Baten uit acties van derden11.87079.7207.77355.753 
Som van de geworven baten2.121.3481.780.0952.202.3611.860.733 
- Rentebaten en baten uit beleggingen9.3844.368   
- Overige baten   4.859 
Som van de baten2.130.7321.784.4632.202.3611.865.592 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening716.602653.571638.958617.159 
- Voorlichting en bewustwording731.208868.4491.097.943841.833 
Totaal besteed aan doelstellingen1.447.8101.522.0201.736.9011.458.992 
- Kosten eigen fondsenwerving460.660116.277421.081263.783 
Totaal wervingskosten460.660116.277421.081263.783 
- Kosten beheer en administratie152.343197.675206.003104.616 
Som van de lasten2.060.8131.835.9722.363.9851.827.391 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 22.08012.8801.840 
MateriŽle vaste activa2.3522.3662.1841.930 
Totaal vaste activa2.35224.44615.0643.770 
Vorderingen en overlopende activa300.700670.285299.058243.364 
Liquide middelen678.979264.542681.595662.751 
Totaal vlottende activa979.679934.827980.653906.115 
Totaal activa982.031959.273995.717909.885 
Reserves
- [Historie] Reserves737.668586.159369.350362.736 
Totaal reserves737.668586.159369.350362.736 
Fondsen 100.000155.185200.000 
Totaal reserves en fondsen737.668686.159524.535562.736 
Kortlopende schulden244.363273.114471.182347.149 
Totaal passiva982.031959.273995.717909.885