Skip to main content
Close Menu

Nationaal Fonds Kinderhulp

Begunstigden: Kinderen
Collecteweek: 14-04-2019 t/m 20-04-2019

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
1111
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
24,0%25,4%21,1%16,2%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
70,5%72,0%75,2%55,1%77,0%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
76,2%73,0%77,1%74,2%77,8%0,0%
 
Algemeen directeur
Totaal jaarinkomen  
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).
116.483115.740116.243116.243116.243 
Totaal bezoldiging  
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beŽindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
140.662140.151141.315138.554139.225 
Parttimepercentage  
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.
100100100100100 
Uren (voltijdse werkweek)  
De werkweek kan variŽren, veelal van 36 - 40 uur.
3636363636 
Periode (maanden)1212121212 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Collecten1.032.389958.906991.039972.248913.331 
- Mailingacties886.782894.180800.076915.900  
- Nalatenschappen104.339228.41257.6601.224.441533.009 
- Giften en donaties964.1651.660.2372.727.8304.650.4161.003.758 
- *Baten van bedrijven    2.353.443 
- *Baten van andere organisaties zonder winststreven    425.442 
Baten uit eigen fondsenwerving2.987.6753.741.7354.576.6057.763.0055.228.983 
- Baten uit acties van derden2.866.7492.767.1792.963.7943.759.515  
- *Baten van loterijorganisaties    4.386.448 
- Baten van subsidies van overheden 70.00070.000-26.92098.980 
Som van de geworven baten5.854.4246.578.9147.610.39911.495.6009.714.411 
- Rentebaten en baten uit beleggingen13.9227.4312.7839.616  
- Overige baten  37.305 88.042 
Som van de baten5.868.3466.586.3457.650.48711.505.2169.802.453 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening3.389.5923.764.5624.732.9474.990.1656.400.767 
- Voorlichting en bewustwording746.750977.7191.017.4861.347.1231.150.735 
Totaal besteed aan doelstellingen4.136.3424.742.2815.750.4336.337.2887.551.502 
- Kosten eigen fondsenwerving715.991949.470964.7491.257.104  
- Kosten acties derden400.000406.376554.416689.700  
- *Wervingskosten    1.805.811 
Totaal wervingskosten1.115.9911.355.8461.519.1651.946.8041.805.811 
- Kosten beheer en administratie175.855393.778190.505259.506354.696 
Som van de lasten5.428.1886.491.9057.460.1038.543.5989.712.009 
Saldo voor financiŽle baten en lasten440.15894.440190.3842.961.61890.444 
*Saldo financiŽle baten en lasten    -8.565 
Saldo van baten en lasten440.15894.440190.3842.961.61881.879 
ACTIVA
ImmateriŽle vaste activa9.34010.36959.31584.531116.728 
MateriŽle vaste activa1.063.047719.944678.098689.411710.215 
Totaal vaste activa1.072.387730.313737.413773.942826.943 
Voorraden271.498490.519217.6931.662.8111.078.944 
Vorderingen en overlopende activa1.538.7941.675.1971.917.9473.328.9612.663.598 
Liquide middelen542.455659.605844.5231.251.2953.085.838 
Totaal vlottende activa2.352.7472.825.3212.980.1636.243.0676.828.380 
Totaal activa3.425.1343.555.6343.717.5767.017.0097.655.323 
Reserves
- Continuiteitsreserve    2.988.000 
- Bestemmingsreserves    1.870.217 
- Overige reserves    1.257.477 
- [Historie] Reserves2.504.7892.698.8982.943.1775.915.248  
Totaal reserves2.504.7892.698.8982.943.1775.915.2486.115.694 
Fondsen309.310209.640155.743184.671117.389 
Totaal reserves en fondsen2.814.0992.908.5383.098.9206.099.9196.233.083 
Voorzieningen53.90043.01146.62752.60844.722 
Kortlopende schulden557.135604.085572.029864.4821.377.518 
Totaal passiva3.425.1343.555.6343.717.5767.017.0097.655.323 
FinanciŽle baten en lasten
- Rentebaten    10.409 
- Rentelasten    -18.974 
*Saldo financiŽle baten en lasten    -8.565