Skip to main content
Close Menu

Sahelp

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van humanitaire hulp aan de mensen in Burkina Faso door ondersteuning van lokale projecten, die in het land zelf geÔnitieerd zijn. Daarbij is sprake van samenwerking met lokale partners, waarmee, zo mogelijk, een duurzame relatie wordt onderhouden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het houden van inzamelingen rechtstreeks,
b) het houden of doen houden van evenementen.
c) het interesseren van fondsen voor deelname aan projecten in Burkina Faso.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting Sahelp zamelt gelden in, om daarmee in Burkina Faso kleinschalige ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. In totaal werd in de periode 1978 t/m 2014 ? 2.032.301 voor deze projecten ingezameld. Gedurende de jaren 1978 tot en met 1988 zijn de voor dergelijke projecten bestemde hulpgoederen en materialen door vrijwilligers met eigen vrachtwagens naar de Sahel gebracht. Gedurende de periode 1988 tot en met 1998 werden die hulpgoederen in containers per schip en trein naar Burkina Faso vervoerd, waarna eigen vrijwilligers de goederen naar de bestemde organisatie / locatie brachten. Sinds 1998 ondersteunt Stichting Sahelp projecten die direct de leefomstandigheden van de mensen in Burkina Faso verbeteren en de zelfredzaamheid van de ontvangers bevorderen. Het initiatief voor steunwaardige projecten wordt altijd in Burkina Faso genomen. Naast vele watervoorzieningen die door Sahelp gerealiseerd zijn, zijn projecten als een naaischool, kleuterschool, avondschool, kraamkliniek en ziektekostenverzekering noemenswaardige projecten.

De volgende acties zijn in 2014 uitgevoerd om geld in te zamelen in overeenstemming met het jaarplan:
- Scholenactie "een wereld van verschil" (? 5.345)
- Huis-aan-huis collecte in Oss en Bernheze (? 3.962)
- Contacten met bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren; ontvangen geoormerkte bedragen (? 42.161).

In 2014 zijn de volgende projecten gehonoreerd.
- Moringa-project ? 11.450; bonen die voedzaam zijn voor kinderen;
- Verbetering faciliteiten kraamkliniek ? 10.000;
- Muur rondom celibaat ? 9.490;
- Maaltijden voor kleuters ? 250;
- Koken op zonne-energie ? 5.286;
- Bijdrage exploitatie avondschool ? 1.676;
- Ziektekostenverzekering ? 8.400;
- Bijdrage exploitatie naaischool ? 10.000;
- Bouli ? 21.396;
- Leerlingenfonds ? 1.400

Van de gehonoreerde projecten is ? 25.775 uit de bestemmingsreserves en ? 7.450 uit de bestemmingsfondsen gehaald. Hierdoor kon er over 2014 per saldo ? 5.644 aan de overige reserves worden toegevoegd.

Het bestuur is uitgebreid met Marieke Peters die mede verantwoordelijk wordt voor de fundraising.

Er zijn beleidsrichtlijnen opgesteld met betrekking tot de wijze waarop met vrij besteedbare reserves wordt omgegaan en er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de overtollige liquide middelen worden belegd. Hierbij is afgesproken dat er geen enkel risico zal worden gelopen.

Met de projectleiders in Burkina Faso zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop verantwoording dient te worden afgelegd over de uitgevoerde projecten.

Begin 2016 zal er een monitoringreis worden uitgevoerd om de uitgevoerde en de onderhanden zijnde projecten te bezoeken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Stichting Sahelp geeft praktische hulp aan de mensen in de Sahel, het grote Afrikaanse savannegebied aan de zuidrand van de Sahara. De activiteiten van Sahelp richten zich hoofdzakelijk op het land Burkina Faso. Sahelp adopteert en financiert daar projecten, van lokale organisaties, die een direct effect hebben op de verbetering van de situatie van de lokale bevolking. Sahelp helpt van mens tot mens. Op puur humanitaire gronden en zonder dat er sprake is van religieuze, politieke of andere motieven.

Beleidsplan

Activiteiten 2015:
- Bouw van een keuken en een foyer
- Bijdrage exploitatie avondschool en project ongewenst zwanger
- Pomp bij kraamkliniek (waterput)
- Bijdrage naaischool
- Ziektekostenproject
- Slaapzaal en andere nog nader re bepalen projecten.
De fondsen worden geworven via sponsorgelden, particuliere donoren, collecte en scholenactie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.