Skip to main content
Close Menu

HAPIN

Begunstigden: Kinderen, Natuurgebieden, Studenten, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
9,4%8,9%11,4%14,0%13,8%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
109,6%67,1%74,4%88,3%101,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
89,1%83,7%82,2%81,3%81,7%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
24.22325.12927.30627.306  
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
30.07133.38032.48034.735  
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
67676767  
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
36363636  
Periode (maanden)12121212  
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen1.18583.63021.89518.27616.291 
- Giften en donaties117.511156.865124.184113.652101.739 
Baten uit eigen fondsenwerving118.696240.495146.079131.928118.030 
Som van de geworven baten118.696240.495146.079131.928118.030 
- Rentebaten en baten uit beleggingen1.7851.532479468162 
- Overige baten1.7225902.7691.6711.752 
Som van de baten122.203242.617149.327134.067119.944 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening111.353129.05689.11393.70981.276 
- Voorlichting en bewustwording22.54033.65521.96824.65839.884 
Totaal besteed aan doelstellingen133.893162.711111.081118.367121.160 
- Kosten eigen fondsenwerving11.13321.32716.69518.51716.276 
Totaal wervingskosten11.13321.32716.69518.51716.276 
- Kosten beheer en administratie5.25510.3047.4258.65510.883 
Som van de lasten150.281194.342135.201145.539148.319 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-28.07848.27514.126-11.472-28.375 
Saldo van baten en lasten-28.07848.27514.126-11.472-28.375 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa7.4305.0804.0871.8711.878 
Totaal vaste activa7.4305.0804.0871.8711.878 
Vorderingen en overlopende activa5.94986.89121.86318.2401.574 
Liquide middelen104.91969.831139.061131.636124.528 
Totaal vlottende activa110.868156.722160.924149.876126.102 
Totaal activa118.298161.802165.011151.747127.980 
Reserves
- Continuiteitsreserve    55.000 
- Bestemmingsreserves    32.429 
- [Historie] Reserves90.590113.153127.279115.806  
Totaal reserves90.590113.153127.279115.80687.429 
Fondsen 25.71324.88824.97327.009 
Totaal reserves en fondsen90.590138.866152.167140.779114.438 
Voorzieningen14.1826.920901   
Kortlopende schulden13.52616.01611.94310.96813.542 
Totaal passiva118.298161.802165.011151.747127.980 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.