Skip to main content
Close Menu

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
14444
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,2%20,3%24,8%18,3%12,8%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
130,6%77,1%98,3%66,9%66,3%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
79,4%64,9%63,1%61,5%63,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)21.41612.54110.00114.92915.031 
Baten uit eigen fondsenwerving21.41612.54110.00114.92915.031 
Som van de geworven baten21.41612.54110.00114.92915.031 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7924211672761 
Som van de baten22.20812.96210.16814.95615.092 
LASTEN:
- Overig29.00010.00010.00010.00010.000 
Totaal besteed aan doelstellingen29.00010.00010.00010.00010.000 
- Kosten eigen fondsenwerving3.6762.5482.4802.7321.927 
Totaal wervingskosten3.6762.5482.4802.7321.927 
- Kosten beheer en administratie3.8572.8673.3763.5403.863 
Som van de lasten36.53315.41515.85616.27215.790 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-14.325-2.453-5.688-1.316-698 
Saldo van baten en lasten-14.325-2.453-5.688-1.316-698 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa201100    
Totaal vaste activa201100    
Vorderingen en overlopende activa23.17213.12510.74418.57817.120 
Liquide middelen49.60537.82834.85928.55427.772 
Totaal vlottende activa72.77750.95345.60347.13244.892 
Totaal activa72.97851.05345.60347.13244.892 
Reserves
- Continuiteitsreserve    30.000 
- Overige reserves    1.338 
- [Historie] Reserves41.49339.04033.35232.036  
Totaal reserves41.49339.04033.35232.03631.338 
Totaal reserves en fondsen41.49339.04033.35232.03631.338 
Kortlopende schulden31.48512.01312.25115.09613.554 
Totaal passiva72.97851.05345.60347.13244.892