Skip to main content
Close Menu

ASAP

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111115
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
5,1%4,5%6,1%6,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
97,9%108,7%95,4%96,3%77,9%64,6%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,0%95,8%93,6%93,8%77,9%67,4%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties669.542544.721586.428518.960303.037185.165
Baten uit eigen fondsenwerving669.542544.721586.428518.960303.037185.165
Som van de geworven baten669.542544.721586.428518.960303.037185.165
- *Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten    20.51024.488
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.6789.1672.4934.591  
- Overige baten10.5961.5421.8295.6006.3305.596
Som van de baten685.816555.430590.750529.151329.877215.249
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening671.218603.860563.587509.410256.832139.077
Totaal besteed aan doelstellingen671.218603.860563.587509.410256.832139.077
- Kosten eigen fondsenwerving34.33124.44035.80130.950  
- Kosten verkrijging subsidies overheden6.866     
Totaal wervingskosten41.19724.44035.80130.950  
- Kosten beheer en administratie9.5242.0372.9832.57872.73367.293
Som van de lasten721.939630.337602.371542.938329.565206.370
Saldo voor financiŽle baten en lasten-36.123-74.907-11.621-13.787312 
*Saldo financiŽle baten en lasten    -1.1693.418
Saldo van baten en lasten-36.123-74.907-11.621-13.787-857 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa467.550545.258617.661739.677772.066784.303
FinanciŽle vaste activa57.91066.56164.45176.22788.419101.837
Totaal vaste activa525.460611.819682.112815.904860.485886.140
Voorraden   18.39518.92719.090
Vorderingen en overlopende activa73.90959.03062.4446.8212.4092.425
Liquide middelen64.63029.39147.86389.60754.19189.006
Totaal vlottende activa138.53988.421110.307114.82375.527110.521
Totaal activa663.999700.240792.419930.727936.012996.661
Reserves
- Bestemmingsreserves    108.670104.637
- [Historie] Reserves657.161668.858-4.213-29.562  
Totaal reserves657.161668.858-4.213-29.562108.670104.637
Fondsen  742.650932.018788.448801.501
Totaal reserves en fondsen657.161668.858738.437902.456897.118906.138
Kortlopende schulden6.83831.38253.98228.27138.89490.523
Totaal passiva663.999700.240792.419930.727936.012996.661
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten     4.692
- Rentelasten    -1.169-1.274
*Saldo financiŽle baten en lasten    -1.1693.418

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.