Skip to main content
Close Menu

Rode Kruis

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Overig
Collecteweek: 16-06-2019 t/m 22-06-2019

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
111111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
18,0%18,8%19,4%14,8%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
86,1%82,0%84,5%89,1%82,1%81,1%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
86,4%87,5%87,1%89,1%86,6%89,2%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
135.000135.000135.000135.000135.000135.000
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
174.000174.000179.000176.000177.000177.000
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100100
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
404040404040
Periode (maanden)121212121212
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.868.0001.908.0001.728.0001.721.0001.565.0001.490.000
- Nalatenschappen12.198.00012.491.00011.939.00016.698.00014.475.00011.976.000
- Contributies    17.490.00018.574.000
- Giften en donaties23.218.00023.053.00026.864.00032.789.00018.987.00030.738.000
- *Baten van bedrijven    3.544.0003.751.000
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    2.348.00010.733.000
Baten uit eigen fondsenwerving37.284.00037.452.00040.531.00051.208.00058.409.00077.262.000
- Baten uit gezamenlijke acties26.000     
- Baten uit acties van derden19.435.00026.244.00022.364.00024.366.000  
- *Baten van loterijorganisaties    5.790.0005.736.000
- Baten van subsidies van overheden24.156.00032.402.00031.981.00027.671.00029.433.00041.317.000
Som van de geworven baten80.901.00096.098.00094.876.000103.245.00093.632.000124.315.000
- Rentebaten en baten uit beleggingen673.0001.019.0001.101.000403.000  
- Overige baten410.000-7.000680.000225.000284.0003.361.000
Som van de baten81.984.00097.110.00096.657.000103.873.00093.916.000127.676.000
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening66.847.00074.772.00076.833.00087.466.00071.585.00097.409.000
- Voorlichting en bewustwording3.715.0004.837.0004.796.0005.089.0005.563.0006.137.000
Totaal besteed aan doelstellingen70.562.00079.609.00081.629.00092.555.00077.148.000103.546.000
- Kosten eigen fondsenwerving6.723.0007.052.0007.854.0007.559.000  
- Kosten acties derden593.000511.000704.000528.000  
- *Wervingskosten    8.549.0008.845.000
Totaal wervingskosten7.316.0007.563.0008.558.0008.087.0008.549.0008.845.000
- Kosten beheer en administratie3.802.0003.765.0003.511.0003.245.0003.370.0003.754.000
Som van de lasten81.680.00090.937.00093.698.000103.887.00089.067.000116.145.000
Saldo voor financiŽle baten en lasten304.0006.173.0002.959.000 4.849.000 
*Saldo financiŽle baten en lasten    555.00025.000
Saldo van baten en lasten304.0006.173.0002.959.000 5.404.000 
ACTIVA
MateriŽle vaste activa31.125.00029.883.00028.859.00026.532.00025.841.00024.769.000
Totaal vaste activa31.125.00029.883.00028.859.00026.532.00025.841.00024.769.000
Voorraden440.000402.000442.000288.000469.000863.000
Vorderingen en overlopende activa31.792.00044.612.00038.142.00039.999.00037.241.00039.450.000
Effecten (voorheen belegd vermogen)4.739.0004.899.0005.262.0004.902.0004.727.0004.548.000
Liquide middelen50.909.00066.641.00066.987.00078.628.00074.417.00093.266.000
Totaal vlottende activa87.880.000116.554.000110.833.000123.817.000116.854.000138.127.000
Totaal activa119.005.000146.437.000139.692.000150.349.000142.695.000162.896.000
Reserves
- Continuiteitsreserve    17.379.00016.693.000
- Bestemmingsreserves    45.661.00047.919.000
- Herwaarderingsreserves    4.142.0002.250.000
- [Historie] Reserves59.342.00053.944.00052.827.00061.942.000  
Totaal reserves59.342.00053.944.00052.827.00061.942.00067.182.00066.862.000
Fondsen34.491.00046.147.00050.223.00046.188.00045.786.00053.899.000
Totaal reserves en fondsen93.833.000100.091.000103.050.000108.130.000112.968.000120.761.000
Voorzieningen4.325.0007.408.0004.274.0003.284.0002.941.0002.622.000
Langlopende schulden5.063.0008.745.0005.121.0002.202.0002.621.0009.645.000
Kortlopende schulden15.784.00030.193.00027.247.00036.733.00024.165.00029.868.000
Totaal passiva119.005.000146.437.000139.692.000150.349.000142.695.000162.896.000
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    364.000-90.000
- Kosten van beleggingen    -21.000-16.000
- Netto beleggingsresultaat    212.000131.000
*Saldo financiŽle baten en lasten    555.00025.000

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.