Skip to main content
Close Menu

ALAS Rescue Team

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
90,0%93,6%90,3%82,3%92,9%73,3%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,3%93,5%88,9%85,9%88,9%79,9%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties45.512,3642.709,2552.853,0457.338,7453.35060.833
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.) 1.230,14375,452.577,944.886 
- *Baten van bedrijven     111
Baten uit eigen fondsenwerving45.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.23660.944
- Baten uit acties van derden9.000     
Som van de geworven baten54.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.23660.944
- *Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten     -2.706
Som van de baten54.512,3643.939,3953.228,4959.916,6858.23658.238
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening40.222,0141.107,1548.058,9249.319,2854.11742.699
- Aankoop en beheer8.856     
Totaal besteed aan doelstellingen49.078,0141.107,1548.058,9249.319,2854.11742.699
- Kosten beheer en administratie3.496,802.848,865.983,328.084,746.79010.769
Som van de lasten52.574,8143.956,0154.042,2457.404,0260.90753.468
Saldo voor financiŽle baten en lasten1.937,55-16,62-813,752.512,66-2.671 
Saldo van baten en lasten1.937,55-16,62-813,752.512,66-2.671 
Liquide middelen7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946
Totaal vlottende activa7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946
Totaal activa7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946
Reserves
- Overige reserves    6.17610.946
- [Historie] Reserves7.022,429.133,146.331,378.903  
Totaal reserves7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946
Totaal reserves en fondsen7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946
Totaal passiva7.022,429.133,146.331,378.9036.17610.946

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.