Skip to main content
Close Menu

ASAP, Algemene Stichting voor Afrikaanse Projecten

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
5,1%4,5%6,1%6,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
97,9%108,7%95,4%96,3%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,0%95,8%93,6%93,8%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties669.542544.721586.428518.960 
Baten uit eigen fondsenwerving669.542544.721586.428518.960 
Som van de geworven baten669.542544.721586.428518.960 
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.6789.1672.4934.591 
- Overige baten10.5961.5421.8295.600 
Som van de baten685.816555.430590.750529.151 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening491.98036.546136.17418.525 
- Educatie, opleidingen en cursussen145.318502.569366.867404.955 
- Overig33.92064.74560.54685.930 
Totaal besteed aan doelstellingen671.218603.860563.587509.410 
- Kosten eigen fondsenwerving34.33124.44035.80130.950 
- Kosten verkrijging subsidies overheden6.866    
Totaal wervingskosten41.19724.44035.80130.950 
- Kosten beheer en administratie9.5242.0372.9832.578 
Som van de lasten721.939630.337602.371542.938 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-36.123-74.907-11.621-13.787 
Saldo van baten en lasten-36.123-74.907-11.621-13.787 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa467.550545.258617.661739.677 
FinanciŽle vaste activa57.91066.56164.45176.227 
Totaal vaste activa525.460611.819682.112815.904 
Voorraden   18.395 
Vorderingen en overlopende activa73.90959.03062.4446.821 
Liquide middelen64.63029.39147.86389.607 
Totaal vlottende activa138.53988.421110.307114.823 
Totaal activa663.999700.240792.419930.727 
Reserves
- [Historie] Reserves657.161668.858-4.213-29.562 
Totaal reserves657.161668.858-4.213-29.562 
Fondsen  742.650932.018 
Totaal reserves en fondsen657.161668.858738.437902.456 
Kortlopende schulden6.83831.38253.98228.271 
Totaal passiva663.999700.240792.419930.727