Skip to main content
Close Menu

Gelderse Natuur- en Milieufederatie

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

- de bevordering van natuurbehoud, landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland.
- het overdragen van de expertise van de vereniging aan lokale en regionale instanties.
- als eerste aanspreekpunt fungeren voor inwoners, overheden en instellingen, die zich met een vraag op het gebied van
landschap en milieu geconfronteerd zien.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De GNMF heeft met andere natuur- en landbouworganisaties de gevolgen van de Herijking van de EHS weten te beperken. Twee beslispunten uit het Burgerinitiatief Hartenkreet voor Natuur en landschap zijn door Provinciale Staten gehonoreerd. Op hoofdlijnen is een akkoord gesloten met de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie jaarlijks zo?n 25 miljoen extra uittrekt voor beheer van natuur en landschap en dat de realisatie van nieuwe natuur wordt verdubbeld, zodat de EHS in 2025 af kan zijn.

Met landbouworganisaties en de provincie Gelderland is een stikstofconvenant gesloten, waardoor de vergunningverlening voor boeren weer op gang kwam, met instandhouding van natuurbescherming.

Met evenementen met duizenden deelnemers (Hart voor Natuur, Nacht van de Nacht en Big Jump) heeft de GNMF het brede publiek actief betrokken bij belangrijke waarden als natuurkwaliteit, donkerte en schoon water.

De GNMF heeft de bezorgdheid van burgers ten aanzien van proefboringen naar steenkoolgas gebundeld. Dankzij informatieavonden en een petitie ontstond een platform richting 'Den Haag'. Met succes: de initiatiefnemer van de boringen trok zich terug.

Mede dankzij lobby van de GNMF is in de regio Nijmegen-Overbetuwe gewerkt aan windmolens en een warmtenet met afvalwarmte. Ook op andere plaatsen heeft de GNMF zich met succes ingezet om windenergie te promoten.

De Helpdesk van de GNMF heeft geleid tot oplossing van enkele lokale problemen, aangekaart door burgers. Zo is onder meer een verbod ingesteld op het gebruik van bestrijdingsmiddel Captan in de wilgenteelt en is een zandwinplas bij Giesbeek niet verondiept met verontreinigd slib.

Ten aanzien van de beoogde doortrekking van de A15 bij het Pannerdensch Kanaal, bundelde de GNMF de lokale weerstand en faciliteert ze bewonersgroepen, bijvoorbeeld door het organiseren van bezoeken aan de Tweede Kamer en door het onderhouden en overhandigen van een petitie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het ondersteunen van lokale natuur- en milieugroepen, het beÔnvloeden van beleid en de publieke opinie, samenwerking met overheden en bedrijven op het gebied van advies en uitvoering natuur-, landschaps- en energieprojecten en - in voorkomende gevallen - het voeren van juridische procedures.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.