Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieu, St.

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
7,4%7,7%6,4%4,4%9,1%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
85,4%88,3%92,3%95,7%102,1%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
88,8%91,8%89,7%91,1%89,9%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
98.25798.257109.550109.550110.865 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
121.065119.924133.360130.542133.682 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040 
Periode (maanden)1212121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen39.80011.09747.7876.03670.000 
- Giften en donaties1.997.1511.687.8602.263.5472.820.2821.746.075 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)14.87112.062    
Baten uit eigen fondsenwerving2.051.8221.711.0192.311.3342.826.3181.816.075 
- Baten uit acties van derden2.704.4905.580.5693.228.9812.746.0262.358.049 
- Baten van subsidies van overheden869.991733.7991.065.7581.226.7541.770.344 
Som van de geworven baten5.626.3038.025.3876.606.0736.799.0985.944.468 
- Rentebaten en baten uit beleggingen193.795150.03767.67342.05437.318 
- Overige baten151.779145.226127.679126.962127.311 
Som van de baten5.971.8778.320.6506.801.4256.968.1146.109.097 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording5.102.9477.343.5796.275.7126.666.1126.237.622 
Totaal besteed aan doelstellingen5.102.9477.343.5796.275.7126.666.1126.237.622 
- Kosten eigen fondsenwerving151.095131.327148.489123.608165.944 
- Kosten acties derden64.51756.28352.11418.24611.529 
Totaal wervingskosten215.612187.610200.603141.854177.473 
- Kosten beheer en administratie424.885466.899516.983509.851521.361 
Som van de lasten5.743.4447.998.0886.993.2987.317.8176.936.456 
Saldo voor financiële baten en lasten228.433322.562    
Saldo van baten en lasten228.433322.562    
ACTIVA
Immateriële vaste activa 3.63314.76877.846107.598 
Materiële vaste activa363.000319.007265.838184.644108.054 
Totaal vaste activa363.000322.640280.606262.490215.652 
Voorraden10.375     
Vorderingen en overlopende activa1.309.9561.592.7831.592.3201.389.2981.481.464 
Effecten (voorheen belegd vermogen)128.675136.445145.145155.701154.996 
Liquide middelen7.411.6184.369.3334.058.1852.707.9472.263.201 
Totaal vlottende activa8.860.6246.098.5615.795.6504.252.9463.899.661 
Totaal activa9.223.6246.421.2016.076.2564.515.4364.115.313 
Reserves
- Continuiteitsreserve    1.896.703 
- Bestemmingsreserves    461.976 
- [Historie] Reserves3.149.4523.450.2983.518.8653.194.340  
Totaal reserves3.149.4523.450.2983.518.8653.194.3402.358.679 
Fondsen 29.48521.0656.44312.715 
Totaal reserves en fondsen3.149.4523.479.7833.539.9303.200.7832.371.394 
Langlopende schulden81.68081.680    
Kortlopende schulden5.992.4922.859.7382.536.3261.314.6531.743.919 
Totaal passiva9.223.6246.421.2016.076.2564.515.4364.115.313