U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Gilles de la Tourette, St.

Begunstigden: Algemeen publiek, Gehandicapten, Kinderen/Jeugdigen, Overigen

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
0,0%0,0%53,0%54,6%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
0,0%0,0%60,7%58,3%0,0%
 
Baten
Giften en schenkingen, donaties en contributies  26.72928.977 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  26.72928.977 
Subsidies van overheden  35.00035.000 
Rentebaten en baten uit beleggingen  557411 
Overige baten  8641.216 
Som der baten  63.15065.604 
 
Lasten
Voorlichting, educatie, bewustwording  18.83716.975 
Individuele hulpverlening  13.91517.602 
PatiŽnten- en belangenbehartiging  7101.218 
Totaal besteed aan de doelstelling(en)  33.46235.795 
Kosten van beheer en administratie  21.65025.617 
Som der lasten  55.11261.412 
Resultaat  8.0384.192 
KOSTENSPECIFICATIES
Publiciteit en communicatie  32.75234.577 
Kantoor- en algemene kosten  21.82826.164 
Afschrijving en rente  532671 
Totaal  55.11261.412 
 
Activa
MateriŽle vaste activa  1.343672 
Totaal vaste activa  1.343672 
Vorderingen en overlopende activa  1.5981.420 
Liquide middelen  77.90172.980 
Totaal vlottende activa  79.49974.400 
Totaal activa  80.84275.072 
 
Passiva
Reserves  58.10362.295 
Totaal reserves en fondsen  58.10362.295 
Kortlopende schulden  22.73912.777 
Totaal passiva  80.84275.072