Skip to main content
Close Menu

Afrikaanse Albino's, St.

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, PatiŽnten

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,8%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
62,8%63,1%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
91,0%93,0%0,0%0,0%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties15.24217.814   
Baten uit eigen fondsenwerving15.24217.814   
Som van de geworven baten15.24217.814   
- Rentebaten en baten uit beleggingen72253   
Som van de baten15.31418.067   
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening9.61011.404   
Totaal besteed aan doelstellingen9.61011.404   
- Kosten eigen fondsenwerving 144   
Totaal wervingskosten 144   
- Kosten beheer en administratie953719   
Som van de lasten10.56312.267   
Voorraden12.00042.750   
Liquide middelen26.98332.783   
Totaal vlottende activa38.98375.533   
Totaal activa38.98375.533   
Reserves
- [Historie] Reserves38.98375.533   
Totaal reserves38.98375.533   
Totaal reserves en fondsen38.98375.533   
Totaal passiva38.98375.533