Skip to main content
Close Menu

Afrikaanse Albino's

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
62,8%63,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
91,0%93,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties15.24217.814    
Baten uit eigen fondsenwerving15.24217.814    
Som van de geworven baten15.24217.814    
- Rentebaten en baten uit beleggingen72253    
Som van de baten15.31418.067    
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening9.61011.404    
Totaal besteed aan doelstellingen9.61011.404    
- Kosten eigen fondsenwerving 144    
Totaal wervingskosten 144    
- Kosten beheer en administratie953719    
Som van de lasten10.56312.267    
Saldo van baten en lasten4.7515.800    
Voorraden12.00042.750    
Liquide middelen26.98332.783    
Totaal vlottende activa38.98375.533    
Totaal activa38.98375.533    
Reserves
- [Historie] Reserves38.98375.533    
Totaal reserves38.98375.533    
Totaal reserves en fondsen38.98375.533    
Totaal passiva38.98375.533    

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.