Skip to main content
Close Menu

Europa Kinderhulp

Begunstigden: Kinderen, Overig

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
11111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
6,0%6,7%7,3%6,0%10,7%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
89,2%72,7%84,2%67,1%105,5%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
90,0%88,0%88,8%88,3%83,3%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties126.12999.52089.680112.94199.652 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)37.46347.43544.25241.025  
Baten uit eigen fondsenwerving163.592146.955133.932153.96699.652 
- Baten uit acties van derden5.2576.1516.0315.9715.679 
Som van de geworven baten168.849153.106139.963159.937105.331 
- Rentebaten en baten uit beleggingen7.3345.1364.3692.9231.331 
- Overige baten89.01292.92881.32776.40167.425 
Som van de baten265.195251.170225.659239.261174.087 
LASTEN:
- Recreatie, ontspanning en vakanties236.460182.660189.975160.600183.631 
Totaal besteed aan doelstellingen236.460182.660189.975160.600183.631 
- Kosten eigen fondsenwerving9.7459.8539.7629.30910.668 
Totaal wervingskosten9.7459.8539.7629.30910.668 
- Kosten beheer en administratie16.63115.11714.14011.89326.042 
Som van de lasten262.836207.630213.877181.802220.341 
Saldo voor financiŽle baten en lasten2.35943.54011.78257.459  
Saldo van baten en lasten2.35943.54011.78257.459  
Vorderingen en overlopende activa10.34713.26320.0824.8603.649 
Liquide middelen395.215424.272433.149504.404457.253 
Totaal vlottende activa405.562437.535453.231509.264460.902 
Totaal activa405.562437.535453.231509.264460.902 
Reserves
- Continuiteitsreserve    300.000 
- Overige reserves    114.317 
- [Historie] Reserves380.289413.829430.112457.071  
Totaal reserves380.289413.829430.112457.071414.317 
Fondsen 10.0005.50036.00032.500 
Totaal reserves en fondsen380.289423.829435.612493.071446.817 
Kortlopende schulden25.27313.70617.61916.19314.085 
Totaal passiva405.562437.535453.231509.264460.902 

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.