Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 30-09-2018 t/m 06-10-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
10,6%18,9%17,6%20,1%16,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
68,8%74,2%70,7%69,9%62,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
73,7%73,0%72,0%73,7%70,6%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
137.294137.418138.000139.00080.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
171.055171.305174.000171.00096.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040 
Periode (maanden)121212128 
Overige directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
    92.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
    107.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
    100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
    40 
Periode (maanden)    10 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.237.0001.179.0001.246.0001.273.000979.000 
- Nalatenschappen11.562.0007.429.00010.999.00013.418.00014.779.000 
- Giften en donaties10.180.0009.380.0007.790.0008.353.0008.167.000 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)604.000666.000611.000366.000545.000 
Baten uit eigen fondsenwerving23.583.00018.654.00020.646.00023.410.00024.470.000 
- Baten uit acties van derden1.880.0001.860.0001.933.0003.935.0002.218.000 
- Baten van subsidies van overheden9.515.00010.298.0009.244.0008.451.0008.737.000 
Som van de geworven baten34.978.00030.812.00031.823.00035.796.00035.425.000 
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.135.000599.000998.000282.000502.000 
- Overige baten8.435.0007.908.0009.214.0006.655.0006.398.000 
Som van de baten44.548.00039.319.00042.035.00042.733.00042.325.000 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening25.123.00024.373.00024.413.00023.719.00022.174.000 
- Voorlichting en bewustwording4.637.0003.533.0003.943.0004.193.0003.048.000 
- Innovatie    1.190.000 
- [Historie] Innovatie en pleitbezorging901.0001.252.0001.370.0001.955.000  
Totaal besteed aan doelstellingen30.661.00029.158.00029.726.00029.867.00026.412.000 
- Kosten eigen fondsenwerving2.503.0003.525.0003.630.0004.699.0004.056.000 
- Kosten acties derden39.00011.00029.00010.000  
- Kosten van beleggingen9.00021.00015.00015.00029.000 
Totaal wervingskosten2.551.0003.557.0003.674.0004.724.0004.085.000 
- Kosten beheer en administratie8.376.0007.216.0007.890.0005.936.0006.940.000 
Som van de lasten41.588.00039.931.00041.290.00040.527.00037.437.000 
Saldo voor financiŽle baten en lasten2.960.000 745.0002.206.0004.888.000 
Saldo van baten en lasten2.960.000 745.0002.206.0004.888.000 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 189.000135.00057.000141.000 
MateriŽle vaste activa26.427.00029.996.00032.686.00033.837.00033.355.000 
FinanciŽle vaste activa178.000392.000380.000363.000317.000 
Totaal vaste activa26.605.00030.577.00033.201.00034.257.00033.813.000 
Voorraden383.000386.000221.000225.00097.000 
Vorderingen en overlopende activa15.588.00014.872.00014.123.00015.663.00017.088.000 
Effecten (voorheen belegd vermogen)10.344.0009.757.00010.221.00010.355.00010.511.000 
Liquide middelen25.748.00023.583.00021.326.00019.222.00021.078.000 
Totaal vlottende activa52.063.00048.598.00045.891.00045.465.00048.774.000 
Totaal activa78.668.00079.175.00079.092.00079.722.00082.587.000 
Reserves
- Continuiteitsreserve    22.743.000 
- Bestemmingsreserves    40.530.000 
- [Historie] Reserves50.472.00053.919.00058.559.00058.675.000  
Totaal reserves50.472.00053.919.00058.559.00058.675.00063.273.000 
Fondsen14.804.00010.450.0006.854.0007.066.0007.025.000 
Totaal reserves en fondsen65.276.00064.369.00065.413.00065.741.00070.298.000 
Voorzieningen713.000333.000368.0001.456.0001.719.000 
Langlopende schulden4.147.0005.481.0005.578.0004.266.0003.613.000 
Kortlopende schulden8.532.0008.992.0007.733.0008.259.0006.957.000 
Totaal passiva78.668.00079.175.00079.092.00079.722.00082.587.000 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.