Skip to main content
Close Menu

ME/CVS-Stichting Nederland

Begunstigden: Kinderen, Ouderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
1444
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,9%11,9%23,1%29,2%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
78,5%98,7%83,4%76,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
64,8%74,6%68,8%62,9%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
56.94857.47257.47157.471 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
77.56479.19378.54373.868 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
36363636 
Periode (maanden)12121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties90.77691.37780.41980.661 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)6126821.5622.167 
Baten uit eigen fondsenwerving91.38892.05981.98182.828 
- Baten uit gezamenlijke acties5.500    
- Baten van subsidies van overheden60.00035.00035.00035.000 
Som van de geworven baten156.888127.059116.981117.828 
- Rentebaten en baten uit beleggingen 10.8626.2478.649 
- Overige baten1.3854.48513.0281.278 
Som van de baten158.273142.406136.256127.755 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording73.19676.45164.67834.550 
- Lobby en belangenbehartiging50.98164.03548.95663.118 
Totaal besteed aan doelstellingen124.177140.486113.63497.668 
- Kosten eigen fondsenwerving16.37410.94318.91324.152 
- Kosten verkrijging subsidies overheden6.1733.2181.072831 
- Kosten van beleggingen300    
Totaal wervingskosten22.84714.16119.98524.983 
- Kosten beheer en administratie44.47133.70331.61632.627 
Som van de lasten191.495188.350165.235155.278 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-33.222-45.944-28.979-27.523 
Saldo van baten en lasten-33.222-45.944-28.979-27.523 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa669220220220 
Totaal vaste activa669220220220 
Vorderingen en overlopende activa167.075135.764113.81080.957 
Liquide middelen53.14331.74528.86314.978 
Totaal vlottende activa220.218167.509142.67395.935 
Totaal activa220.887167.729142.89396.155 
Reserves
- Overige reserves   62.059 
- [Historie] Reserves153.688118.56189.582  
Totaal reserves153.688118.56189.58262.059 
Fondsen10.817    
Totaal reserves en fondsen164.505118.56189.58262.059 
Kortlopende schulden56.38249.16853.31134.096 
Totaal passiva220.887167.729142.89396.155