Skip to main content
Close Menu

Hartstichting, Nederlandse

Begunstigden: Mensen met een beperking, PatiŽnten
Collecteweek: 08-04-2018 t/m 14-04-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
17,8%20,6%20,6%17,0%13,9%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
101,2%74,3%80,0%78,6%76,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
83,4%75,2%79,1%79,5%83,8%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
139.56093.040139.560139.560144.445 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
186.930121.183182.582183.983179.000 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040 
Periode (maanden)128121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten4.020.9563.812.4913.403.9423.152.4352.947.937 
- Nalatenschappen13.912.46312.777.33912.381.81414.560.37022.430.829 
- Giften en donaties20.879.01921.042.51922.394.82424.034.99225.675.414 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)298.267178.197672.060542.6861.958.016 
Baten uit eigen fondsenwerving39.110.70537.810.54638.852.64042.290.48353.012.196 
- Baten uit acties van derden1.837.6681.756.1561.638.9621.635.9211.688.541 
- Baten van subsidies van overheden    2.214.990 
Som van de geworven baten40.948.37339.566.70240.491.60243.926.40456.915.727 
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.487.9384.295.9967.240.9111.363.3605.000.642 
- Overige baten499.376322.532323.301442.560261.244 
Som van de baten46.935.68744.185.23048.055.81445.732.32462.177.613 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording    18.200.530 
- Onderzoek34.288.51017.642.77621.247.44917.079.71327.625.634 
- Lobby en belangenbehartiging3.906.5602.824.3222.876.1941.702.7822.015.206 
- [Historie] preventie en voorlichting9.322.95012.356.91614.330.57417.149.408  
Totaal besteed aan doelstellingen47.518.02032.824.01438.454.21735.931.90347.841.370 
- Kosten eigen fondsenwerving6.946.5377.783.8058.005.1477.199.3297.388.676 
- Kosten acties derden78.54082.002172.600202.0191.437 
- Kosten van beleggingen 163.545175.905185.009180.383 
Totaal wervingskosten7.025.0778.029.3528.353.6527.586.3577.570.496 
- Kosten beheer en administratie2.420.4292.780.1501.781.3841.675.9611.707.433 
Som van de lasten56.963.52643.633.51648.589.25345.194.22157.119.299 
Saldo voor financiŽle baten en lasten 551.714 538.1035.058.314 
Saldo van baten en lasten 551.714 538.1035.058.314 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa3.513.2692.883.5002.358.4002.053.2411.894.154 
FinanciŽle vaste activa4.740.0004.740.0004.740.0004.740.000  
Totaal vaste activa8.253.2697.623.5007.098.4006.793.2411.894.154 
Vorderingen en overlopende activa14.458.84115.146.42714.277.85715.149.92220.286.713 
Effecten (voorheen belegd vermogen)68.466.37371.615.36572.145.85975.063.30784.825.112 
Liquide middelen2.623.1471.057.1472.341.9781.052.5571.791.518 
Totaal vlottende activa85.548.36187.818.93988.765.69491.265.786106.903.343 
Totaal activa93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027108.797.497 
Reserves
- Continuiteitsreserve    22.635.215 
- Bestemmingsreserves    5.000.000 
- [Historie] Reserves22.693.91623.245.63122.712.19323.250.296  
Totaal reserves22.693.91623.245.63122.712.19323.250.29627.635.215 
Fondsen8.0008.0008.0008.000681.395 
Totaal reserves en fondsen22.701.91623.253.63122.720.19323.258.29628.316.610 
Voorzieningen580.000100.000    
Langlopende schulden45.963.45745.744.82748.623.86739.213.14645.998.796 
Kortlopende schulden24.556.25726.343.98124.520.03435.587.58534.482.091 
Totaal passiva93.801.63095.442.43995.864.09498.059.027108.797.497