Skip to main content
Close Menu

HAPIN

Begunstigden: Kinderen, Natuurgebieden, Studenten, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
9,4%8,9%11,4%14,0%13,8%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
109,6%67,1%74,4%88,3%101,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
89,1%83,7%82,2%81,3%81,7%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
24.22325.12927.30627.306  
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
30.07133.38032.48034.735  
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
67676767  
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
36363636  
Periode (maanden)12121212  
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen1.18583.63021.89518.27616.291 
- Giften en donaties117.511156.865124.184113.652101.739 
Baten uit eigen fondsenwerving118.696240.495146.079131.928118.030 
Som van de geworven baten118.696240.495146.079131.928118.030 
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.7851.532479468162 
- Overige baten1.7225902.7691.6711.752 
Som van de baten122.203242.617149.327134.067119.944 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening111.353129.05689.11393.70981.276 
- Voorlichting en bewustwording22.54033.65521.96824.65839.884 
Totaal besteed aan doelstellingen133.893162.711111.081118.367121.160 
- Kosten eigen fondsenwerving11.13321.32716.69518.51716.276 
Totaal wervingskosten11.13321.32716.69518.51716.276 
- Kosten beheer en administratie5.25510.3047.4258.65510.883 
Som van de lasten150.281194.342135.201145.539148.319 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-28.07848.27514.126-11.472-28.375 
Saldo van baten en lasten-28.07848.27514.126-11.472-28.375 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa7.4305.0804.0871.8711.878 
Totaal vaste activa7.4305.0804.0871.8711.878 
Vorderingen en overlopende activa5.94986.89121.86318.2401.574 
Liquide middelen104.91969.831139.061131.636124.528 
Totaal vlottende activa110.868156.722160.924149.876126.102 
Totaal activa118.298161.802165.011151.747127.980 
Reserves
- Continuiteitsreserve    55.000 
- Bestemmingsreserves    32.429 
- [Historie] Reserves90.590113.153127.279115.806  
Totaal reserves90.590113.153127.279115.80687.429 
Fondsen 25.71324.88824.97327.009 
Totaal reserves en fondsen90.590138.866152.167140.779114.438 
Voorzieningen14.1826.920901   
Kortlopende schulden13.52616.01611.94310.96813.542 
Totaal passiva118.298161.802165.011151.747127.980