Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-10-2005

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur&landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om natuur&landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor natuur&landschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voorbeelden uit een grotere reeks projecten:
- Hydrologisch onderzoek Natuurterrein Boetelerveld.
- Restauratie leeuw en aanleg Rolstoelpad Lemelerberg.
- Herstel Toegankelijkheid wandelpaden Twente.
- Heideherstel in vier terreinen.
- Aanleg natuurlijke buffer Langenholte.
- Aanleg en inrichting Vleermuiskelder Holthuis.
- Realisatie Vogeleiland Sekdoorn.
- Uitvoering geven aan regeling Groene en Blauwe Diensten.
- Ondersteuning eigenaren bij Streekeigen huis en erf.
- Lancering Website "Soorten op de kaart".
- Herinrichting oude zandwinplassen.
- Inrichting toekomstig bouwterreinen als tijdelijke natuur.
- Uitreiking gemeentelijke landschaspsprijs aan Staphorst.
- Vergroten draagvlak voor natuur en landschap.
- Ondersteuning eigenaren bij Streekeigen huis en erf.
- Aanleg van 4 natuurlijke speelbossen.
- Organisatie van bijzondere evenementen, zoals Roerige Reestdagen en Big Picknick.
- Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers LO.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wij beheren en ontwikkelen het streekeigen landschap in onze provincie. We onderhouden en herstellen bijvoorbeeld landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden.
Wij delen onze kennis met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. In onze kennisbank leer je bijvoorbeeld hoe je een fruitboom snoeit.
Wij beheren en ontwikkelen natuur. Dat doen we in onze eigen natuurterreinen. Wij maken ons ook hard voor biodiversiteit in de groenblauwe dooradering van het landschap.
Wij stimuleren natuur op de plekken waar kansen liggen. Gronden die wachten op hun definitieve ontwikkeling bieden mooie kansen voor tijdelijke natuur. Pioniersoorten ontwikkelen zich bijvoorbeeld voorspoedig op het bedrijventerrein eeserwold bij Steenwijk.
Wij organiseren excursies, activiteitendagen en tentoonstellingen om mensen de waarde van natuur&landschap te laten beleven. wij willen mensen er bewust van laten worden hoe natuur&landschap ontstaan en zich ontwikkelen.
Wij organiseren praktische cursussen. Bijvoorbeeld over hoe je op je eigen erf een hoogstamboomgaard aanlegt of onderhoudt zoals de cursus hoogstamfruit snoeien.

Beleidsplan