Skip to main content
Close Menu

Groninger Landschap

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht, het verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks) monumenten, alsmede het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het voorgaande en voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

34 hectare natuurgebied aangekocht.
Natuurherstel van kwelders langs de Groninger Noordkust.
Natuurherstel ten behoeve van weidevogels in het Reitdiepgebied.
36 hectare moeras ontwikkeld langs de oevers van het Zuidlaardermeer.
Historische buitenplaats Coendersborg gerestaureerd.
Boerderij nabij Leekstermeer gerestaureerd.
Korenpelmolen Niebert overgenomen.
Ruim 8.000 hectare natuur beheerd.
24 rijksmonumenten onderhouden.
Ruim 100 excursies georganiseerd door bijna 300 vrijwilligers.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
? Het verwerven, inrichten, restaureren, beheren, exploiteren en openstellen van gronden en (rijks)monumentale gebouwen.
? Voor het doel noodzakelijke financiŽle middelen te vergaren, zoals subsidies, schenkingen, nalatenschappen en opbrengsten uit de exploitatie.
? Het verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het uitgeven van publicaties.
? De belangen van natuur, landschap en erfgoed, gelegen in de provincie Groningen actief te behartigen.
? Samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden en organisaties, die actief zijn in de provincie Groningen.
? Het geven van voorlichting en educatie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.