Skip to main content
Close Menu

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Overig
Collecteweek: 24-06-2018 t/m 30-06-2018

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
18,0%18,8%19,4%14,8%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
86,1%82,0%84,5%89,1%82,1%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
86,4%87,5%87,1%89,1%86,6%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
135.000135.000135.000135.000135.000
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
174.000174.000179.000176.000177.000
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
4040404040
Periode (maanden)1212121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.868.0001.908.0001.728.0001.721.0001.565.000
- Nalatenschappen12.198.00012.491.00011.939.00016.698.00014.475.000
- Giften en donaties23.218.00023.053.00026.864.00032.789.00040.021.000
Baten uit eigen fondsenwerving37.284.00037.452.00040.531.00051.208.00056.061.000
- Baten uit gezamenlijke acties26.000    
- Baten uit acties van derden19.435.00026.244.00022.364.00024.366.000 
- *Baten van loterijorganisaties    5.790.000
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven    2.348.000
- Baten van subsidies van overheden24.156.00032.402.00031.981.00027.671.00029.433.000
Som van de geworven baten80.901.00096.098.00094.876.000103.245.00093.632.000
- Rentebaten en baten uit beleggingen673.0001.019.0001.101.000403.000 
- Overige baten410.000-7.000680.000225.000284.000
Som van de baten81.984.00097.110.00096.657.000103.873.00093.916.000
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening66.847.00074.772.00076.833.00087.466.00071.585.000
- Voorlichting en bewustwording3.715.0004.837.0004.796.0005.089.0005.563.000
Totaal besteed aan doelstellingen70.562.00079.609.00081.629.00092.555.00077.148.000
- Kosten eigen fondsenwerving6.723.0007.052.0007.854.0007.559.000 
- Kosten acties derden593.000511.000704.000528.000 
- *Wervingskosten    8.549.000
Totaal wervingskosten7.316.0007.563.0008.558.0008.087.0008.549.000
- Kosten beheer en administratie3.802.0003.765.0003.511.0003.245.0003.370.000
Som van de lasten81.680.00090.937.00093.698.000103.887.00089.067.000
Saldo voor financiŽle baten en lasten304.0006.173.0002.959.000 4.849.000
*Saldo financiŽle baten en lasten    555.000
Saldo van baten en lasten304.0006.173.0002.959.000 5.404.000
ACTIVA
MateriŽle vaste activa31.125.00029.883.00028.859.00026.532.00025.841.000
Totaal vaste activa31.125.00029.883.00028.859.00026.532.00025.841.000
Voorraden440.000402.000442.000288.000469.000
Vorderingen en overlopende activa31.792.00044.612.00038.142.00039.999.00037.241.000
Effecten (voorheen belegd vermogen)4.739.0004.899.0005.262.0004.902.0004.727.000
Liquide middelen50.909.00066.641.00066.987.00078.628.00074.417.000
Totaal vlottende activa87.880.000116.554.000110.833.000123.817.000116.854.000
Totaal activa119.005.000146.437.000139.692.000150.349.000142.695.000
Reserves
- Continuiteitsreserve    17.379.000
- Bestemmingsreserves    45.661.000
- Herwaarderingsreserves    4.142.000
- [Historie] Reserves59.342.00053.944.00052.827.00061.942.000 
Totaal reserves59.342.00053.944.00052.827.00061.942.00067.182.000
Fondsen34.491.00046.147.00050.223.00046.188.00045.786.000
Totaal reserves en fondsen93.833.000100.091.000103.050.000108.130.000112.968.000
Voorzieningen4.325.0007.408.0004.274.0003.284.0002.941.000
Langlopende schulden5.063.0008.745.0005.121.0002.202.0002.621.000
Kortlopende schulden15.784.00030.193.00027.247.00036.733.00024.165.000
Totaal passiva119.005.000146.437.000139.692.000150.349.000142.695.000
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    364.000
- Kosten van beleggingen    -21.000
- Netto beleggingsresultaat    212.000
*Saldo financiŽle baten en lasten    555.000