Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieu

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Natuurgebieden

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
7,4%7,7%6,4%4,4%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
85,4%88,3%92,3%95,7%100,6%94,4%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
88,8%91,8%89,7%91,1%89,9%89,5%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
98.25798.257109.550109.550110.86550.984
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
121.065119.924133.360130.542133.682126.034
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
404040404040
Periode (maanden)12121212125
Financieel directeur
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
     10.245
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
     90
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
     40
Periode (maanden)     5
Overige directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
     19.042
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
     23.180
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
     100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
     40
Periode (maanden)     2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Nalatenschappen39.80011.09747.7876.036  
- Giften en donaties1.997.1511.687.8602.263.5472.820.282360.870362.734
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)14.87112.062    
- *Baten van bedrijven    1.234.6481.296.307
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    647.604941.077
Baten uit eigen fondsenwerving2.051.8221.711.0192.311.3342.826.3182.243.1222.600.118
- Baten uit acties van derden2.704.4905.580.5693.228.9812.746.026  
- *Baten van loterijorganisaties    1.931.0012.269.844
- Baten van subsidies van overheden869.991733.7991.065.7581.226.7541.770.345620.962
Som van de geworven baten5.626.3038.025.3876.606.0736.799.0985.944.4685.490.924
- *Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten    127.311144.204
- Rentebaten en baten uit beleggingen193.795150.03767.67342.054  
- Overige baten151.779145.226127.679126.962127.311 
Som van de baten5.971.8778.320.6506.801.4256.968.1146.199.0905.635.128
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording5.102.9477.343.5796.275.7126.666.1126.237.6225.318.644
Totaal besteed aan doelstellingen5.102.9477.343.5796.275.7126.666.1126.237.6225.318.644
- Kosten eigen fondsenwerving151.095131.327148.489123.608  
- Kosten acties derden64.51756.28352.11418.246  
- *Wervingskosten    177.472129.954
Totaal wervingskosten215.612187.610200.603141.854177.472129.954
- Kosten beheer en administratie424.885466.899516.983509.851521.361495.537
Som van de lasten5.743.4447.998.0886.993.2987.317.8176.936.4555.944.135
Saldo voor financiŽle baten en lasten228.433322.562-191.873-349.703-864.676-309.007
*Saldo financiŽle baten en lasten    37.317-7.398
Saldo van baten en lasten228.433322.562-191.873-349.703-827.359-316.405
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 3.63314.76877.846107.59857.418
MateriŽle vaste activa363.000319.007265.838184.644108.054409.821
Totaal vaste activa363.000322.640280.606262.490215.652467.239
Voorraden10.375     
Vorderingen en overlopende activa1.309.9561.592.7831.592.3201.389.2983.281.4643.240.166
Effecten (voorheen belegd vermogen)128.675136.445145.145155.701154.996166.789
Liquide middelen7.411.6184.369.3334.058.1852.707.9472.263.2013.113.268
Totaal vlottende activa8.860.6246.098.5615.795.6504.252.9465.699.6616.520.223
Totaal activa9.223.6246.421.2016.076.2564.515.4365.915.3136.987.462
Reserves
- Continuiteitsreserve    3.696.7033.463.173
- Bestemmingsreserves    461.976372.746
- [Historie] Reserves3.149.4523.450.2983.518.8653.194.340  
Totaal reserves3.149.4523.450.2983.518.8653.194.3404.158.6793.835.919
Fondsen 29.48521.0656.44312.71530.862
Totaal reserves en fondsen3.149.4523.479.7833.539.9303.200.7834.171.3943.866.781
Langlopende schulden81.68081.680    
Kortlopende schulden5.992.4922.859.7382.536.3261.314.6531.743.9193.120.681
Totaal passiva9.223.6246.421.2016.076.2564.515.4365.915.3136.987.462
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    26.477 
- Rentelasten     -11.884
- Dividend    12.7545.278
- Kosten van beleggingen    -1.913-793
*Saldo financiŽle baten en lasten    37.318-7.399

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.