Skip to main content
Close Menu

Burns Turiani

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verbeteren van de opvang, behandeling, verzorging en begeleiding van de patiŽnten met brandwonden in een districtsziekenhuis in een ontwikkelingsland, waarbij vooral de opvang en begeleiding van kinderen met brandwonden extra aandacht krijgen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2015 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van het eerder vastgestelde scholingsprogramma in het Turiani Hospital over infection control / hygiŽne, wondverzorging, brandwondenzorg en het train-de-trainer-programma.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verzorgen van scholing voor allen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, 'teach the trainer'-programma met continuering van opgebouwde kennis en deskundigheid met name met betrekking tot wondverzorging en infectiepreventie, het bieden van expertise en specialistische steun gericht op een (blijvend) sterke positie van het ziekenhuis.

Beleidsplan

A. Activiteiten in Turiani Hospital
1. praktische (brand)wondenzorg
a. bestendiging basisprincipes infectiepreventie door
- evaluatie procedures
- bijstelling protocollen waar nodig
- borging ziekenhuisbrede toepassing
b. complexe wondverzorgingsprotocollen opstellen / uitbreiden en
c. brandwondbehandelingsprotocollen opstellen op basis van locale mogelijkheden
d. praktische coaching behandeling en verzorging brandwondenpatiŽnten
e. OK-procedures voor brandwond- en huiddefectbehandeling
- actualiseren voor zover aanwezig,
- opstellen op basis van handboeken en locale mogelijkheden
- (toetsen bij) implementatie
f. huidtransplantatietechniek: deskundigheid verbreden naar meer operateurs
g. plan voor opzet en inrichting brandwondenafdeling gezamenlijk opstellen.

2. train the trainer / didactiek
a. bestendiging (refresher course) didactische principes
b. kennispallet van de trainers aanpassen aan de ingevoerde en in te voeren protocollen rond (brand)wondverzorging en -behandeling
c. deskundigheid voor rapportage t.b.v. evaluatie en informatie van management versterken
d. gebruik computer en relevante programma's t.b.v. teaching en evaluatie ondersteunen.

3. kwaliteit
a. herhaald expliciteren doelstelling registratie
b. evaluatie methode van registratie en coaching
c. evaluatie resultaten (incl. verbeteracties)
d. re-inventarisatie benodigde en beschikbare middelen t.b.v. doelstellingen (incl. teaching).

B. Activiteiten in Nederland
Vooral gericht op beschikbaar zijn van benodigde kennis en financiŽn voor het bereiken van de doelstellingen van het project.
a. kennis:
a. vanuit leden bestuur: medisch, verpleegkundig, didactisch.
b. voorlichting en communicatie t.b.v. fondswerving
c. samenwerking met St. Friends of Turiani t.b.v. bouw Medium Care in Turiani Hospital.
financieel / fondswerving:
a. voorlichtingsmaterialen:
i. folder
ii. website
iii. informatiematerialen / posters / voordrachten
iv. film
b. CBF-Certificaat voor goede kleine doelen
c. Fondswerf-acties: eigen initiatief of via deelname aan andere acties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.