Skip to main content
Close Menu

ActionAid

Begunstigden: Gemeenschappen, LHTB, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
24,8%23,1%24,1%21,4%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
87,6%85,2%82,3%83,3%80,0%81,9%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
85,4%82,8%85,8%85,8%85,7%86,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
84.57685.57886.69288.47691.79991.799
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
102.020103.374105.195105.505102.056102.437
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
363636363636
Periode (maanden)121212121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Mailingacties81.30969.67841.47964.23062.93130.584
- Nalatenschappen44.0001.5005.262   
- Giften en donaties438.250488.381648.505733.875819.625892.736
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)220.229310.109386.845503.609  
- *Baten van bedrijven    9.5312.036
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    55.000396.138
Baten uit eigen fondsenwerving783.788869.6681.082.0911.301.714947.0871.321.494
- Baten uit acties van derden70.16721.382 75.000  
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven    10.000 
- Baten van subsidies van overheden1.636.7851.605.1451.993.1921.819.9822.341.9262.229.632
Som van de geworven baten2.490.7402.496.1953.075.2833.196.6963.299.0133.551.126
- Rentebaten en baten uit beleggingen9.489-7553.073-3.829  
- Overige baten5.1974.898    
Som van de baten2.505.4262.500.3383.078.3563.192.8673.299.0133.551.126
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening1.278.5341.134.3371.847.1101.700.0611.696.3952.031.571
- Voorlichting en bewustwording915.931996.598685.084960.040944.309877.231
Totaal besteed aan doelstellingen2.194.4652.130.9352.532.1942.660.1012.640.7042.908.802
- Kosten eigen fondsenwerving194.212200.476261.045278.802  
- Kosten acties derden6.95610.8723.351   
- Kosten verkrijging subsidies overheden30.41985.11069.95262.629  
- *Wervingskosten    364.530363.896
Totaal wervingskosten231.587296.458334.348341.431364.530363.896
- Kosten beheer en administratie142.077145.25284.943100.20577.201107.838
Som van de lasten2.568.1292.572.6452.951.4853.101.7373.082.4353.380.536
Saldo voor financiŽle baten en lasten-62.703-72.307126.87191.130216.578170.590
*Saldo financiŽle baten en lasten    2.028-1.886
Saldo van baten en lasten-62.703-72.307126.87191.130218.606168.704
ACTIVA
MateriŽle vaste activa47.50997.52886.57453.84641.58743.685
Totaal vaste activa47.50997.52886.57453.84641.58743.685
Vorderingen en overlopende activa1.032.197615.6951.022.035447.031188.184159.508
Liquide middelen160.479264.84779.1631.423.6141.767.5171.770.797
Totaal vlottende activa1.192.676880.5421.101.1981.870.6451.955.7011.930.305
Totaal activa1.240.185978.0701.187.7721.924.4911.997.2881.973.990
Reserves
- Continuiteitsreserve    499.740576.001
- Bestemmingsreserves     100.000
- [Historie] Reserves165.21892.911219.782300.912  
Totaal reserves165.21892.911219.782300.912499.740676.001
Fondsen   10.00019.77712.220
Totaal reserves en fondsen165.21892.911219.782310.912519.517688.221
Langlopende schulden14.6149.9355.066   
Kortlopende schulden1.060.353875.224962.9241.613.5791.477.7711.285.769
Totaal passiva1.240.185978.0701.187.7721.924.4911.997.2881.973.990
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    610488
- Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten    3.435-678
- Kosten van beleggingen    -2.017-1.696
*Saldo financiŽle baten en lasten    2.028-1.886

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.