Skip to main content
Close Menu

Vrienden v.h. Kinderoncologisch Centrum Nijmegen

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het behartigen van de belangen van de patiŽntjes (en hun gezinnen) van het KOC te Nijmegen. Daarbij vormt het welbevinden - in de ruimste zin - van die patiŽntjes het eerste belang. En: het organiseren van aanvullende steun naast de reguliere patiŽntenzorg, die moet leiden tot vergroting van de genezingskans van kinderen met kanker.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 is een erfenis ontvangen van circa ? 100.000. Ook al was deze begroot is het toch een financiŽle meevaller geweest voor de stichting.
In 2015 kwam vast te staan dat een tweetal projecten (hartfalen en late effecten) uiteindelijk geen doorgang hebben gevonden dan wel uit andere bronnen zijn gefinancierd. De betreffende bestemmingsreserves zijn ten gunste van de algemene reserves opgeheven.
Omdat dankzij de ontvangen erfenis het eigen vermogen fors is gestegen geeft dit de stichting de financiele ruimte nieuwe projecten te financieren.
In 2014 is ruim ? 40.000 besteed aan nieuwe projecten. Hierbij zijn de schilderijen van Diederik, opnieuw, zeer succesvol geweest.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ondersteunen van activiteiten in het Kinderoncologisch Centrum waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn Kunstproject Diederik en de Muis, speelgoed, boeken, laptops en het financieren van een Nurse Practioner.

Beleidsplan

Voor het komend jaar (2015) worden bestaande projecten doorgezet. Het gaat dan om de projecten met Diederik (de muis), aanschaf speelgoed, vergoeding scholing.
Daarnaast is er budgettaire ruimte om enkele nieuwe projecten te starten. Deze zullen gericht zijn op oudere kinderen (12 tot 18 jaar) die hebben aangegeven behoefte te hebben aan aanvullende activiteiten. Met deze doelgroep vindt regelmatig overleg plaats.
Gelden worden geworven via de jaarlijkse nieuwsbrief, via de website en verder ontvangt de stichting regelmatig gelden uit spontane acties. De komende tijd zal verder worden gewerkt aan de naamsbekendheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.