Skip to main content
Close Menu

Oasebos

Begunstigden: Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

A. De bescherming van natuur in Latijns Amerika, in het bijzonder door aankoop van gronden in Latijns Amerika om deze te behouden en te beheren als permanente natuurreservaten.
B. Het veiligstellen van natuur op plaatsen waar reservaatvorming noodzakelijk en haalbaar is, in het bijzonder daar waar er een concrete bedreiging is voor bijzondere natuurwaarden.
C. Het opzetten van officiŽle en gelegaliseerde natuurreservaten volgens de in het land van aankoop geldende regels.
D. Het beschermen, handhaven en zo mogelijk doen uitbreiden van soorten die met uitsterven bedreigd zijn, alsmede bijzondere natuurwaarden en biodiversiteit in het algemeen.
E. Het aankopen van gronden in grote aaneengesloten gebieden of aansluitend op reeds bestaande reservaatgebieden, daarmee verbonden door ecologische corridors, zodat bijvoorbeeld ook soorten die specifieke eisen aan leefgebieden stellen beschermd kunnen worden.
F. De promotie van de bewustwording voor natuurbescherming op alle mogelijke manieren, in Nederland en op de plaatsen waar Oasebos land in eigendom heeft.
G. Het mogelijk maken van ecotoerisme op beperkte schaal in de gebieden van Oasebos waarbij het duurzaam voortbestaan van bedreigde soorten maatgevend is. Toegang tot de gebieden vindt plaats in overleg met de beheerder en kan geweigerd worden.
H. Onderzoek in de terreinen van Oasebos voor zover deze onderzoeken passen binnen de overige doelstellingen van Oasebos of bijdragen aan de doelstelling.
I. Oasebos kan gebouwen, bebording en dergelijke plaatsen in haar terreinen voor zover dit inpasbaar is in een stringente natuurbescherming en geen commerciŽle doelen dient.
J. Het aangaan van samenwerkingsverbanden, overeenkomsten, akkoorden of anderszins met andere organisaties, bedrijven of natuurlijke personen als deze bijdragen aan de doelstellingen van Oasebos.
K. Het aansturen van operaties die tot de realisatie van haar doelen leiden. Operationele activiteiten in het buitenland kunnen worden uitgevoerd door afzonderlijke rechtspersonen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Aankoop van gronden in Costa Rica. Werving van financien voor de aankoop.
Het beschermen van de aangekochte gebieden door het organiseren van toezicht.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.