Skip to main content
Close Menu

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
14444
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,2%20,3%24,8%18,3%12,8%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
130,6%77,1%98,3%66,9%66,3%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
79,4%64,9%63,1%61,5%63,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)21.41612.54110.00114.92915.031 
Baten uit eigen fondsenwerving21.41612.54110.00114.92915.031 
Som van de geworven baten21.41612.54110.00114.92915.031 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7924211672761 
Som van de baten22.20812.96210.16814.95615.092 
LASTEN:
- Overig29.00010.00010.00010.00010.000 
Totaal besteed aan doelstellingen29.00010.00010.00010.00010.000 
- Kosten eigen fondsenwerving3.6762.5482.4802.7321.927 
Totaal wervingskosten3.6762.5482.4802.7321.927 
- Kosten beheer en administratie3.8572.8673.3763.5403.863 
Som van de lasten36.53315.41515.85616.27215.790 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-14.325-2.453-5.688-1.316-698 
Saldo van baten en lasten-14.325-2.453-5.688-1.316-698 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa201100    
Totaal vaste activa201100    
Vorderingen en overlopende activa23.17213.12510.74418.57817.120 
Liquide middelen49.60537.82834.85928.55427.772 
Totaal vlottende activa72.77750.95345.60347.13244.892 
Totaal activa72.97851.05345.60347.13244.892 
Reserves
- Continuiteitsreserve    30.000 
- Overige reserves    1.338 
- [Historie] Reserves41.49339.04033.35232.036  
Totaal reserves41.49339.04033.35232.03631.338 
Totaal reserves en fondsen41.49339.04033.35232.03631.338 
Kortlopende schulden31.48512.01312.25115.09613.554 
Totaal passiva72.97851.05345.60347.13244.892 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.