U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Hartstichting, Nederlandse

Begunstigden: Zieken, Gehandicapten
Collecteweek: 02-04-2017 t/m 08-04-2017

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,8%20,6%20,6%17,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
101,2%74,3%80,0%78,6%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
83,4%75,2%79,1%79,5%0,0%
 
Directielid 1
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
139.56093.040139.560139.650 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
186.930121.183182.582183.983 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
40404040 
Periode (maanden)1281212 
Baten
Collecten4.020.9563.812.4913.403.9423.152.435 
Nalatenschappen13.912.46312.777.33912.381.81414.560.370 
Giften en schenkingen, donaties en contributies20.879.01921.042.51922.394.82424.034.992 
Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties298.267178.197672.060542.686 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving39.110.70537.810.54638.852.64042.290.483 
Baten uit acties van derden1.837.6681.756.1561.638.9621.635.921 
Rentebaten en baten uit beleggingen5.487.9384.295.9967.240.9111.363.360 
Overige baten499.376322.532323.301442.560 
Som der baten46.935.68744.185.23048.055.81445.732.324 
 
Lasten
Wetenschappelijk onderzoek34.288.51017.642.77621.247.44917.079.713 
Preventie en voorlichting9.322.95012.356.91614.330.57417.149.408 
PatiŽnten- en belangenbehartiging3.906.5602.824.3222.876.1941.702.782 
Totaal besteed aan de doelstelling(en)47.518.02032.824.01438.454.21735.931.903 
Kosten eigen fondsenwerving6.946.5377.783.8058.005.1477.199.329 
Kosten acties van derden78.54082.002172.600202.019 
Kosten van beleggingen 163.545175.905185.009 
Totaal wervingskosten baten7.025.0778.029.3528.353.6527.586.357 
Kosten van beheer en administratie2.420.4292.780.1501.781.3841.675.961 
Som der lasten56.963.52643.633.51648.589.25345.194.221 
Resultaat-10.027.839551.714-533.439538.103 
KOSTENSPECIFICATIES
Subsidies en bijdragen28.537.69216.227.60921.082.21516.609.687 
Aankopen en verwervingen6.767.9675.394.8495.440.9364.134.787 
Uitbesteed werk8.539.0079.678.3059.645.2178.485.502 
Publiciteit en communicatie   3.457.722 
Personeelskosten9.024.6698.841.2838.969.2989.230.210 
Huisvestingskosten1.574.2671.292.7831.341.6761.329.514 
Kantoor- en algemene kosten2.284.0191.489.3211.377.8571.435.857 
Afschrijving en rente235.905709.366732.054510.942 
Totaal56.963.52643.633.51648.589.25345.194.221 
 
Activa
MateriŽle vaste activa3.513.2692.883.5002.358.4002.053.241 
FinanciŽle vaste activa4.740.0004.740.0004.740.0004.740.000 
Totaal vaste activa8.253.2697.623.5007.098.4006.793.241 
Vorderingen en overlopende activa14.458.84115.146.42714.277.85715.149.922 
Effecten68.466.37371.615.36572.145.85975.063.307 
Liquide middelen2.623.1471.057.1472.341.9781.052.557 
Totaal vlottende activa85.548.36187.818.93988.765.69491.265.786 
Totaal activa93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027 
 
Passiva
Reserves22.693.91623.245.63122.712.19323.250.296 
Fondsen8.0008.0008.0008.000 
Totaal reserves en fondsen22.701.91623.253.63122.720.19323.258.296 
Voorzieningen580.000100.000   
Langlopende schulden45.963.45745.744.82748.623.86739.213.146 
Kortlopende schulden24.556.25726.343.98124.520.03435.587.585 
Totaal passiva93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027