Skip to main content
Close Menu

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Begunstigden: Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel muziekinstrumenten dienstbaar te maken of te doen maken aan het Nederlandse muziekleven door die instrumenten, op door het bestuur te stellen voorwaarden, ter beschikking te stellen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten, op wier aanvragen wordt beslist door het bestuur, dat zich daarbij door deskundigen kan doen bijstaan, alsmede het verstrekken van leningen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten ter financiering van de aankoop van muziekinstrumenten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verkrijgen en beheren van muziekinstrumenten; het selecteren van uitvoerende vakmusici en muziekstudenten aan wie muziekinstrumenten ter beschikking kunnen worden gesteld, dan wel leningen kunnen worden verstrekt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het in bruikleen geven van muziekinstumenten aan musici en muziekstudenten zodat het voor hen eenvoudiger wordt het door hen gewenste instrument te gebruiken, alsmede het verstrekken van leningen aan musici en muziekstudenten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.