Skip to main content
Close Menu

Longfonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, PatiŽnten
Collecteweek: 12-05-2019 t/m 18-05-2019

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
24,6%24,0%22,7%14,9%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
76,5%74,4%72,5%50,2%72,9%99,4%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
74,1%73,4%74,6%74,3%75,4%80,1%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
133.499133.499135.129137.296138.078141.466
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
165.530165.063164.490166.476167.773173.022
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
363636363636
Periode (maanden)121212121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten3.048.1932.779.5982.367.1962.315.0282.123.7832.028.147
- Nalatenschappen2.688.9361.975.5391.977.2127.953.1623.701.3372.069.240
- Contributies    779.630748.431
- Giften en donaties7.184.4997.168.4137.639.2667.259.1085.604.3735.501.990
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)20.77432.40722.24528.202  
- *Overige baten van particulieren    15.84534.720
- *Baten van bedrijven    426.630440.766
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    371.682305.496
Baten uit eigen fondsenwerving12.942.40211.955.95712.005.91917.555.50013.023.28011.128.790
- Baten uit acties van derden1.460.7421.726.5351.638.3842.015.109  
- *Baten van loterijorganisaties    1.649.5301.562.311
- Baten van subsidies van overheden386.790115.05952.69342.50058.033894.655
Som van de geworven baten14.789.93413.797.55113.696.99619.613.10914.730.84313.585.756
- *Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten    35.57836.215
- Rentebaten en baten uit beleggingen594.06920.990264.83998.325  
- Overige baten-82.610-57.66536.4267.3573.701414
Som van de baten15.301.39313.760.87613.998.26119.718.79114.770.12213.622.385
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording    3.972.8193.742.981
- Onderzoek3.481.1352.940.0483.769.3503.710.8333.305.3586.299.624
- Lobby en belangenbehartiging3.940.8563.534.7993.206.7842.993.0103.488.9763.495.377
- [Historie] preventie en voorlichting4.276.0003.768.8723.168.3643.194.261  
Totaal besteed aan doelstellingen11.697.99110.243.71910.144.4989.898.10410.767.15313.537.982
- Kosten eigen fondsenwerving3.185.3272.868.3992.722.8522.620.665  
- Kosten acties derden67.46075.34232.20939.794  
- Kosten van beleggingen7.77013.87723.37925.176  
- *Wervingskosten    2.804.3132.663.869
Totaal wervingskosten3.260.5572.957.6182.778.4402.685.6352.804.3132.663.869
- Kosten beheer en administratie822.722752.193684.502736.862707.529701.511
Som van de lasten15.781.27013.953.53013.607.44013.320.60114.278.99516.903.362
Saldo voor financiŽle baten en lasten  390.8216.398.190491.127 
*Saldo financiŽle baten en lasten    216.2485.849
Saldo van baten en lasten  390.8216.398.190707.375 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa 68.728155.581131.03368.10156.187
MateriŽle vaste activa386.480236.592155.750158.433185.480149.992
FinanciŽle vaste activa7.736.6504.363.2004.478.5116.843.764327.036354.244
Totaal vaste activa8.123.1304.668.5204.789.8427.133.230580.617560.423
Vorderingen en overlopende activa3.976.4864.634.3403.781.1188.174.3486.082.8214.773.071
Effecten (voorheen belegd vermogen)    6.881.8376.975.531
Liquide middelen4.988.5666.614.2078.198.0478.058.58510.227.47710.264.667
Totaal vlottende activa8.965.05211.248.54711.979.16516.232.93323.192.13522.013.269
Totaal activa17.088.18215.917.06716.769.00723.366.16323.772.75222.573.692
Reserves
- Continuiteitsreserve    8.775.0627.762.337
- Bestemmingsreserves    4.933.5822.686.179
- [Historie] Reserves5.990.0385.797.3846.208.82712.607.017  
Totaal reserves5.990.0385.797.3846.208.82712.607.01713.708.64410.448.516
Fondsen20.62220.622  75.00060.000
Totaal reserves en fondsen6.010.6605.818.0066.208.82712.607.01713.783.64410.508.516
Voorzieningen35.89434.76220.09120.59219.73320.904
Langlopende schulden5.695.0505.391.5214.677.6415.292.9574.353.7295.869.002
Kortlopende schulden5.346.5784.672.7785.862.4485.445.5975.615.6466.175.270
Totaal passiva17.088.18215.917.06716.769.00723.366.16323.772.75222.573.692
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    47.49228.957
- Rentelasten    -2.009-2.360
- Dividend    228.903172.454
- Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten    -32.090-166.998
- Kosten van beleggingen    -26.048-26.204
*Saldo financiŽle baten en lasten    216.2485.849

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.