U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Afrikaanse Albino's, St.

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen/Jeugdigen, Zieken

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,8%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
62,8%63,1%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
91,0%93,0%0,0%0,0%0,0%
 
Baten
Giften en schenkingen, donaties en contributies15.24217.814   
Totaal baten uit eigen fondsenwerving15.24217.814   
Rentebaten en baten uit beleggingen72253   
Som der baten15.31418.067   
 
Lasten
Structurele en noodhulp9.61011.404   
Totaal besteed aan de doelstelling(en)9.61011.404   
Kosten eigen fondsenwerving 144   
Totaal wervingskosten baten 144   
Kosten van beheer en administratie953719   
Som der lasten10.56312.267   
Resultaat4.7515.800   
KOSTENSPECIFICATIES
Aankopen en verwervingen9.61011.404   
Publiciteit en communicatie592144   
Kantoor- en algemene kosten361719   
Totaal10.56312.267   
 
Voorraden12.00042.750   
Liquide middelen26.98332.783   
Totaal vlottende activa38.98375.533   
Totaal activa38.98375.533   
 
Passiva
Reserves38.98375.533   
Totaal reserves en fondsen38.98375.533   
Totaal passiva38.98375.533