Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
15,5%16,8%11,1%13,1%16,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
88,5%102,9%90,4%87,4%98,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
92,2%94,6%94,6%91,2%86,3%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
87.54092.77128.77391.17696.370 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
98.561101.72941.405115.878129.961 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3737404040 
Periode (maanden)121241212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen9.97317.158238.39821.754104.292 
- Giften en donaties443.407359.633426.118369.402318.328 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)13.566     
Baten uit eigen fondsenwerving466.946376.791664.516391.156422.620 
- Baten uit acties van derden1.125.0001.125.0001.257.5991.456.4441.458.838 
- Baten van subsidies van overheden5.794.6128.689.5619.021.2673.129.2464.832.870 
Som van de geworven baten7.386.55810.191.35210.943.3824.976.8466.714.328 
- Rentebaten en baten uit beleggingen381.009256.643398.066178.488155.843 
- Overige baten1.357.4791.608.7361.796.3002.728.5371.852.919 
Som van de baten9.125.04612.056.73113.137.7487.883.8718.723.090 
LASTEN:
- Aankoop en beheer6.581.36211.012.60410.871.9775.639.2507.399.035 
- Voorlichting en bewustwording1.491.5301.393.6641.007.6671.253.0131.228.630 
Totaal besteed aan doelstellingen8.072.89212.406.26811.879.6446.892.2638.627.665 
- Kosten eigen fondsenwerving72.48363.25773.54751.29369.616 
- Kosten van beleggingen 26.52058.29153.54955.705 
Totaal wervingskosten72.48389.777131.838104.842125.321 
- Kosten beheer en administratie612.288618.338540.822563.4961.244.501 
Som van de lasten8.757.66313.114.38312.552.3047.560.6019.997.487 
Saldo voor financiŽle baten en lasten367.383 585.444323.270  
Saldo van baten en lasten367.383 585.444323.270  
ACTIVA
MateriŽle vaste activa2.683.811535.875473.013611.5721.118.992 
FinanciŽle vaste activa262.621326.489470.919465.542461.489 
Totaal vaste activa2.946.432862.364943.9321.077.1141.580.481 
Voorraden48.543932.73049.511175.687  
Vorderingen en overlopende activa3.443.6302.449.6902.902.0302.912.5413.796.797 
Effecten (voorheen belegd vermogen)3.632.7433.833.2824.186.7004.312.7543.936.642 
Liquide middelen3.064.4802.721.6041.442.908961.438444.548 
Totaal vlottende activa10.189.3969.937.3068.581.1498.362.4208.177.987 
Totaal activa13.135.82810.799.6709.525.0819.439.5349.758.468 
Reserves
- Continuiteitsreserve    950.000 
- Bestemmingsreserves    2.300.000 
- Overige reserves    1.287.582 
- [Historie] Reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.953  
Totaal reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.9534.537.582 
Fondsen487.205915.796854.085438.09037.064 
Totaal reserves en fondsen8.281.9094.940.3295.525.7735.849.0434.574.646 
Voorzieningen868.505702.546676.185704.909611.328 
Kortlopende schulden3.985.4145.156.7953.323.1232.885.5824.572.494 
Totaal passiva13.135.82810.799.6709.525.0819.439.5349.758.468 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.