Skip to main content
Close Menu

Nationaal MS Fonds

Begunstigden: Chronisch zieken, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen
Collecteweek: 18-11-2018 t/m 24-11-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
15,0%19,9%24,2%20,0%20,9%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
45,5%63,7%53,5%52,9%66,6%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
68,5%72,2%70,3%67,5%75,0%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
76.78078.71282.00182.00182.001 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
85.93987.78897.24188.71591.301 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040 
Periode (maanden)1212121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten880.786909.875962.355977.4791.037.511 
- Nalatenschappen119.748211.026118.891112.854136.713 
- Giften en donaties472.532345.810346.135668.511448.693 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)19.2131.1649.692   
Baten uit eigen fondsenwerving1.492.2791.467.8751.437.0731.758.8441.622.917 
- Baten uit acties van derden 473.082853.350 350.000 
Som van de geworven baten1.492.2791.940.9572.290.4231.758.8441.972.917 
- Rentebaten en baten uit beleggingen  16.3819.349  
Som van de baten1.492.2791.940.9572.306.8041.768.1931.972.917 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording    748.649 
- Onderzoek178.436544.738538.413288.905566.174 
- [Historie] preventie en voorlichting500.767691.094695.172645.858  
Totaal besteed aan doelstellingen679.2031.235.8321.233.585934.7631.314.823 
- Kosten eigen fondsenwerving224.202291.381348.452351.635339.822 
- Kosten acties derden 88.60865.060   
Totaal wervingskosten224.202379.989413.512351.635339.822 
- Kosten beheer en administratie88.41895.769106.64298.15999.453 
Som van de lasten991.8231.711.5901.753.7391.384.5571.754.098 
Saldo voor financiŽle baten en lasten500.456229.367553.065383.636218.819 
Saldo van baten en lasten500.456229.367553.065383.636218.819 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa50.63272.17068.62460.98143.102 
Totaal vaste activa50.63272.17068.62460.98143.102 
Voorraden15.05315.46820.1826.2715.691 
Vorderingen en overlopende activa360.418126.666161.729160.986228.624 
Liquide middelen1.642.5352.322.2472.922.5123.247.1253.348.613 
Totaal vlottende activa2.018.0062.464.3813.104.4233.414.3823.582.928 
Totaal activa2.068.6382.536.5513.173.0473.475.3633.626.030 
Reserves
- Continuiteitsreserve    1.312.735 
- Bestemmingsreserves    1.987.209 
- [Historie] Reserves1.928.0222.157.3892.533.3432.949.308  
Totaal reserves1.928.0222.157.3892.533.3432.949.3083.299.944 
Fondsen  177.111144.78212.965 
Totaal reserves en fondsen1.928.0222.157.3892.710.4543.094.0903.312.909 
Langlopende schulden 174.000232.500132.50032.500 
Kortlopende schulden140.616205.162230.093248.773280.621 
Totaal passiva2.068.6382.536.5513.173.0473.475.3633.626.030