Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 30-09-2018 t/m 06-10-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
18,9%17,6%20,1%16,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
74,2%70,7%69,9%62,4%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
73,0%72,0%73,7%70,6%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
137.418138.000139.00080.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
171.305174.000171.00096.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
40404040 
Periode (maanden)1212128 
Overige directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
   92.000 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
   107.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
   100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
   40 
Periode (maanden)   10 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.179.0001.246.0001.273.000979.000 
- Nalatenschappen7.429.00010.999.00013.418.00014.779.000 
- Giften en donaties9.380.0007.790.0008.353.0008.167.000 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)666.000611.000366.000545.000 
Baten uit eigen fondsenwerving18.654.00020.646.00023.410.00024.470.000 
- Baten uit acties van derden1.860.0001.933.0003.935.0002.218.000 
- Baten van subsidies van overheden10.298.0009.244.0008.451.0008.737.000 
Som van de geworven baten30.812.00031.823.00035.796.00035.425.000 
- Rentebaten en baten uit beleggingen599.000998.000282.000502.000 
- Overige baten7.908.0009.214.0006.655.0006.398.000 
Som van de baten39.319.00042.035.00042.733.00042.325.000 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening24.373.00024.413.00023.719.00022.174.000 
- Voorlichting en bewustwording3.533.0003.943.0004.193.0003.048.000 
- Innovatie   1.190.000 
- [Historie] Innovatie en pleitbezorging1.252.0001.370.0001.955.000  
Totaal besteed aan doelstellingen29.158.00029.726.00029.867.00026.412.000 
- Kosten eigen fondsenwerving3.525.0003.630.0004.699.0004.056.000 
- Kosten acties derden11.00029.00010.000  
- Kosten van beleggingen21.00015.00015.00029.000 
Totaal wervingskosten3.557.0003.674.0004.724.0004.085.000 
- Kosten beheer en administratie7.216.0007.890.0005.936.0006.940.000 
Som van de lasten39.931.00041.290.00040.527.00037.437.000 
Saldo voor financiŽle baten en lasten 745.0002.206.0004.888.000 
Saldo van baten en lasten 745.0002.206.0004.888.000 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa189.000135.00057.000141.000 
MateriŽle vaste activa29.996.00032.686.00033.837.00033.355.000 
FinanciŽle vaste activa392.000380.000363.000317.000 
Totaal vaste activa30.577.00033.201.00034.257.00033.813.000 
Voorraden386.000221.000225.00097.000 
Vorderingen en overlopende activa14.872.00014.123.00015.663.00017.088.000 
Effecten (voorheen belegd vermogen)9.757.00010.221.00010.355.00010.511.000 
Liquide middelen23.583.00021.326.00019.222.00021.078.000 
Totaal vlottende activa48.598.00045.891.00045.465.00048.774.000 
Totaal activa79.175.00079.092.00079.722.00082.587.000 
Reserves
- Continuiteitsreserve   22.743.000 
- Bestemmingsreserves   40.530.000 
- [Historie] Reserves53.919.00058.559.00058.675.000  
Totaal reserves53.919.00058.559.00058.675.00063.273.000 
Fondsen10.450.0006.854.0007.066.0007.025.000 
Totaal reserves en fondsen64.369.00065.413.00065.741.00070.298.000 
Voorzieningen333.000368.0001.456.0001.719.000 
Langlopende schulden5.481.0005.578.0004.266.0003.613.000 
Kortlopende schulden8.992.0007.733.0008.259.0006.957.000 
Totaal passiva79.175.00079.092.00079.722.00082.587.000