Skip to main content
Close Menu

vfonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Kinderen, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk activiteiten op het gebied van de navolgende deelgebieden (pijlers) in Nederland te bevorderen, te weten:
a. erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld;
b. het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en vieren van bevrijding en vrijheid;
c. vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van financiŽle steun aan projecten die de onder lid 1 genoemde activiteiten ondersteunen en bevorderen. Het vermogen van de stichting kan ook worden aangewend om andere aanverwante doeleinden te steunen en te bevorderen.
3. Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van fondsenwervingsacties, in het bijzonder die, waarbij gebruik wordt gemaakt van de middelen in de Wet op de Kansspelen geregeld;
b. het bevorderen van samenwerking en overleg met daarvoor in aanmerking komende (overheids) instellingen;
c. het zich op de hoogte houden van de vraagstukken en ontwikkelingen op het hiervoor in lid 1 gemelde terrein;
d. het aanwenden van alle andere wettige en nuttige middelen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het vfonds heeft in 2012 een verdere slag gemaakt met de samenwerkende partijen uit het verleden als BNMO, Stichting de Basis te Doorn, Nationaal Comitť 4 en 5 mei en de Stichting Herdenking 15 augustus. Hiernaast heeft vfonds de werkterreinen in 2012 verbreed, waartoe binnen het thema Erkenning en Waardering voor de politie toezeggingen gedaan zijn aan Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) voor 4 miljoen en aan Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) voor 1,5 miljoen (beiden voor jaren 2013 en 2014). Ook met Stichting Liberation Route Europe (SLRE) is overeengekomen dat vfonds bij een goede samenwerking tot en met 2014 maximaal 2,4 miljoen zal bijdragen.

Voor de realisatie van de ruim 130 overige projecten welke door vfonds financieel mogelijk gemaakt zijn in 2012, verwijzen wij u naar het jaarverslag 2012 op onze site www.vfonds.nl .

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Het vergroten van erkenning en waardering van oude ťn jonge veteranen; mensen die zich wereldwijd inzetten voor onze vrede en vrijheid.
Het verbreden van het inhoudelijke speelveld van het vfonds door de toevoeging van het werkveld 'democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde' en daarnaast een nadrukkelijker accent op projecten rond actuele vraagstukken.
- Het ondersteunen van organisaties en projecten die discussie rondom democratie en rechtsstaat initiŽren en organiseren en betrokkenheid bevorderen.
- Het vfonds stimuleert mensen om het verhaal Šchter de vrijheid te laten zien en horen. In de vorm van o.a. kunst, films en documentaires, educatief materiaal, tentoonstellingen of debatten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.