Skip to main content
Close Menu

Help Mij Leven

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Onze missie is om straatkinderen te helpen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. In de praktijk betekent dit dat we sinds 1988 vooral financiŽle ondersteuning geven aan de organisaties REMER en Sparta. REMER en Sparta zijn actief in de krottenwijken in Rio de Janeiro. In 2014 is de focus verlegd van straatkinderen naar kinderen die zich thuis of elders in risicosituaties bevinden. REMER blijft zich richten op de kinderen aan de onderkant vaan de maatschappij. REMER heeft veel ervaring met preventief werk (sport en educatie) in extreem gewelddadige favela's en kan daar het meest effectief de meest noodzakelijke hulp verlenen. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit. Daarnaast bieden wij REMER en Sparta publicitaire, personele en morele ondersteuning.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting heeft de Braziliaanse stichtingen met ruim 288.000 euro kunnen ondersteunen in 2014. De resultaten van REMER en Sparta (2014):

Hulp aan kinderen in risicosituaties, Rio de Janeiro:
- Sportclub Sparta heeft ongeveer 250 leden.
- Teams uit meerdere leeftijdsgroepen deden mee aan de regionale voetbalcompetitie, waarvan er 2 de finale haalden.
- Ook kon vakantiekamp "Camp Clay" in 2014 weer plaatsvinden.
- Gemiddeld maken 's middags 60 kinderen gebruik van de bijles-school Pedra Lisa. 's Ochtends wordt er informatica gegeven.
- In 2014 namen maandelijks gemiddeld ongeveer 500 kinderen tot 18 jaar deel aan de activiteiten die REMER in Antares aanbood.

Langdurige opvang van kinderen in risicosituaties, Minas Gerais:
- in 2014 zijn 26 kinderen opgevangen op Sitio Shalom.

Favelacup:
- In het kader van het WK voetbal in BraziliŽ werd de Favelacup georganiseerd, een straatvoetbal-toernooi voor kinderen uit de favela's. 18 verschillende favela's deden mee met een jeugdteam. Het toernooi heeft ruime aandacht gekregen in Nederlandse media, zowel in Nederland als in BraziliŽ. Voor de jeugd was het toernooi een positieve stimulans. Voor REMER en de stichting heeft het toernooi veel nieuwe contacten opgeleverd.


In Nederland:
- Er zijn in 2014 3 vrijwilligers uitgezonden. Zij werden geselecteerd uit een totaal aantal van 30 schriftelijke aanmeldingen.
- Daarnaast waren er diverse vrijwilligers die voor korte tijd het werk van REMER bezochten, met name rond de Favelacup.

- De stichting heeft 3 nieuwsbrieven verstuurd naar ongeveer 1.000 donateurs, organisaties en media, om donateurs en belangstellenden te informeren over het werk in BraziliŽ.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het onder de aandacht van het publiek brengen van de problemen van genoemde jongeren; het werven en beschikbaar stellen van financiŽle en andere middelen; het doen uitgeven van een periodiek. Dit doet de stichting door het ondersteunen van de Braziliaanse organisaties REMER en Sparta.

Beleidsplan

Straatkinderen en kinderen in de krottenwijken van Rio de Janeiro leveren dagelijks een strijd om het bestaan.
Stichting 'Help mij leven' biedt deze kinderen een toekomst, door het werk van de Braziliaanse rganisaties REMER en Sparta te steunen. De projecten die de stichting financieel ondersteunt zijn gericht op preventie in de krottenwijk, opvang en terugkeer in de maatschappij.
Kinderen worden met sport, spel en school uit handen van drugsbendes en criminaliteit gehouden
Als dat nodig is, krijgen ze niet alleen onderdak, maar worden ze ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving.
In drie extreem gewelddadige en arme favela's gebruiken REMER en Sparta sport en educatie als middel om de kinderen enthousiast te maken/houden om naar school te gaan en uit de greep van de criminaliteit en drugshandel te blijven.
REMER biedt op haar woonboerderij in het dorpje Pequeri een veilig onderkomen aan kinderen waar thuis grote problemen zijn: kinderen met een achtergrond van diepe armoede, verwaarlozing, mishandeling en/of sexueel misbruik. In een vervangende gezinssituatie krijgen deze kinderen 24 uur per dag, 7 dagen per week, persoonlijke aandacht en liefde van professionele begeleiders, waaronder twee pleegmoeders die in ploegendienst de zorg voor een huis met maximaal 8 kinderen op zich nemen.

In het fondsenwervingsbeleid staan vaste donateurs centraal: zij vormen de belangrijkste
bron van inkomsten om het dagelijkse werk in BraziliŽ te bekostigen. Daarnaast richten
we ons op het zoeken naar fondsen om tekorten in de exploitatie in BraziliŽ te kunnen
dekken. In overleg met REMER en Sparta zoeken we ook naar donateurs die specifieke, incidentele uitgaven kunnen bekostigen. Een belangrijk voorbeeld hiervan was de verbouwing en inrichting van het opvanghuis voor verslaafde straatkinderen. Daarnaast ondersteunen we groepen of individuen die acties voor BraziliŽ voeren.
Voor meer informatie: zie het jaarverslag.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.