Skip to main content
Close Menu

Longfonds Stichting

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, PatiŽnten
Collecteweek: 13-05-2018 t/m 19-05-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
24,6%24,0%22,7%14,9%20,6%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
76,5%74,4%72,5%50,2%70,6%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
74,1%73,4%74,6%74,3%75,3%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
133.499133.499135.129137.296138.078 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
165.530165.063164.490166.476167.773 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3636363636 
Periode (maanden)1212121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten3.048.1932.779.5982.367.1962.315.0282.123.783 
- Nalatenschappen2.688.9361.975.5391.977.2127.953.1623.933.875 
- Giften en donaties7.184.4997.168.4137.639.2667.259.1087.193.763 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)20.77432.40722.24528.20239.950 
Baten uit eigen fondsenwerving12.942.40211.955.95712.005.91917.555.50013.291.371 
- Baten uit acties van derden1.460.7421.726.5351.638.3842.015.1091.649.530 
- Baten van subsidies van overheden386.790115.05952.69342.50058.033 
Som van de geworven baten14.789.93413.797.55113.696.99619.613.10914.998.934 
- Rentebaten en baten uit beleggingen594.06920.990264.83998.325244.305 
- Overige baten-82.610-57.66536.4267.3573.574 
Som van de baten15.301.39313.760.87613.998.26119.718.79115.246.813 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording    4.008.281 
- Onderzoek3.481.1352.940.0483.769.3503.710.8333.305.358 
- Lobby en belangenbehartiging3.940.8563.534.7993.206.7842.993.0103.453.513 
- [Historie] preventie en voorlichting4.276.0003.768.8723.168.3643.194.261  
Totaal besteed aan doelstellingen11.697.99110.243.71910.144.4989.898.10410.767.152 
- Kosten eigen fondsenwerving3.185.3272.868.3992.722.8522.620.6652.738.320 
- Kosten acties derden67.46075.34232.20939.79465.993 
- Kosten van beleggingen7.77013.87723.37925.17628.056 
Totaal wervingskosten3.260.5572.957.6182.778.4402.685.6352.832.369 
- Kosten beheer en administratie822.722752.193684.502736.862707.378 
Som van de lasten15.781.27013.953.53013.607.44013.320.60114.306.899 
Saldo voor financiŽle baten en lasten  390.8216.398.190939.914 
Saldo van baten en lasten-479.877-192.654390.8216.398.190939.914 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 68.728155.581131.03368.101 
MateriŽle vaste activa386.480236.592155.750158.433185.480 
FinanciŽle vaste activa7.736.6504.363.2004.478.5116.843.7646.881.837 
Totaal vaste activa8.123.1304.668.5204.789.8427.133.2307.135.418 
Vorderingen en overlopende activa3.976.4864.634.3403.781.1188.174.3486.173.143 
Liquide middelen4.988.5666.614.2078.198.0478.058.58510.227.477 
Totaal vlottende activa8.965.05211.248.54711.979.16516.232.93316.400.620 
Totaal activa17.088.18215.917.06716.769.00723.366.16323.536.038 
Reserves
- Continuiteitsreserve    8.538.348 
- Bestemmingsreserves    4.933.582 
- [Historie] Reserves5.990.0385.797.3846.208.82712.607.017  
Totaal reserves5.990.0385.797.3846.208.82712.607.01713.471.930 
Fondsen20.62220.622  75.000 
Totaal reserves en fondsen6.010.6605.818.0066.208.82712.607.01713.546.930 
Voorzieningen35.89434.76220.09120.59219.733 
Langlopende schulden5.695.0505.391.5214.677.6415.292.9574.353.729 
Kortlopende schulden5.346.5784.672.7785.862.4485.445.5975.615.646 
Totaal passiva17.088.18215.917.06716.769.00723.366.16323.536.038