Skip to main content
Close Menu

Gilles de la Tourette, St.

Begunstigden: Algemeen publiek, Kinderen, Mensen met een beperking, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
55
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
57,4%53,0%54,6%64,8%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
60,5%60,7%58,3%62,5%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties23.21226.72928.87728.886 
Baten uit eigen fondsenwerving23.21226.72928.87728.886 
- Baten van subsidies van overheden35.00035.00035.00035.000 
Som van de geworven baten58.21261.72963.87763.886 
- Rentebaten en baten uit beleggingen948557411135 
- Overige baten1.4418641.216431 
Som van de baten60.60163.15065.50464.452 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening   27.145 
- Voorlichting en bewustwording15.48218.83716.97513.824 
- Lobby en belangenbehartiging5397101.218804 
- [Historie] individuele hulpverlening18.78813.91517.602  
Totaal besteed aan doelstellingen34.80933.46235.79541.773 
- Kosten beheer en administratie22.76121.65025.61725.113 
Som van de lasten57.57055.11261.41266.886 
Saldo voor financiŽle baten en lasten3.0318.0384.092-2.434 
Saldo van baten en lasten3.0318.0384.092-2.434 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa1.0861.343672414 
Totaal vaste activa1.0861.343672414 
Vorderingen en overlopende activa1.8461.5981.3201.030 
Liquide middelen61.66477.90172.98067.896 
Totaal vlottende activa63.51079.49974.30068.926 
Totaal activa64.59680.84274.97269.340 
Reserves
- Continuiteitsreserve   48.416 
- Overige reserves   11.345 
- [Historie] Reserves50.06558.10362.195  
Totaal reserves50.06558.10362.19559.761 
Totaal reserves en fondsen50.06558.10362.19559.761 
Kortlopende schulden14.53122.73912.7779.579 
Totaal passiva64.59680.84274.97269.340