Skip to main content
Close Menu

ASAP

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
5,1%4,5%6,1%6,0%13,2%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
97,9%108,7%95,4%96,3%87,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,0%95,8%93,6%93,8%86,8%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties669.542544.721586.428518.960319.211 
Baten uit eigen fondsenwerving669.542544.721586.428518.960319.211 
Som van de geworven baten669.542544.721586.428518.960319.211 
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.6789.1672.4934.591  
- Overige baten10.5961.5421.8295.60026.528 
Som van de baten685.816555.430590.750529.151345.739 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening491.98036.546136.17418.52578.076 
- Educatie, opleidingen en cursussen145.318502.569366.867404.955222.720 
- Overig33.92064.74560.54685.930  
Totaal besteed aan doelstellingen671.218603.860563.587509.410300.796 
- Kosten eigen fondsenwerving34.33124.44035.80130.95042.277 
- Kosten verkrijging subsidies overheden6.866     
Totaal wervingskosten41.19724.44035.80130.95042.277 
- Kosten beheer en administratie9.5242.0372.9832.5783.523 
Som van de lasten721.939630.337602.371542.938346.596 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa467.550545.258617.661739.677772.066 
FinanciŽle vaste activa57.91066.56164.45176.22788.419 
Totaal vaste activa525.460611.819682.112815.904860.485 
Voorraden   18.39518.927 
Vorderingen en overlopende activa73.90959.03062.4446.8212.409 
Liquide middelen64.63029.39147.86389.60754.191 
Totaal vlottende activa138.53988.421110.307114.82375.527 
Totaal activa663.999700.240792.419930.727936.012 
Reserves
- Continuiteitsreserve    38.000 
- Overige reserves    -66.791 
- [Historie] Reserves657.161668.858-4.213-29.562  
Totaal reserves657.161668.858-4.213-29.562-28.791 
Fondsen  742.650932.018944.704 
Totaal reserves en fondsen657.161668.858738.437902.456915.913 
Kortlopende schulden6.83831.38253.98228.27120.099 
Totaal passiva663.999700.240792.419930.727936.012