Skip to main content
Close Menu

Hartstichting

Begunstigden: Mensen met een beperking, PatiŽnten
Collecteweek: 07-04-2019 t/m 13-04-2019

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,8%20,6%20,6%17,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
101,2%74,3%80,0%78,6%83,7%90,4%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
83,4%75,2%79,1%79,5%84,0%80,5%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
139.56093.040139.560139.560144.445144.585
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
186.930121.183182.582183.983179.000179.801
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
404040404040
Periode (maanden)12812121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten4.020.9563.812.4913.403.9423.152.4352.947.9373.045.110
- Nalatenschappen13.912.46312.777.33912.381.81414.560.37022.430.82913.562.792
- Giften en donaties20.879.01921.042.51922.394.82424.034.99223.810.52524.822.560
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)298.267178.197672.060542.686  
- *Overige baten van particulieren    92.82789.664
- *Baten van bedrijven    2.121.4202.871.795
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    524.612625.965
Baten uit eigen fondsenwerving39.110.70537.810.54638.852.64042.290.48351.928.15045.017.886
- Baten uit acties van derden1.837.6681.756.1561.638.9621.635.921  
- *Baten van loterijorganisaties    2.440.9701.843.030
- Baten van subsidies van overheden    2.464.9902.806.688
Som van de geworven baten40.948.37339.566.70240.491.60243.926.40456.834.11049.667.604
- *Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten    82.232101.478
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.487.9384.295.9967.240.9111.363.360  
- Overige baten499.376322.532323.301442.560223.266219.684
Som van de baten46.935.68744.185.23048.055.81445.732.32457.139.60849.988.766
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening    20.215.73620.932.231
- Onderzoek34.288.51017.642.77621.247.44917.079.71327.625.63424.240.587
- Lobby en belangenbehartiging3.906.5602.824.3222.876.1941.702.782  
- [Historie] preventie en voorlichting9.322.95012.356.91614.330.57417.149.408  
Totaal besteed aan doelstellingen47.518.02032.824.01438.454.21735.931.90347.841.37045.172.818
- Kosten eigen fondsenwerving6.946.5377.783.8058.005.1477.199.329  
- Kosten acties derden78.54082.002172.600202.019  
- Kosten van beleggingen 163.545175.905185.009  
- *Wervingskosten    7.390.1138.859.740
Totaal wervingskosten7.025.0778.029.3528.353.6527.586.3577.390.1138.859.740
- Kosten beheer en administratie2.420.4292.780.1501.781.3841.675.9611.707.4332.086.051
Som van de lasten56.963.52643.633.51648.589.25345.194.22156.938.91656.118.609
Saldo voor financiŽle baten en lasten 551.714 538.103200.692 
*Saldo financiŽle baten en lasten    4.857.6222.582.659
Saldo van baten en lasten 551.714 538.1035.058.314 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa3.513.2692.883.5002.358.4002.053.2411.894.1542.029.450
FinanciŽle vaste activa4.740.0004.740.0004.740.0004.740.000  
Totaal vaste activa8.253.2697.623.5007.098.4006.793.2411.894.1542.029.450
Vorderingen en overlopende activa14.458.84115.146.42714.277.85715.149.92221.309.84221.036.946
Effecten (voorheen belegd vermogen)68.466.37371.615.36572.145.85975.063.30784.825.11278.426.424
Liquide middelen2.623.1471.057.1472.341.9781.052.5571.791.5182.827.982
Totaal vlottende activa85.548.36187.818.93988.765.69491.265.786107.926.472102.291.352
Totaal activa93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027109.820.626104.320.802
Reserves
- Continuiteitsreserve    23.658.34420.689.272
- Bestemmingsreserves    5.000.0005.000.000
- [Historie] Reserves22.693.91623.245.63122.712.19323.250.296  
Totaal reserves22.693.91623.245.63122.712.19323.250.29628.658.34425.689.272
Fondsen8.0008.0008.0008.000681.395103.283
Totaal reserves en fondsen22.701.91623.253.63122.720.19323.258.29629.339.73925.792.555
Voorzieningen580.000100.000    
Langlopende schulden45.963.45745.744.82748.623.86739.213.14645.998.79642.427.564
Kortlopende schulden24.556.25726.343.98124.520.03435.587.58534.482.09136.100.683
Totaal passiva93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027109.820.626104.320.802
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    1.458.0221.467.533
- Dividend    637.819722.921
- Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten    2.942.164600.440
- Kosten van beleggingen    -185.704-207.664
- Netto beleggingsresultaat    5.321-571
*Saldo financiŽle baten en lasten    4.857.6222.582.659

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.