Skip to main content
Close Menu

Gilles de la Tourette, St.

Begunstigden: Algemeen publiek, Mensen met een beperking, Kinderen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
0,0%0,0%53,0%54,6%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
0,0%0,0%60,7%58,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties  26.72928.977 
Baten uit eigen fondsenwerving  26.72928.977 
- Baten van subsidies van overheden  35.00035.000 
Som van de geworven baten  61.72963.977 
- Rentebaten en baten uit beleggingen  557411 
- Overige baten  8641.216 
Som van de baten  63.15065.604 
LASTEN:
- Voorlichting en bewustwording  18.83716.975 
- Lobby en belangenbehartiging  7101.218 
- [Historie] individuele hulpverlening  13.91517.602 
Totaal besteed aan doelstellingen  33.46235.795 
- Kosten beheer en administratie  21.65025.617 
Som van de lasten  55.11261.412 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa  1.343672 
Totaal vaste activa  1.343672 
Vorderingen en overlopende activa  1.5981.420 
Liquide middelen  77.90172.980 
Totaal vlottende activa  79.49974.400 
Totaal activa  80.84275.072 
Reserves
- [Historie] Reserves  58.10362.295 
Totaal reserves  58.10362.295 
Totaal reserves en fondsen  58.10362.295 
Kortlopende schulden  22.73912.777 
Totaal passiva  80.84275.072