U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver.

Begunstigden: Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlogsgeweld, Vluchtelingen, Gevangenen
Collecteweek: 05-03-2017 t/m 11-03-2017

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
18,9%18,0%17,5%20,3%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
90,4%88,4%78,3%72,7%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
81,1%81,2%80,2%77,7%0,0%
 
Directielid 1
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
102.574104.404105.517106.675 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
131.044133.632135.261135.705 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
40404040 
Periode (maanden)12121212 
Baten
Collecten1.723.3511.715.2131.624.8731.599.165 
Nalatenschappen1.723.7592.365.9673.313.4712.960.930 
Giften en schenkingen, donaties en contributies15.959.08515.260.54015.042.71815.612.622 
Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties234.355133.402186.224251.477 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving19.640.55019.475.12220.167.28620.424.194 
Baten uit acties van derden3.600.0003.600.0003.600.0003.600.000 
Subsidies van overheden578.988852.460797.387801.491 
Rentebaten en baten uit beleggingen248.580127.173116.80181.177 
Overige baten148.554142.718127.440319.527 
Som der baten24.216.67224.197.47324.808.91425.226.389 
 
Lasten
Voorlichting, educatie, bewustwording3.349.8593.150.9402.687.1412.277.244 
Preventie en voorlichting12.784.84211.979.8908.509.1829.441.765 
Innovatie en pleitbezorging5.768.0216.266.0848.221.7146.625.549 
Totaal besteed aan de doelstelling(en)21.902.72221.396.91419.418.03718.344.558 
Kosten eigen fondsenwerving3.705.5183.512.8093.527.2044.154.373 
Kosten acties van derden25.04824.88232.02150.306 
Totaal wervingskosten baten3.730.5663.537.6913.559.2254.204.679 
Kosten van beheer en administratie1.368.5801.400.8421.225.3941.065.171 
Som der lasten27.001.86826.335.44724.202.65623.614.408 
Resultaat-2.785.196-2.137.974606.2581.611.981 
KOSTENSPECIFICATIES
Subsidies en bijdragen655.0391.620.6521.139.022954.616 
Afdrachten10.458.50110.083.2248.411.9359.408.643 
Uitbesteed werk2.175.1551.150.199881.2821.824.610 
Publiciteit en communicatie4.129.6873.603.1863.198.0843.571.148 
Personeelskosten8.066.8618.450.5899.364.2916.316.100 
Huisvestingskosten234.753214.442227.279279.361 
Kantoor- en algemene kosten722.657664.589537.706780.764 
Afschrijving en rente559.215548.566443.057479.166 
Totaal27.001.86826.335.44724.202.65623.614.408 
 
Activa
MateriŽle vaste activa7.359.1356.903.9386.514.5576.640.976 
FinanciŽle vaste activa 2.000.0001.000.000  
Totaal vaste activa7.359.1358.903.9387.514.5576.640.976 
Voorraden150.910124.24646.88350.438 
Vorderingen en overlopende activa6.201.7463.597.3693.009.916243.003 
Effecten260259277211 
Liquide middelen8.482.3806.145.4379.489.24511.930.514 
Totaal vlottende activa14.835.2969.867.31112.546.32112.224.166 
Totaal activa22.194.43118.771.24920.060.87818.865.142 
 
Passiva
Reserves15.448.12213.337.75313.884.06315.462.640 
Fondsen241.232213.625273.573306.977 
Totaal reserves en fondsen15.689.35413.551.37814.157.63615.769.617 
Voorzieningen  1.167.925387.123 
Langlopende schulden3.000.0002.000.0001.000.000300.000 
Kortlopende schulden3.505.0773.219.8713.735.3174.588.402 
Totaal passiva22.194.43118.771.24920.060.87821.045.142