Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Landschap Overijssel, St.

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
15,5%16,8%11,1%13,1%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
88,5%102,9%90,4%87,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
92,2%94,6%94,6%91,2%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
87.54092.77128.77391.176 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
98.561101.72941.405115.878 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
37374040 
Periode (maanden)1212412 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen9.97317.158238.39821.754 
- Giften en donaties443.407359.633426.118369.402 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)13.566    
Baten uit eigen fondsenwerving466.946376.791664.516391.156 
- Baten uit acties van derden1.125.0001.125.0001.257.5991.456.444 
- Baten van subsidies van overheden5.794.6128.689.5619.021.2673.129.246 
Som van de geworven baten7.386.55810.191.35210.943.3824.976.846 
- Rentebaten en baten uit beleggingen381.009256.643398.066178.488 
- Overige baten1.357.4791.608.7361.796.3002.728.537 
Som van de baten9.125.04612.056.73113.137.7487.883.871 
LASTEN:
- Aankoop en beheer6.581.36211.012.60410.871.9775.639.250 
- Voorlichting en bewustwording1.491.5301.393.6641.007.6671.253.013 
Totaal besteed aan doelstellingen8.072.89212.406.26811.879.6446.892.263 
- Kosten eigen fondsenwerving72.48363.25773.54751.293 
- Kosten van beleggingen 26.52058.29153.549 
Totaal wervingskosten72.48389.777131.838104.842 
- Kosten beheer en administratie612.288618.338540.822563.496 
Som van de lasten8.757.66313.114.38312.552.3047.560.601 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa2.683.811535.875473.013611.572 
FinanciŽle vaste activa262.621326.489470.919465.542 
Totaal vaste activa2.946.432862.364943.9321.077.114 
Voorraden48.543932.73049.511175.687 
Vorderingen en overlopende activa3.443.6302.449.6902.902.0302.912.541 
Effecten (voorheen belegd vermogen)3.632.7433.833.2824.186.7004.312.754 
Liquide middelen3.064.4802.721.6041.442.908961.438 
Totaal vlottende activa10.189.3969.937.3068.581.1498.362.420 
Totaal activa13.135.82810.799.6709.525.0819.439.534 
Reserves
- [Historie] Reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.953 
Totaal reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.953 
Fondsen487.205915.796854.085438.090 
Totaal reserves en fondsen8.281.9094.940.3295.525.7735.849.043 
Voorzieningen868.505702.546676.185704.909 
Kortlopende schulden3.985.4145.156.7953.323.1232.885.582 
Totaal passiva13.135.82810.799.6709.525.0819.439.534