Skip to main content
Close Menu

Papoeajeugd naar School

Begunstigden: Analfabeten, Kinderen

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
55
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
9,1%9,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
89,7%87,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
88,3%86,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties72.68053.938    
Baten uit eigen fondsenwerving72.68053.938    
Som van de geworven baten72.68053.938    
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.7242.342    
- Overige baten3.0461.726    
Som van de baten81.45058.006    
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening73.05150.623    
Totaal besteed aan doelstellingen73.05150.623    
- Kosten eigen fondsenwerving6.5885.292    
Totaal wervingskosten6.5885.292    
- Kosten beheer en administratie3.1182.749    
Som van de lasten82.75758.664    
Saldo van baten en lasten-1.307-658    
ACTIVA
FinanciŽle vaste activa185.11974.076    
Totaal vaste activa185.11974.076    
Vorderingen en overlopende activa3.1732.257    
Liquide middelen152.891264.326    
Totaal vlottende activa156.064266.583    
Totaal activa341.183340.659    
Reserves
- [Historie] Reserves222.234221.576    
Totaal reserves222.234221.576    
Fondsen116.269116.269    
Totaal reserves en fondsen338.503337.845    
Kortlopende schulden2.6802.814    
Totaal passiva341.183340.659