Skip to main content
Close Menu

SAC (Stichting Actie Calcutta)

Begunstigden: Kinderen, Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het verlenen van geldelijke en materiŽle steun aan instellingen in India, werkzaam op het gebied van opvang, onderwijs aan kinderen wier ouders of verzorgers daartoe zelf niet bij machte zijn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voortdurend kunnen circa 3.000 kansarme jongeren onderwijs volgen, hetgeen zonder onze steun voor het grootste deel onmogelijk blijft. Ook het zogenaamde Balwadi-onderwijs blijft een succes in meerdere dorpen waar kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs. Dit zijn projecten van 3 jaar, waarbij intussen al meerdere schooltjes de toezegging van de lokale overheid hebben gekregen dat deze de bekostiging na afloop van het derde jaar zal overnemen.
Door incidenteel grotere inkomsten uit nalatenschappen in 2014 zijn intussen meerdere grotere projecten opgepakt zoals de bouw van hostels en een schoolgebouw. Ook wordt hiervoor intussen samengewerkt met andere goededoelenorganisaties zoals bijvoorbeeld Wilde Ganzen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Hulp aan kansarme jongeren in Noord-Oost India door het faciliteren van onderwijsmogelijkheden.

Beleidsplan

De activiteiten betreffen de hulp aan kansarme jongeren in N.O. India door het faciliteren van onderwijsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord. Fondsenwerving vindt plaats via particuliere sponsors en bij projecten door het doelgericht aantrekken van financiering van derden (instellingen, bedrijven, etc.). Zie het activiteitenplan 2014 in het jaarverslag 2013.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.