Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel, St.

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
16,8%11,1%13,1%16,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
102,9%90,4%87,4%98,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
94,6%94,6%91,2%86,3%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
92.77128.77391.17696.370 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
101.72941.405115.878129.961 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
37404040 
Periode (maanden)1241212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen17.158238.39821.754104.292 
- Giften en donaties359.633426.118369.402318.328 
Baten uit eigen fondsenwerving376.791664.516391.156422.620 
- Baten uit acties van derden1.125.0001.257.5991.456.4441.458.838 
- Baten van subsidies van overheden8.689.5619.021.2673.129.2464.832.870 
Som van de geworven baten10.191.35210.943.3824.976.8466.714.328 
- Rentebaten en baten uit beleggingen256.643398.066178.488155.843 
- Overige baten1.608.7361.796.3002.728.5371.852.919 
Som van de baten12.056.73113.137.7487.883.8718.723.090 
LASTEN:
- Aankoop en beheer11.012.60410.871.9775.639.2507.399.035 
- Voorlichting en bewustwording1.393.6641.007.6671.253.0131.228.630 
Totaal besteed aan doelstellingen12.406.26811.879.6446.892.2638.627.665 
- Kosten eigen fondsenwerving63.25773.54751.29369.616 
- Kosten van beleggingen26.52058.29153.54955.705 
Totaal wervingskosten89.777131.838104.842125.321 
- Kosten beheer en administratie618.338540.822563.4961.244.501 
Som van de lasten13.114.38312.552.3047.560.6019.997.487 
Saldo voor financiŽle baten en lasten 585.444323.270  
Saldo van baten en lasten 585.444323.270  
ACTIVA
MateriŽle vaste activa535.875473.013611.5721.118.992 
FinanciŽle vaste activa326.489470.919465.542461.489 
Totaal vaste activa862.364943.9321.077.1141.580.481 
Voorraden932.73049.511175.687  
Vorderingen en overlopende activa2.449.6902.902.0302.912.5413.796.797 
Effecten (voorheen belegd vermogen)3.833.2824.186.7004.312.7543.936.642 
Liquide middelen2.721.6041.442.908961.438444.548 
Totaal vlottende activa9.937.3068.581.1498.362.4208.177.987 
Totaal activa10.799.6709.525.0819.439.5349.758.468 
Reserves
- Continuiteitsreserve   950.000 
- Bestemmingsreserves   2.300.000 
- Overige reserves   1.287.582 
- [Historie] Reserves4.024.5334.671.6885.410.953  
Totaal reserves4.024.5334.671.6885.410.9534.537.582 
Fondsen915.796854.085438.09037.064 
Totaal reserves en fondsen4.940.3295.525.7735.849.0434.574.646 
Voorzieningen702.546676.185704.909611.328 
Kortlopende schulden5.156.7953.323.1232.885.5824.572.494 
Totaal passiva10.799.6709.525.0819.439.5349.758.468