Skip to main content
Close Menu

Europa Kinderhulp, St.

Begunstigden: Kinderen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
6,0%6,7%7,3%6,0%10,7%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
89,2%72,7%84,2%67,1%105,5%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
90,0%88,0%88,8%88,3%83,3%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties126.12999.52089.680112.94199.652
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)37.46347.43544.25241.025 
Baten uit eigen fondsenwerving163.592146.955133.932153.96699.652
- Baten uit acties van derden5.2576.1516.0315.9715.679
Som van de geworven baten168.849153.106139.963159.937105.331
- Rentebaten en baten uit beleggingen7.3345.1364.3692.9231.331
- Overige baten89.01292.92881.32776.40167.425
Som van de baten265.195251.170225.659239.261174.087
LASTEN:
- Recreatie, ontspanning en vakanties236.460182.660189.975160.600183.631
Totaal besteed aan doelstellingen236.460182.660189.975160.600183.631
- Kosten eigen fondsenwerving9.7459.8539.7629.30910.668
Totaal wervingskosten9.7459.8539.7629.30910.668
- Kosten beheer en administratie16.63115.11714.14011.89326.042
Som van de lasten262.836207.630213.877181.802220.341
Saldo voor financiŽle baten en lasten2.35943.54011.78257.459 
Saldo van baten en lasten2.35943.54011.78257.459 
Vorderingen en overlopende activa10.34713.26320.0824.8603.649
Liquide middelen395.215424.272433.149504.404457.253
Totaal vlottende activa405.562437.535453.231509.264460.902
Totaal activa405.562437.535453.231509.264460.902
Reserves
- Continuiteitsreserve    300.000
- Overige reserves    114.317
- [Historie] Reserves380.289413.829430.112457.071 
Totaal reserves380.289413.829430.112457.071414.317
Fondsen 10.0005.50036.00032.500
Totaal reserves en fondsen380.289423.829435.612493.071446.817
Kortlopende schulden25.27313.70617.61916.19314.085
Totaal passiva405.562437.535453.231509.264460.902