Skip to main content
Close Menu

Europa Kinderhulp, St.

Begunstigden: Kinderen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
6,7%7,3%6,0%10,7%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
72,7%84,2%67,1%105,5%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
88,0%88,8%88,3%83,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties99.52089.680112.94199.652 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)47.43544.25241.025  
Baten uit eigen fondsenwerving146.955133.932153.96699.652 
- Baten uit acties van derden6.1516.0315.9715.679 
Som van de geworven baten153.106139.963159.937105.331 
- Rentebaten en baten uit beleggingen5.1364.3692.9231.331 
- Overige baten92.92881.32776.40167.425 
Som van de baten251.170225.659239.261174.087 
LASTEN:
- Recreatie, ontspanning en vakanties182.660189.975160.600183.631 
Totaal besteed aan doelstellingen182.660189.975160.600183.631 
- Kosten eigen fondsenwerving9.8539.7629.30910.668 
Totaal wervingskosten9.8539.7629.30910.668 
- Kosten beheer en administratie15.11714.14011.89326.042 
Som van de lasten207.630213.877181.802220.341 
Saldo voor financiŽle baten en lasten43.54011.78257.459  
Saldo van baten en lasten43.54011.78257.459  
Vorderingen en overlopende activa13.26320.0824.8603.649 
Liquide middelen424.272433.149504.404457.253 
Totaal vlottende activa437.535453.231509.264460.902 
Totaal activa437.535453.231509.264460.902 
Reserves
- Continuiteitsreserve   300.000 
- Overige reserves   114.317 
- [Historie] Reserves413.829430.112457.071  
Totaal reserves413.829430.112457.071414.317 
Fondsen10.0005.50036.00032.500 
Totaal reserves en fondsen423.829435.612493.071446.817 
Kortlopende schulden13.70617.61916.19314.085 
Totaal passiva437.535453.231509.264460.902