Skip to main content
Close Menu

Peerke Donders Stichting

Begunstigden: Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,3%0,6%0,5%12,0%23,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
35,2%109,9%46,8%163,8%239,3%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
96,5%95,1%94,7%91,4%91,6%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen 48.152106.5005.123  
- Giften en donaties250.85226.35122.68122.48018.058 
Baten uit eigen fondsenwerving250.85274.503129.18127.60318.058 
Som van de geworven baten250.85274.503129.18127.60318.058 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7151.2231.6019051.268 
Som van de baten251.56775.726130.78228.50819.326 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening87.59181.47459.13546.69846.255 
- Voorlichting en bewustwording9771.7412.063   
Totaal besteed aan doelstellingen88.56883.21561.19846.69846.255 
- Kosten eigen fondsenwerving7174446253.3204.251 
Totaal wervingskosten7174446253.3204.251 
- Kosten beheer en administratie2.5383.8732.8281.060  
Som van de lasten91.82387.53264.65151.07850.506 
Saldo voor financiŽle baten en lasten159.744-11.80666.131-22.570-31.180 
Saldo van baten en lasten159.744-11.80666.131-22.570-31.180 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa773     
Totaal vaste activa773     
Liquide middelen205.914194.881261.012238.442218.402 
Totaal vlottende activa205.914194.881261.012238.442218.402 
Totaal activa206.687194.881261.012238.442218.402 
Reserves
- Overige reserves    218.402 
- [Historie] Reserves206.687194.881261.012238.442  
Totaal reserves206.687194.881261.012238.442218.402 
Totaal reserves en fondsen206.687194.881261.012238.442218.402 
Totaal passiva206.687194.881261.012238.442218.402