Skip to main content
Close Menu

ALAS Rescue Team

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
90,0%93,6%90,3%82,3%92,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,3%93,5%88,9%85,9%88,9%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties45.512,3642.709,2552.853,0457.338,7453.350 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.) 1.230,14375,452.577,944.886 
Baten uit eigen fondsenwerving45.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.236 
- Baten uit acties van derden9.000     
Som van de geworven baten54.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.236 
Som van de baten54.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.236 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening40.222,0141.107,1548.058,9249.319,2854.117 
- Aankoop en beheer8.856     
Totaal besteed aan doelstellingen49.078,0141.107,1548.058,9249.319,2854.117 
- Kosten beheer en administratie3.496,802.848,865.983,328.084,746.790 
Som van de lasten52.574,8143.956,0154.042,2457.404,0260.907 
Saldo voor financiŽle baten en lasten1.937,55-16,62-813,752.512,66-2.671 
Saldo van baten en lasten1.937,55-16,62-813,752.512,66-2.671 
Liquide middelen7.022,429.133,146.331,378.9036.232 
Totaal vlottende activa7.022,429.133,146.331,378.9036.232 
Totaal activa7.022,429.133,146.331,378.9036.232 
Reserves
- Overige reserves    6.232 
- [Historie] Reserves7.022,429.133,146.331,378.903  
Totaal reserves7.022,429.133,146.331,378.9036.232 
Totaal reserves en fondsen7.022,429.133,146.331,378.9036.232 
Totaal passiva7.022,429.133,146.331,378.9036.232