Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wemos heeft als doelstelling om de overheid te wijzen op haar plicht om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Wij dragen aan de hand van onze thema?s concrete voorstellen voor beleidsverbeteringen aan, die gezondheid wereldwijd bevorderen. Waar nodig spreekt Wemos ook andere partijen aan, zoals bedrijven en internationale instellingen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Gedragscode voor ethische werving van zorgpersoneel.
In zowel arme als rijke landen wordt te weinig zorgpersoneel opgeleid, terwijl de vacatures in het Westen een aanzuigende werking hebben. Rijke landen, waarvan sommige actief buitenlands zorgpersoneel rekruteren, bieden hogere salarissen en betere faciliteiten. Ontwikkelingslanden worden mede hierdoor onevenredig zwaar getroffen door de mondiale zorgpersoneelstekorten. In 2010 heeft Wemos succesvol gelobbyd voor de aanname van de Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel door de 193 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. De code beoogt vooral de schadelijke gevolgen van onethische rekruteringspraktijken voor ontwikkelingslanden te beperken. Ook heeft Wemos met succes gepleit voor de toezegging tot implementatie en naleving van de Code in Nederland door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

- Bescherming van proefpersonen in ontwikkelingslanden.
Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wordt het op mensen getest om de werkzaamheid en veiligheid vast te stellen. De farmaceutische industrie voert dit soort testen steeds vaker uit in lagelonen- en ontwikkelingslanden en houdt zich daarbij niet altijd aan de geldende ethische regels. Westerse landen werken deze praktijken in de hand door onethisch geteste geneesmiddelen op hun markten toe te laten. Sinds 2010 heeft Wemos met succes gelobbyd voor concrete voorstellen voor aanpassing van de ethische toetsingsprocedures van het Europees Medicijn Agentschap. Wemos heeft daarmee bereikt dat de druk op farmaceutische bedrijven om maatschappelijk verantwoord te opereren en de ethische regels na te leven wanneer zij geneesmiddelenonderzoek in ontwikkelingslanden uitvoeren, is toegenomen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wemos beÔnvloedt internationaal beleid zodanig dat het recht op gezondheid wordt gerespecteerd, beschermd en bevorderd. Wemos draagt bij aan veranderingen die bedoeld zijn om gezondheid structureel te bevorderen en is pleitbezorger voor:
- ethisch handelen,
- coherent beleid, en
- gelijke toegang tot zorg.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.