Skip to main content
Close Menu

Peerke Donders Stichting

Begunstigden: Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,3%0,6%0,5%12,0%23,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
35,2%109,9%46,8%163,8%239,3%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
96,5%95,1%94,7%91,4%91,6%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen 48.152106.5005.123  
- Giften en donaties250.85226.35122.68122.48018.058 
Baten uit eigen fondsenwerving250.85274.503129.18127.60318.058 
Som van de geworven baten250.85274.503129.18127.60318.058 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7151.2231.6019051.268 
Som van de baten251.56775.726130.78228.50819.326 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening87.59181.47459.13546.69846.255 
- Voorlichting en bewustwording9771.7412.063   
Totaal besteed aan doelstellingen88.56883.21561.19846.69846.255 
- Kosten eigen fondsenwerving7174446253.3204.251 
Totaal wervingskosten7174446253.3204.251 
- Kosten beheer en administratie2.5383.8732.8281.060  
Som van de lasten91.82387.53264.65151.07850.506 
Saldo voor financiŽle baten en lasten159.744-11.80666.131-22.570-31.180 
Saldo van baten en lasten159.744-11.80666.131-22.570-31.180 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa773     
Totaal vaste activa773     
Liquide middelen205.914194.881261.012238.442218.402 
Totaal vlottende activa205.914194.881261.012238.442218.402 
Totaal activa206.687194.881261.012238.442218.402 
Reserves
- Overige reserves    218.402 
- [Historie] Reserves206.687194.881261.012238.442  
Totaal reserves206.687194.881261.012238.442218.402 
Totaal reserves en fondsen206.687194.881261.012238.442218.402 
Totaal passiva206.687194.881261.012238.442218.402 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.