Skip to main content
Close Menu

Europa Kinderhulp, St.

Begunstigden: Kinderen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
6,0%6,7%7,3%6,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
89,2%72,7%84,2%67,1%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
90,0%88,0%88,8%88,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties126.12999.52089.680112.941 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)37.46347.43544.25241.025 
Baten uit eigen fondsenwerving163.592146.955133.932153.966 
- Baten uit acties van derden5.2576.1516.0315.971 
Som van de geworven baten168.849153.106139.963159.937 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7.3345.1364.3692.923 
- Overige baten89.01292.92881.32776.401 
Som van de baten265.195251.170225.659239.261 
LASTEN:
- Recreatie, ontspanning en vakanties236.460182.660189.975160.600 
Totaal besteed aan doelstellingen236.460182.660189.975160.600 
- Kosten eigen fondsenwerving9.7459.8539.7629.309 
Totaal wervingskosten9.7459.8539.7629.309 
- Kosten beheer en administratie16.63115.11714.14011.893 
Som van de lasten262.836207.630213.877181.802 
Vorderingen en overlopende activa10.34713.26320.0824.860 
Liquide middelen395.215424.272433.149504.404 
Totaal vlottende activa405.562437.535453.231509.264 
Totaal activa405.562437.535453.231509.264 
Reserves
- [Historie] Reserves380.289413.829430.112457.071 
Totaal reserves380.289413.829430.112457.071 
Fondsen 10.0005.50036.000 
Totaal reserves en fondsen380.289423.829435.612493.071 
Kortlopende schulden25.27313.70617.61916.193 
Totaal passiva405.562437.535453.231509.264