Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel, St.

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
15,5%16,8%11,1%13,1%16,5%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
88,5%102,9%90,4%87,4%98,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
92,2%94,6%94,6%91,2%86,3%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
87.54092.77128.77391.17696.370 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
98.561101.72941.405115.878129.961 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3737404040 
Periode (maanden)121241212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen9.97317.158238.39821.754104.292 
- Giften en donaties443.407359.633426.118369.402318.328 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)13.566     
Baten uit eigen fondsenwerving466.946376.791664.516391.156422.620 
- Baten uit acties van derden1.125.0001.125.0001.257.5991.456.4441.458.838 
- Baten van subsidies van overheden5.794.6128.689.5619.021.2673.129.2464.832.870 
Som van de geworven baten7.386.55810.191.35210.943.3824.976.8466.714.328 
- Rentebaten en baten uit beleggingen381.009256.643398.066178.488155.843 
- Overige baten1.357.4791.608.7361.796.3002.728.5371.852.919 
Som van de baten9.125.04612.056.73113.137.7487.883.8718.723.090 
LASTEN:
- Aankoop en beheer6.581.36211.012.60410.871.9775.639.2507.399.035 
- Voorlichting en bewustwording1.491.5301.393.6641.007.6671.253.0131.228.630 
Totaal besteed aan doelstellingen8.072.89212.406.26811.879.6446.892.2638.627.665 
- Kosten eigen fondsenwerving72.48363.25773.54751.29369.616 
- Kosten van beleggingen 26.52058.29153.54955.705 
Totaal wervingskosten72.48389.777131.838104.842125.321 
- Kosten beheer en administratie612.288618.338540.822563.4961.244.501 
Som van de lasten8.757.66313.114.38312.552.3047.560.6019.997.487 
Saldo voor financiŽle baten en lasten367.383 585.444323.270  
Saldo van baten en lasten367.383 585.444323.270  
ACTIVA
MateriŽle vaste activa2.683.811535.875473.013611.5721.118.992 
FinanciŽle vaste activa262.621326.489470.919465.542461.489 
Totaal vaste activa2.946.432862.364943.9321.077.1141.580.481 
Voorraden48.543932.73049.511175.687  
Vorderingen en overlopende activa3.443.6302.449.6902.902.0302.912.5413.796.797 
Effecten (voorheen belegd vermogen)3.632.7433.833.2824.186.7004.312.7543.936.642 
Liquide middelen3.064.4802.721.6041.442.908961.438444.548 
Totaal vlottende activa10.189.3969.937.3068.581.1498.362.4208.177.987 
Totaal activa13.135.82810.799.6709.525.0819.439.5349.758.468 
Reserves
- Continuiteitsreserve    950.000 
- Bestemmingsreserves    2.300.000 
- Overige reserves    1.287.582 
- [Historie] Reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.953  
Totaal reserves7.794.7044.024.5334.671.6885.410.9534.537.582 
Fondsen487.205915.796854.085438.09037.064 
Totaal reserves en fondsen8.281.9094.940.3295.525.7735.849.0434.574.646 
Voorzieningen868.505702.546676.185704.909611.328 
Kortlopende schulden3.985.4145.156.7953.323.1232.885.5824.572.494 
Totaal passiva13.135.82810.799.6709.525.0819.439.5349.758.468