Skip to main content
Close Menu

ME/CVS-Stichting Nederland

Begunstigden: Kinderen, Ouderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11444
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
2,5%17,9%11,9%23,1%29,2%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
75,2%78,5%98,7%83,4%76,4%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
74,3%64,8%74,6%68,8%62,9%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
51.87156.94857.47257.47157.471
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
72.18977.56479.19378.54373.868
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3636363636
Periode (maanden)1212121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties141.53890.77691.37780.41980.661
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)8086126821.5622.167
Baten uit eigen fondsenwerving142.34691.38892.05981.98182.828
- Baten uit gezamenlijke acties5.7815.500   
- Baten van subsidies van overheden96.00060.00035.00035.00035.000
Som van de geworven baten244.127156.888127.059116.981117.828
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.871 10.8626.2478.649
- Overige baten 1.3854.48513.0281.278
Som van de baten245.998158.273142.406136.256127.755
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording115.82773.19676.45164.67834.550
- Lobby en belangenbehartiging69.04150.98164.03548.95663.118
Totaal besteed aan doelstellingen184.868124.177140.486113.63497.668
- Kosten eigen fondsenwerving3.52116.37410.94318.91324.152
- Kosten verkrijging subsidies overheden4.8036.1733.2181.072831
- Kosten van beleggingen300300   
Totaal wervingskosten8.62422.84714.16119.98524.983
- Kosten beheer en administratie55.47644.47133.70331.61632.627
Som van de lasten248.968191.495188.350165.235155.278
Saldo voor financiŽle baten en lasten-2.970-33.222-45.944-28.979-27.523
Saldo van baten en lasten-2.970-33.222-45.944-28.979-27.523
ACTIVA
MateriŽle vaste activa1.248669220220220
Totaal vaste activa1.248669220220220
Vorderingen en overlopende activa2.835167.075135.764113.81080.957
Liquide middelen109.18953.14331.74528.86314.978
Totaal vlottende activa112.024220.218167.509142.67395.935
Totaal activa113.272220.887167.729142.89396.155
Reserves
- Overige reserves    62.059
- [Historie] Reserves19.929153.688118.56189.582 
Totaal reserves19.929153.688118.56189.58262.059
Fondsen10.81710.817   
Totaal reserves en fondsen30.746164.505118.56189.58262.059
Kortlopende schulden82.52656.38249.16853.31134.096
Totaal passiva113.272220.887167.729142.89396.155