Skip to main content
Close Menu

Afrikaanse Albino's, St.

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
63,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties17.814    
Baten uit eigen fondsenwerving17.814    
Som van de geworven baten17.814    
- Rentebaten en baten uit beleggingen253    
Som van de baten18.067    
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening11.404    
Totaal besteed aan doelstellingen11.404    
- Kosten eigen fondsenwerving144    
Totaal wervingskosten144    
- Kosten beheer en administratie719    
Som van de lasten12.267    
Voorraden42.750    
Liquide middelen32.783    
Totaal vlottende activa75.533    
Totaal activa75.533    
Reserves
- [Historie] Reserves75.533    
Totaal reserves75.533    
Totaal reserves en fondsen75.533    
Totaal passiva75.533