Skip to main content
Close Menu

ASAP, Algemene Stichting voor Afrikaanse Projecten

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
5,1%4,5%6,1%6,0%13,2%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
97,9%108,7%95,4%96,3%87,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,0%95,8%93,6%93,8%86,8%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties669.542544.721586.428518.960319.211
Baten uit eigen fondsenwerving669.542544.721586.428518.960319.211
Som van de geworven baten669.542544.721586.428518.960319.211
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.6789.1672.4934.591 
- Overige baten10.5961.5421.8295.60026.528
Som van de baten685.816555.430590.750529.151345.739
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening491.98036.546136.17418.52578.076
- Educatie, opleidingen en cursussen145.318502.569366.867404.955222.720
- Overig33.92064.74560.54685.930 
Totaal besteed aan doelstellingen671.218603.860563.587509.410300.796
- Kosten eigen fondsenwerving34.33124.44035.80130.95042.277
- Kosten verkrijging subsidies overheden6.866    
Totaal wervingskosten41.19724.44035.80130.95042.277
- Kosten beheer en administratie9.5242.0372.9832.5783.523
Som van de lasten721.939630.337602.371542.938346.596
Saldo van baten en lasten     
ACTIVA
MateriŽle vaste activa467.550545.258617.661739.677772.066
FinanciŽle vaste activa57.91066.56164.45176.22788.419
Totaal vaste activa525.460611.819682.112815.904860.485
Voorraden   18.39518.927
Vorderingen en overlopende activa73.90959.03062.4446.8212.409
Liquide middelen64.63029.39147.86389.60754.191
Totaal vlottende activa138.53988.421110.307114.82375.527
Totaal activa663.999700.240792.419930.727936.012
Reserves
- Continuiteitsreserve    38.000
- Overige reserves    -66.791
- [Historie] Reserves657.161668.858-4.213-29.562 
Totaal reserves657.161668.858-4.213-29.562-28.791
Fondsen  742.650932.018944.704
Totaal reserves en fondsen657.161668.858738.437902.456915.913
Kortlopende schulden6.83831.38253.98228.27120.099
Totaal passiva663.999700.240792.419930.727936.012