Skip to main content
Close Menu

ActionAid, St.

Begunstigden: Gemeenschappen, LHTB, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
23,1%24,1%21,4%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
85,2%82,3%83,3%80,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
82,8%85,8%85,8%85,7%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
85.57886.69288.47691.799 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
103.374105.195105.505102.056 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
36363636 
Periode (maanden)12121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Mailingacties69.67841.47964.23062.931 
- Nalatenschappen1.5005.262   
- Giften en donaties488.381648.505733.875819.625 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)310.109386.845503.609  
- *Baten van bedrijven   9.531 
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven   55.000 
Baten uit eigen fondsenwerving869.6681.082.0911.301.714947.087 
- Baten uit acties van derden21.382 75.000  
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven   10.000 
- Baten van subsidies van overheden1.605.1451.993.1921.819.9822.341.926 
Som van de geworven baten2.496.1953.075.2833.196.6963.299.013 
- Rentebaten en baten uit beleggingen-7553.073-3.829  
- Overige baten4.898    
Som van de baten2.500.3383.078.3563.192.8673.299.013 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening1.134.3371.847.1101.700.0611.696.395 
- Voorlichting en bewustwording996.598685.084960.040944.309 
Totaal besteed aan doelstellingen2.130.9352.532.1942.660.1012.640.704 
- Kosten eigen fondsenwerving200.476261.045278.802  
- Kosten acties derden10.8723.351   
- Kosten verkrijging subsidies overheden85.11069.95262.629  
- *Wervingskosten   364.530 
Totaal wervingskosten296.458334.348341.431364.530 
- Kosten beheer en administratie145.25284.943100.20577.201 
Som van de lasten2.572.6452.951.4853.101.7373.082.435 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-72.307126.87191.130216.578 
*Saldo financiŽle baten en lasten   2.028 
Saldo van baten en lasten-72.307126.87191.130218.606 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa97.52886.57453.84641.587 
Totaal vaste activa97.52886.57453.84641.587 
Vorderingen en overlopende activa615.6951.022.035447.031188.184 
Liquide middelen264.84779.1631.423.6141.767.517 
Totaal vlottende activa880.5421.101.1981.870.6451.955.701 
Totaal activa978.0701.187.7721.924.4911.997.288 
Reserves
- Continuiteitsreserve   499.740 
- [Historie] Reserves92.911219.782300.912  
Totaal reserves92.911219.782300.912499.740 
Fondsen  10.00019.777 
Totaal reserves en fondsen92.911219.782310.912519.517 
Langlopende schulden9.9355.066   
Kortlopende schulden875.224962.9241.613.5791.477.771 
Totaal passiva978.0701.187.7721.924.4911.997.288 
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten   610 
- Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten   3.435 
- Kosten van beleggingen   -2.017 
*Saldo financiŽle baten en lasten   2.028