Skip to main content
Close Menu

De Gereformeerde Zendingsbond

Begunstigden: Gemeenschappen, Gelovigen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De GZB ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland gemeenten - zowel in eigen land als daarbuiten - bij de Bijbelse opdracht om het Evangelie door te geven zodat mensen wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt.
Mensen zijn bereikt met het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven ťn als er een kerk is waar ze naartoe kunnen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Geloven:
Zendingswerkers: 16
Projecten: 31
De impact van het werk in het deelprogramma ?Geloven? is groot. Met dit soort werk zit de GZB heel direct bij haar verlangen dat mensen tot geloof komen en God leren kennen. De GZB is niet in staat harten van mensen te veranderen, maar we geloven dat het beschikbaar stellen van Bijbels, het daadwerkelijk inzetten op de verkondiging van het Evangelie en het stimuleren van gemeenten daaraan dienstbaar is.

Groeien:
Zendingswerkers: 15
Projecten: 73
De impact van de GZB binnen het programma ?Groeien? is niet altijd even goed in kaart te brengen. Dat is tegelijk een vraag die de GZB wil oppakken. Helder is dat op veel plaatsen de inzet van de GZB van directe betekenis is voor lokale gemeenten. Het werk aan het seminarie in CaÔro is daar een voorbeeld van. Dezelfde impact, een direct aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van open gemeenten, streeft de GZB in al haar werk na.

Dienen:
Zendingswerkers: 23
Projecten: 58
Het programma Dienen heeft kerken en gemeenten in staat gesteld om hun diaconale opdracht invulling te geven. In alle projecten hebben partnerorganisaties, in veel gevallen ook samen met uitgezonden medewerkers, bijgedragen aan het inhoud geven aan onze roeping om er te zijn voor de mensen in nood. Op deze wijze is iets zichtbaar geworden van de liefde van God, in wiens naam
partners en werkers dit hebben gedaan.
In alle werkvelden zijn mensen, onder wie zeer kwetsbaren, geholpen in hun primaire levensbehoeften (medische zorg en onderwijs) en hebben zij een meer menswaardig bestaan gekregen (bijvoorbeeld 8.000 mensen in Zimbabwe die weer perspectief hebben gekregen door aidsremmers).

Bewustwording
- het nieuwe jaarthema ?Laat de kerk niet verdwijnen? werd in juni gelanceerd en stelde het werk in het Midden-Oosten centraal.
- het magazine Alle Volken werd 4 keer aan ca. 30.000 leden toegestuurd
- de GZB-dag in juni trok ca. 2.000 volwassenen en 350 kindern
- het jongerenevent werd door ruim 350 jongeren bezocht.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De GZB werkt samen met kerken en kerkelijke organisaties. De GZB heeft ruim vijftig zendingswerkers uitgezonden en steunt ook projecten.

De GZB wil als zendingsorganisatie bijdragen aan de versterking van de missionaire beweging van kerken in deze wereld. Een beweging die zichtbaar wordt op plekken waar mensen door het Evangelie worden bereikt, gaan geloven in de betekenis ervan en gaan leven naar Gods bedoeling. Dat laatste heeft als kern dat mensen God liefhebben boven alles en hun naasten als zichzelf. De dynamiek van deze beweging vinden we terug in de drie kernprogramma?s van de GZB: geloven, groeien en dienen.

Het programma ?Geloven? richt zich op de verkondiging van het Evangelie en de vorming van nieuwe gemeenten. Binnen dit programma zijn de projecten te onderscheiden in drie werksoorten:
Bijbelverspreiding
Evangelisatie
Gemeentestichting.

Het programma ?Groeien? richt zich op de versterking van bestaande gemeenten, door middel van projecten binnen de volgende werksoorten:
Opleiding van predikanten
Leiderschapstrainingen
Bevorderen van discipelschap
Jeugdwerk
Capaciteitsversterking.

Het programma ?Dienen? richt zich op de dienst aan elkaar en de omgeving waarin de gemeente leeft. De werksoorten zijn:
Diaconaat
Medische hulp
Zorg voor kwetsbare mensen
Onderwijs en werk
Noodhulp
Capaticteitsversterking.

In Nederland richt het programma Bewustwording zich op de leden van de kerkelijke gemeenten die het werk van de GZB ondersteunen.

Beleidsplan

In 2016 wil de GZB zending en kerkelijk diaconaat helder op de agenda houden. De betekent o.a. de volgende doelstellingen voor 2016:
- Opstellen van voldoende vacatures om aan het verlangen binnen de achterban om mensen uit te zenden op een verantwoorde manier te voldoen. De
GZB streeft naar 11 langetermijnuitzendingen in 2016 en het handhaven van het aantal kortetermijnuitzendingen.
- De GZB streeft naar een scherpere focus op het steunen van gemeentestichting onder bevolkingsgroepen die geen toegang tot een kerkelijke gemeente
hebben. Er zal gezocht worden naar nieuwe partnerkerken in AziŽ, Midden-Oosten en Europa. Samenwerking met theologische instituten/ missionaire
organisaties kan een middel zijn om nieuwe gebieden te bereiken met het evangelie.
- In 2016 zal het werelddiaconale programma van de GZB ?Project 10 27? verder worden ontwikkeld. Gestart zal worden met ?Experience 10 27?, een op jongeren gericht programma voor diaconale bewustwording.
- De GZB zal zich programmatisch richten op een aantal specifieke terreinen, in lijn met de eerste aanzet voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Binnen het
diaconale programma ?dienst? zal er specifiek aandacht zijn voor de rol van de kerken in het bereiken van de armsten van de armen, en aan de insluiting
van gemarginaliseerde groepen in de kerk.
- Binnen het programma geloven en groeien zal er specifiek aandacht zijn voor jongeren (team wereldwijd jeugdwerk) en contextueel leren.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.