Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 30-09-2018 t/m 06-10-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
10,6%18,9%17,6%20,1%16,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
68,8%74,2%70,7%69,9%62,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
73,7%73,0%72,0%73,7%70,6%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
137.294137.418138.000139.00080.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
171.055171.305174.000171.00096.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040 
Periode (maanden)121212128 
Overige directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
    92.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
    107.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
    100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
    40 
Periode (maanden)    10 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.237.0001.179.0001.246.0001.273.000979.000 
- Nalatenschappen11.562.0007.429.00010.999.00013.418.00014.779.000 
- Giften en donaties10.180.0009.380.0007.790.0008.353.0008.167.000 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)604.000666.000611.000366.000545.000 
Baten uit eigen fondsenwerving23.583.00018.654.00020.646.00023.410.00024.470.000 
- Baten uit acties van derden1.880.0001.860.0001.933.0003.935.0002.218.000 
- Baten van subsidies van overheden9.515.00010.298.0009.244.0008.451.0008.737.000 
Som van de geworven baten34.978.00030.812.00031.823.00035.796.00035.425.000 
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.135.000599.000998.000282.000502.000 
- Overige baten8.435.0007.908.0009.214.0006.655.0006.398.000 
Som van de baten44.548.00039.319.00042.035.00042.733.00042.325.000 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening25.123.00024.373.00024.413.00023.719.00022.174.000 
- Voorlichting en bewustwording4.637.0003.533.0003.943.0004.193.0003.048.000 
- Innovatie    1.190.000 
- [Historie] Innovatie en pleitbezorging901.0001.252.0001.370.0001.955.000  
Totaal besteed aan doelstellingen30.661.00029.158.00029.726.00029.867.00026.412.000 
- Kosten eigen fondsenwerving2.503.0003.525.0003.630.0004.699.0004.056.000 
- Kosten acties derden39.00011.00029.00010.000  
- Kosten van beleggingen9.00021.00015.00015.00029.000 
Totaal wervingskosten2.551.0003.557.0003.674.0004.724.0004.085.000 
- Kosten beheer en administratie8.376.0007.216.0007.890.0005.936.0006.940.000 
Som van de lasten41.588.00039.931.00041.290.00040.527.00037.437.000 
Saldo voor financiŽle baten en lasten2.960.000 745.0002.206.0004.888.000 
Saldo van baten en lasten2.960.000 745.0002.206.0004.888.000 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 189.000135.00057.000141.000 
MateriŽle vaste activa26.427.00029.996.00032.686.00033.837.00033.355.000 
FinanciŽle vaste activa178.000392.000380.000363.000317.000 
Totaal vaste activa26.605.00030.577.00033.201.00034.257.00033.813.000 
Voorraden383.000386.000221.000225.00097.000 
Vorderingen en overlopende activa15.588.00014.872.00014.123.00015.663.00017.088.000 
Effecten (voorheen belegd vermogen)10.344.0009.757.00010.221.00010.355.00010.511.000 
Liquide middelen25.748.00023.583.00021.326.00019.222.00021.078.000 
Totaal vlottende activa52.063.00048.598.00045.891.00045.465.00048.774.000 
Totaal activa78.668.00079.175.00079.092.00079.722.00082.587.000 
Reserves
- Continuiteitsreserve    22.743.000 
- Bestemmingsreserves    40.530.000 
- [Historie] Reserves50.472.00053.919.00058.559.00058.675.000  
Totaal reserves50.472.00053.919.00058.559.00058.675.00063.273.000 
Fondsen14.804.00010.450.0006.854.0007.066.0007.025.000 
Totaal reserves en fondsen65.276.00064.369.00065.413.00065.741.00070.298.000 
Voorzieningen713.000333.000368.0001.456.0001.719.000 
Langlopende schulden4.147.0005.481.0005.578.0004.266.0003.613.000 
Kortlopende schulden8.532.0008.992.0007.733.0008.259.0006.957.000 
Totaal passiva78.668.00079.175.00079.092.00079.722.00082.587.000