Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Landschap Overijssel, St.

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur&landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om natuur&landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor natuur&landschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voorbeelden uit een grotere reeks projecten:
- Hydrologisch onderzoek Natuurterrein Boetelerveld.
- Restauratie leeuw en aanleg Rolstoelpad Lemelerberg.
- Herstel Toegankelijkheid wandelpaden Twente.
- Heideherstel in vier terreinen.
- Aanleg natuurlijke buffer Langenholte.
- Aanleg en inrichting Vleermuiskelder Holthuis.
- Realisatie Vogeleiland Sekdoorn.
- Uitvoering geven aan regeling Groene en Blauwe Diensten.
- Ondersteuning eigenaren bij Streekeigen huis en erf.
- Lancering Website "Soorten op de kaart".
- Herinrichting oude zandwinplassen.
- Inrichting toekomstig bouwterreinen als tijdelijke natuur.
- Uitreiking gemeentelijke landschaspsprijs aan Staphorst.
- Vergroten draagvlak voor natuur en landschap.
- Ondersteuning eigenaren bij Streekeigen huis en erf.
- Aanleg van 4 natuurlijke speelbossen.
- Organisatie van bijzondere evenementen, zoals Roerige Reestdagen en Big Picknick.
- Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers LO.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wij beheren en ontwikkelen het streekeigen landschap in onze provincie. We onderhouden en herstellen bijvoorbeeld landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden.
Wij delen onze kennis met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. In onze kennisbank leer je bijvoorbeeld hoe je een fruitboom snoeit.
Wij beheren en ontwikkelen natuur. Dat doen we in onze eigen natuurterreinen. Wij maken ons ook hard voor biodiversiteit in de groenblauwe dooradering van het landschap.
Wij stimuleren natuur op de plekken waar kansen liggen. Gronden die wachten op hun definitieve ontwikkeling bieden mooie kansen voor tijdelijke natuur. Pioniersoorten ontwikkelen zich bijvoorbeeld voorspoedig op het bedrijventerrein eeserwold bij Steenwijk.
Wij organiseren excursies, activiteitendagen en tentoonstellingen om mensen de waarde van natuur&landschap te laten beleven. wij willen mensen er bewust van laten worden hoe natuur&landschap ontstaan en zich ontwikkelen.
Wij organiseren praktische cursussen. Bijvoorbeeld over hoe je op je eigen erf een hoogstamboomgaard aanlegt of onderhoudt zoals de cursus hoogstamfruit snoeien.

Beleidsplan

Meerjaren Beleidsplan Landschap Overijssel, 2012 en verder

Opgesteld door Managementteam Landschap Overijssel, Vastgesteld op 16 juli 2012

Goedgekeurd door Raad van Toezicht Landschap Overijssel op 13 september 2012

Beknopt beleidsplan
(Tussentijds aangepast aan ontwikkelingen, goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 5 december 2013)

Inleiding

Landschap Overijssel heeft als doel het beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Overijssel te stimuleren, coŲrdineren en initiŽren, dan wel zelf activiteiten uit te voeren die leiden tot beheer, zorg, herstel, ontwikkeling en beleving daarvan (statutair doel).

Het doel van Landschap Overijssel (LO) is uitgewerkt in de drie werkvelden.
Het doel is binnen de werkvelden uitgewerkt in 10 thema's. LO werkt aan:
Natuur
- Natuurbeheer
- Natuurontwikkeling
Landschap
- Landschapsbeheer
- Soortenbescherming
- Cultuurhistorie van het platteland
- Natuur&landschapsbeleving
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Vrijwilligerswerk
Communicatie
- Communicatie over natuur&landschap en over de organisatie LO
- Fondsenwerving

Op deze wijze wordt het statutaire doel operationeel gemaakt. De werkvelden zijn georganiseerd in 3 afdelingen: Natuurterreinen, Landelijk Gebied en Communicatie&Vrijwilligerswerk, maar vallen er niet een-op-een mee samen. Het meerjarenperspectief in dit plan gaat vooral over de werkvelden; de organisatorische invulling volgt uit het beleid (structuur volgt strategie).

De organisatie LO is bijzonder in haar soort: wij werken aan drie werkvelden. Door de combinatie van natuur en landschap zijn wij werkzaam in heel de provincie. Wij zijn een Overijsselse organisatie. Naast de waarde van natuur&landschap voor biodiversiteit besteedt LO ook aandacht aan de waarde van natuur&landschap voor andere aspecten, landschapsdiensten genoemd. Bijvoorbeeld natuur&landschapsbeleving in verband met recreatie en toerisme en onze rol m.b.t. het begeleiden van vrijwilligers die werkzaam zijn in natuur&landschap is belangrijk. Om deze breedte van de organisatiedoelen uit te drukken spreken wij ook van natuur&landschap als een begrip.
Deze brede positie is in het verleden ook erkend. Landschap Overijssel kreeg een bijzondere rol in het Meerjaren Programma Landelijk Gebied Overijssel. Door het aflopen van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied is het perspectief voor de toekomst vooral afhankelijk van de decentralisatie van natuur&landschap naar de provincie en van de nieuwe beleidsplannen die de provincie voor plattelandsontwikkeling gaat maken.

In ons missiedocument is ons uitgangspunt als volgt geformuleerd:
natuur&landschap is van waarde voor mensen
mensen dragen bij aan de waarde van natuur&landschap
natuur&landschap is een belangrijke waarde van de identiteit van Overijssel
natuur&landschap laat je groeien

Landschap Overijssel is kenniscentrum van het landschap en de groene cultuurhistorie in Overijssel. Dit is ook nauw verbonden met onze bemoeienis met ruimtelijke kwaliteit en ons partnerschap in Atelier Overijssel, de werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit.

Wij handhaven - zo veel mogelijk, binnen de financiŽle mogelijkheden - de 3 werkvelden en de 10 thema's als doelstelling voor de werkzaamheden in de toekomst.

2 Een Meerjaren Beleid voor Landschap Overijssel (MjBp)

2.1 Inleiding

Bij de komst van het kabinet Rutte I in 2010 zijn zeer grote bezuinigingen op het budget voor natuur&landschap aangekondigd. Tevens is de decentralisatie van natuur- en landschapsbeleid naar de provincies bevestigd. De doorwerking is eind 2011 vastgelegd in het zogenaamde Deelakkoord Natuur, onderdeel van afspraken tussen Rijk en provincies. Tevens werd het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG) beŽindigd per 1 januari 2011, waarbij de werkzaamheden afgerond worden voor 1 januari 2014. Door Rutte II zijn de kortingen op de budgetten verminderd. Bij de bezuinigingen in de begroting van 2014 is er door kasschuiven op de korte termijn weer minder geld beschikbaar. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van (de financiering van) natuur&landschap. Dit heeft consequenties voor de inhoud van het meerjarenbeleidplan: het plan richt zich op de jaren 2014 en 2015. In de tweede helft van 2014 wordt het plan geŽvalueerd.

De financiering van Natuur is deels zeker. Het gaat voor Natuur wel om minder geld voor natuurbeheer en om minder geld voor verwerven van gronden voor nieuwe natuur. Daarmee is wel zeker dat dit in de komende jaren door LO kan worden uitgevoerd.

De financiering van Landschap en Communicatie in de komende jaren is voor de komende twee jaar gedekt, maar er nog geen zicht op langjarige toekomstige financiering.

In de volgende paragrafen worden de drie werkvelden uitgewerkt. Daarbij worden mogelijke personele consequenties genoemd. In paragraaf 7 worden een aantal conclusies voor de organisatie getrokken, die hieruit volgen.

3.2 Natuurbeheer

In het werkveld Landschap , m.n. de onderdelen Soorten en Ruimtelijke Ontwikkeling , wordt ook gewerkt voor natuurontwikkeling en natuurbeheer.

LO heeft beschikkingen natuurbeheersubsidie voor de komende jaren gekregen volgens het nieuwe (SNL), voor de op dit moment in bezit zijnde terreinen. Er is een discussie gestart over de vraag of en hoeveel soberder en efficiŽnter het natuurbeheer moet worden uitgevoerd. Van belang is in dat verband de kwalitatieve personeelsontwikkeling. De maatschappelijke en politiek/bestuurlijke ontwikkelingen vraagt dat in het natuurbeheer innovatieve initiatieven worden genomen. Dit betreft verschillende aspecten:
- Nieuwe manieren en vormen om via natuurbeheer zelf extra geld te verdienen.
- Nieuwe vormen van samenwerking, zowel in de vorm van stimuleren natuurkwaliteit (bijvoorbeeld via pachtcontracten) als in de vorm van nieuwe bijdragen van partners
- Nieuwe vormen van relaties van de natuur&landschap organisatie met burgers en bedrijven
Deze ontwikkelopgaven vormen een integrale organisatieopgave. Een van de belangrijke opgaven van LO is dus om uit de eigen natuurterreinen en gebouwen meer opbrengsten te realiseren.

Communicatie over natuurbeheer en natuurontwikkeling moet veel aandacht blijven krijgen, om burgers /buren/bedrijven steeds meer betrokken te laten zijn bij hun natuur. Dit is in belang van draagvlak en fondsenwerving.

3.2 Natuurontwikkeling: Natura2000 en uitbreiding van Het Natuur Netwerk Nederland met nieuwe natuur

Beleid voor natuurontwikkeling is in een cruciale fase: de overheid heeft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) herijkt (= kleiner gemaakt). De EHS heeft ook een nieuwe naam gekregen: Natuur Netwerk Nederland (NNN). Tevens zijn de Natura2000 gebieden vrijwel allemaal door de Rijksoverheid aangewezen. Partijen in Overijssel hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met een intentie die in de naam tot uiting komt: 'Samen Werkt Beter' (SBW) : in samenwerking de opgaven realiseren. LO heeft het akkoord ondertekend.
Natura2000 gebieden zijn gelegen in het NNN. Omdat Natura2000 een Europese opgave is krijgt dit een hoge prioriteit bij de overheden. Voor LO betekent dit zekerheid m.b.t. de bescherming van en financiŽn voor deze natuurgebieden. De kernopgaven voor Natura2000 zijn een goede waterhuishouding creŽren, de invloed van de stikstofbelasting te beperken en goed beheer uitvoeren.

Natura2000 Onze terreinen met de Natura2000 status zijn
- Aamsveen
- Lonnekermeer
- Dal van de Mosbeek
- Bergvennen
- Smoddebos
- Hunnenborg
- Wierdense Veld
- Beerze
- Lemelerberg (Vecht/Beneden Regge)
- Buitenlanden Langenholte
- Boetelerveld

LO heeft bij de herijking van de NNN gekozen om geheel in te zetten op het afmaken van het Netwerk in de rivier/beeksystemen van Reest en Regge. De samen met respectievelijk de waterschappen Reest&Wieden en Regge&Dinkel gemaakte plannen zijn door de provincie Overijssel opgenomen in de Omgevingsvisie en zijn erkende opgaven van Samen werkt beter.

Een belangrijk vraagstuk betreft het verwerven van nieuwe natuurgronden. Wij kiezen ervoor dat wij in de Regge en de Reest (zoveel mogelijk van) de nieuwe natuur in bezit willen verwerven. Dat geeft een optimale beheersituatie, zowel wat betreft de natuurdoelen als de beheerefficiŽntie. Gronden binnen de Natura2000 begrenzing willen wij ook zoveel mogelijk in bezit krijgen, in verband met het de natuurdoelen als de beheerefficiŽntie. In het kader van Samen Werkt beter moet het beleid van de provincie betreffende aankoop van gronden voor natuur nog worden uitgewerkt.
Een belangrijk vraagstuk is de inbreng van 'eigen geld' van Landschap Overijssel in de verwerving van nieuwe natuur. Daarover zijn afspraken gemaakt bij Het Overijssels Landschap.

Ook blijft de opgave dat - naast de lijn van ontwikkeling van eigen natuurterreinen LO actief is om natuurontwikkeling door anderen te ondersteunen waarbij het natuurbeheer vaak door LO wordt uitgevoerd. Ook bijvoorbeeld door activiteiten te ontwikkelen voor natuur op bedrijventerreinen, natuurinrichting van zandwinplassen en ondersteunen van particuliere ontwikkeling door advisering.

4 Landschap (landschapsbeheer, soortenbescherming, cultuurhistorie van het platteland, natuur&landschapsbeleving, ruimtelijke ontwikkeling en vrijwilligerswerk)

Met name ten aanzien van de doelen en taken van overheden met betrekking tot het taakveld Landschap bestaan nog veel onduidelijkheden. Een aantal scenario's is voor dit werkveld ontwikkeld, waarbij mogelijkheden voor de komende jaren zijn verkend. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:
* Onderzoeken naar andere wijzen om ons werk gefinancierd te krijgen.
* Er heeft een verschuiving plaats gevonden van regulier werk (subsidierelatie) naar projectenwerk, die naar verwachting structureel is. Door deze verschuiving moeten medewerkers goede kwaliteiten hebben op het gebied van acquisitie en projectenwerk. De verschillen in de verhouding tussen regulier en projectmatig werk zal zijn weerslag hebben in de kwaliteiten van de medewerkers (zie paragraaf 7). Klantgericht, pro-actief, planmatig sterk, innovatief en ontwikkelend, dit vormen de benodigde basiskwaliteiten voor acquisitie en projectmatig werk.
* Bij het realiseren van het meest waarschijnlijke scenario zal de personeelscapaciteit moeten verminderen met ca. 15 fte.

5. Communicatie (communicatie en fondsenwerving)

5.1 Basis communicatie
LO communiceert over
- de organisatie
- natuur&landschap in het algemeen
- natuurprojecten
- landschapsprojecten

Deze onderwerpen overlappen elkaar. Door bijvoorbeeld over onze natuurprojecten en landschapsprojecten te communiceren, communiceren wij ook over onze organisatie.

Communicatie is des te belangrijker in tijden van bezuiniging en met behoefte om te werken aan draagvlak en werven van fondsen bij overheden en samenleving. Algemene communicatie (wat doet LO en waarom zou je LO steunen) voor een breed publiek is minder in trek . Specifieke, lokale communicatie over projecten of waarnemingen in de eigen achtertuin zijn belangrijker. Hoe dichterbij mensen, hoe meer belangstelling. Moderne tamtam is steeds meer van belang (twitter, facebook, layar, e.d.). Dit vraagt een alertere en adequatere manier van communiceren, niet alleen van communicatiemedewerkers, maar ook van inhoudelijke medewerkers.

LO bouwt aan partnerships met diverse partijen zoals Bureaus voor Toerisme, Historisch Centrum Overijssel en het blad Mijn Stad Mijn Dorp, RTV Oost, RTL (greenkids) en samenwerking met andere groene organisaties t.a.v. activiteiten.
Burgers, buitenlui en buren tonen steeds meer initiatief en willen meer directe inspraak. Dit vraagt ook kennis en kunde van participatiebegeleiding en bijbehorende communicatie.
Dit vraagt een nieuwe kwaliteiten van de communicatiemedewerkers.

6. Fondsen werven
Fondsenwerving is een belangrijk onderwerp.
LO heeft een fondsenwervingplan gemaakt. Voor fondsenwerving is dit een systematische aanpak die wordt uitgevoerd.

1. Bedrijven; behoud en bestendigen van Bedrijfsvrienden, verwerven van meer inkomsten;

2. Particulieren, in het bijzonder de eigen achterban; structureel verhogen inkomsten;

3. Particulieren, in het bijzonder de warme relaties; vergroten aantal donateurs;

4. Werven bij vermogensfondsen.

Voorjaar 2014 wordt het fondsenwervingsplan geŽvalueerd.

7. De organisatie

7.1 Organogram

2013

7.2 De huidige organisatie

In 2008 is een nieuw systeem van functioneringsmanagement ingevoerd. Via jaarlijkse afsprakengesprekken en beoordelingsgesprekken worden de door de medewerker en de organisatie gewenste ontwikkeling van de medewerker vastgesteld en beoordeeld. Daaraan zijn ook opleidingen en coaching en dergelijke verbonden. In 2011 is - als onderdeel van systeem van functioneringsmanagement - een nieuw functiesysteem, met functielijnen en functieprofielen ingevoerd, met ook een nieuw systeem van competentieprofielen.

7.3 De kwaliteit van de organisatie

De geschetste ontwikkelingen en de door LO zelf geformuleerde ambities betekent dat wij door ontwikkelen in de lijn zoals LO al een aantal jaren bezig is - naar een organisatie die goede initiatieven en projectvoorstellen kan bedenken (zowel creatief, vakinhoudelijk als financieel), potentiŽle opdrachtgevers kan overtuigen en die deze projecten goed kan uitvoeren. Dit blijft eisen stellen aan de (ontwikkeling van de) bemensing. Het geÔntroduceerde functioneringsmanagement en functiesysteem heeft ook deze ontwikkeling tot doel.

7.4 De kwantiteit van de organisatie

Eind 2013 is een reorganisatie doorgevoerd en is de personeelscapaciteit aangepast aan de beschikbare financiering van de taken.

7.5 De organisatiestructuur

De geschetste ontwikkelingen leiden nu niet tot een verandering van de organisatiestructuur. Uitgangspunt is immers dat LO er naar streeft om actief te blijven in de 3 werkvelden en 10 thema's. De 3 afdelingen Natuurterreinen, Landelijk Gebied en Communicatie& Vrijwilligerswerk en de ondersteunende afdeling Bedrijfsbureau passen hier goed bij. Het Managementteam blijft dan bestaan uit 3 afdelingshoofden en de directeur. Deze 4 functionarissen zijn allen meewerkende voormensen.