Skip to main content
Close Menu

ADRA-Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Analfabeten, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Studenten, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Werklozen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiŽle, materiŽle en technische steun ten behoeve van de bevolking van ontwikkelingslanden. Zij verricht haar activiteiten zonder onderscheid naar geloof en/of ras.

2. De activiteiten van de stichting richten zich op:
a. het ontwikkelen van de bevolking in ontwikkelingslanden tot zelfstandigheid en een menswaardig bestaan.
b. het verlenen van hulp bij rampen.

3. De stichting geeft bij de uitvoering van haar doelstelling prioriteit aan:
a. projecten ten behoeve van achtergebleven groepen.
b. projecten op het gebied van (beroeps)onderwijs, voorlichting, preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

ADRA heeft als slogan: "changing lives, one at a time". Dit dekt volledig de lading. ADRA streeft ernaar om de levens van mensen te veranderen zodat zij, nog vaker dan nu, zelfstandig hun leven kunnen leven. Dit in algemene zin.
In 2014 hebben we het verschil gemaakt bij ruim 479.240 mensen. Een dertigtal projecten hebben we opgestart en/of uitgevoerd. Alle deelgebieden zijn aan bod gekomen en hebben aandacht gekregen. De noodhulp bij diverse projecten heeft wederom veel aandacht gekregen. Onze achterban heeft wederom trouw gegeven aan ADRA zodat wij onze missie en visie konden uitvoeren. Zelfs na de dood gaat het werk door. Drie nalatenschappen hebben een extra plus gegenereerd voor de inkomsten waar we de komende jaren weer heel erg veel goeds mee kunnen doen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zorg voor voldoende eten, het bieden van elementaire gezondheidszorg, uitbannen van wereldvoedselarmoede, economische onafhankelijkheid, het aanbieden van kleine leningen met gunstige rente, moeder-en-kind-programma`s om ziektes en zuigelingensterfte te bestrijden, voorlichting over gezonde voeding en hygiŽne, ondersteuning bij gezinsplanning, bouwen van waterputten, aanpakken van HIV/AIDS. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar duurzame ontwikkeling waarbij de lokale bevolking altijd betrokken is bij de projecten en programma's. Training en onderwijs maken een vast onderdeel uit van deze projecten en programma's.

Beleidsplan

ADRA is een internationale ontwikkelingshulporganisatie die zich richt op noodhulp en structurele hulp in de vorm van projecten en programma's. Wij doen dat door fondsen te werven bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen.
Wij zoeken verbinding met mensen en organisaties die dezelfde gedachten hebben als wij, het bestrijden van armoede in de wereld waarbij de lokale mensen de dragers zijn voor zelfredzaamheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.