Skip to main content
Close Menu

Nederlands Cultuurlandschap

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a. Het behoud, herstel en verrijking van het agrarisch cultuurlandschap, waarbij groen-blauwe dooradering van heel Nederland het streefbeeld is.
b. Het stimuleren van de waardering voor het agrarisch cultuurlandschap bij onder meer maatschappelijke en politieke organisaties, bedrijfsleven, overheden, opleidingsinstituten en individuen, waarbij cultuurhistorie, biodiversiteit en een forse verbetering van de recreatieve ontsluiting als basis dienen.
c. Het (doen) wegnemen van barriŤres en oplossen van knelpunten om tot dit verbeterde agrarisch cultuurlandschap te komen.
d. Het behoud van cultuurhistorische landschapselementen als onderdeel van het cultureel erfgoed en als inspiratiebron voor herstel van oude en inrichting van nieuwe landschappen.
e. Het herstellen van oude en inrichten van nieuwe landschappen, waarbij altijd in goed overleg en met respect voor de grondeigenaren en -gebruikers wordt gehandeld.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 heeft de VNC op diverse plekken in Nederland het landschap weer een opknapbeurt gegeven.

Zo is de Ooijpolder bij Nijmegen omgevormd tot een ?Deltaplan voor het landschap-gebied?. Voor het eerst in Nederland en in Europa ontvangen boeren gedurende 30 jaar marktconforme en duurzame vergoedingen voor extra landschapszorg. Vergoeding voor het werk, de inzet van grond en een provisie. Het landschap is weer aangekleed met heggen, sloten met natuurlijke oevers, akkerranden etc. In totaal zo'n 30 kilometer, samen met ongeveer 10 kilometer wandelpaden.

Ook heeft de VNC in 2012 grote landschapsherstelprojecten rond Deventer, en in de gemeenten Bronckhorst en Lochem, in samenwerking met andere organisaties, uitgevoerd.

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en de daarmee samenhangende potentieel grote veranderingen in het landschap, heeft de VNC eind 2012 het boek Beautiful Europe in Brussel gelanceerd. Het is aangeboden aan het Europese Parlement en de Europese Commissie. In dit boek worden de ontstaansgeschiedenis en de huidige bedreigingen van de mooiste Europese cultuurlandschappen beschreven. Hiernaast komen in Beautiful Europe ook de kansen voor het landschap aan bod.

Tezamen met een dringende oproep tot handelen is dit boek verspreid in de postvakken van de alle 754 Europarlementsleden. Volgens de parlementsleden en de commissie had het uitkomen van Beautiful Europe niet beter getimed kunnen worden. Juist nu is de discussie over het GLB in alle hevigheid losgebarsten

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het herstel van het boerenlandschap, het voorzien in een marktconforme betaling voor de boeren, een natuurvriendelijke aanleg van wandel- en fietspaden tussen de boerenkavels door, het exploiteren van informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap dat 11 miniatuurtuinen en diverse inheemse diersoorten huisvest.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.