Skip to main content
Close Menu

IBO-Nederland

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Daadwerkelijk en belangeloos meewerken aan het realiseren van bouwprojecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun godsdienst, wereldbeschouwing of nationaliteit.
Deze medewerking wordt opgevat als een uiting van menselijke solidariteit, als een bijdrage tot verbetering van de internationale betrekkingen en als middel tot geestelijke verrijking van hen, die hier actief of passief bij betrokken worden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. voor kortere of langere tijd voor de uitvoering van werkzaamheden vrijwilligers zich beschikbaar te laten stellen
b. het lidmaatschap van de Internationale Bouworde
c. mee te werken met en deel te nemen in andere instellingen, welke soortgelijke doeleinden nastreven.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ad A: In 2014 zijn 277 vrijwilligers naar de diverse projecten projecten in het buitenland uitgezonden. ook zijn twee nieuwe projecten toegevoegd, waarvan ťťn in Nederland. De vergroting van het projectaanbod in Afrika wordt in 2015/2016 voortgezet.

Ad B: In 201 hebben we de vergaderingen van de internationale bouworde bijgewoond en werkbezoeken gebracht aan onze zusterorganisaties in Hongarije en Polen.

Ad C: In 2014 is nieuwe samenwerking gezocht met initiatieven in Afrika. Dit laatste heeft niet tot veel succes geleid door o.a. ebolacrisis. Nu deze onder controle lijkt, wordt verwacht voor het nieuwe seizoen dat belangstelling weer zal groeien. centraal en oost europa blijven onveranderd sterk

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Projectwerkzaamheden variŽrend van de bouw en renovatie van weeshuizen en woningen tot de bouw van kinderdorpen, ziekenhuizen, kerken en sociale centra.

Beleidsplan

Het organiseren van een project in NL is geslaagd in 2014 met als gevolg dat ook voor 2015 en 2016 een NL-project zal worden ingericht. Daarnaast bestaat het voornemen om nieuwe projecten in Ghana en centraal Europa te initiŽren.
Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere instellingen zoals Wilde Ganzen en Charitas.
Project gekoppelde fondsenwerving wordt onderzocht en daarnaast nieuwe initiatieven voor structurele funding zoals Club van 100 en stimuleren van periodieke Schenking.
Overschakeling naar een nieuw donateurssysteem met daaraan gekoppeld bankincasso en boekhouding ( Davilex), zal in 2015 en doorlopend tot in 2016 de nodige aandacht vergen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.