Skip to main content
Close Menu

ME/CVS Stichting Nederland

Begunstigden: Kinderen, Ouderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11444
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
2,5%17,9%11,9%23,1%29,2%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
75,2%78,5%98,7%83,4%76,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
74,3%64,8%74,6%68,8%62,9%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
51.87156.94857.47257.47157.471 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
72.18977.56479.19378.54373.868 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3636363636 
Periode (maanden)1212121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties141.53890.77691.37780.41980.661 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)8086126821.5622.167 
Baten uit eigen fondsenwerving142.34691.38892.05981.98182.828 
- Baten uit gezamenlijke acties5.7815.500    
- Baten van subsidies van overheden96.00060.00035.00035.00035.000 
Som van de geworven baten244.127156.888127.059116.981117.828 
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.871 10.8626.2478.649 
- Overige baten 1.3854.48513.0281.278 
Som van de baten245.998158.273142.406136.256127.755 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording115.82773.19676.45164.67834.550 
- Lobby en belangenbehartiging69.04150.98164.03548.95663.118 
Totaal besteed aan doelstellingen184.868124.177140.486113.63497.668 
- Kosten eigen fondsenwerving3.52116.37410.94318.91324.152 
- Kosten verkrijging subsidies overheden4.8036.1733.2181.072831 
- Kosten van beleggingen300300    
Totaal wervingskosten8.62422.84714.16119.98524.983 
- Kosten beheer en administratie55.47644.47133.70331.61632.627 
Som van de lasten248.968191.495188.350165.235155.278 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-2.970-33.222-45.944-28.979-27.523 
Saldo van baten en lasten    -27.523 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa1.248669220220220 
Totaal vaste activa1.248669220220220 
Vorderingen en overlopende activa2.835167.075135.764113.81080.957 
Liquide middelen109.18953.14331.74528.86314.978 
Totaal vlottende activa112.024220.218167.509142.67395.935 
Totaal activa113.272220.887167.729142.89396.155 
Reserves
- Overige reserves    62.059 
- [Historie] Reserves19.929153.688118.56189.582  
Totaal reserves19.929153.688118.56189.58262.059 
Fondsen10.81710.817    
Totaal reserves en fondsen30.746164.505118.56189.58262.059 
Kortlopende schulden82.52656.38249.16853.31134.096 
Totaal passiva113.272220.887167.729142.89396.155 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.