Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a. Het nemen of steunen van initiatieven die beogen het leven, de persoon en het gedachtegoed van père Joseph Wresinski levend te houden en bijgevolg:
b. Het opsporen van en de strijd tegen de (maatschappelijke en culturele) buitensluiting van mensen, in het bijzonder de meest ernstige vormen daarvan.
c. Het bijeenbrengen van de armste en meest uitgesloten mensen in een maatschappelijke stroming, de Vierde Wereld, waarin de armsten met hun bondgenoten (leden van het internationaal volontariaat en medestanders) samen strijden voor een samenleving zonder extreme armoede en maatschappelijke uitsluiting.
d. Het vertegenwoordigen van de uitgeslotenen en de verdediging van hun rechten voor zover en zolang zij daartoe zelf niet in staat zijn. Oogmerk is hen ten spoedigste zelf daartoe in staat te stellen.
e. De volledige ontplooiing en participatie van die personen en bevolkingsgroepen, die het meest misdeeld zijn in de samenleving die hen omgeeft, en wel door middel van daadwerkelijke actie en wetenschappelijk onderzoek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiële) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Vierde Wereld in Beweging in 2014

In 2014 zijn lokale, nationale en internationale ontmoetingen georganiseerd om de stigmatisering van de armsten aan de kaak te stellen. Naast de activiteiten, zoals het Forum, het zomerforum en de viering van het 40 jarig bestaan van t Zwervel, zijn daar in de loop van het jaar nog vele onvoorziene activiteiten bijgekomen.
Deze activiteiten zijn voor ons van groot belang, omdat zij de vitaliteit van de beweging onderstrepen. Hierbij valt te denken aan: de deelname van onze leden aan maatjesprojecten, stands tijdens festivals, deelname in politieke fora of werkgroepen, vertegenwoordiging binnen politieke partijen, lezingen in buurthuizen, kerken of tijdens manifestaties, deelname aan of organisatie van armoedeconferenties, ondersteuning van persoonlijke initiatieven, het vrijwillig werken ter ondersteuning en renovatie van onze gebouwen, fondswervinginitiatieven, lezingen die in binnen en buitenland zijn gehouden rond publicaties, de bijdragen aan internationale studies of rapportages, het regelmatig bezoeken en leren kennen van zeer geïsoleerde mensen, etc.
Wij hebben in 2014 een start gemaakt met het thema: Op zoek naar de mensen die geen stem hebben. Deze vraag is het vertrekpunt van een zoektocht in wijken en steden, die sinds de oprichting van de beweging in Nederland nadrukkelijk gestalte heeft gekregen.
Rond het jubileum van 't Zwervel hebben wij veel mensen kunnen ontmoeten die wij uit het oog waren verloren. Wij waren verrast hoezeer zij door de jaren heen inhoud hebben gegeven aan de boodschap van de beweging in hun dagelijks leven. Zij riepen ons op toch vooral de verhalen van de meest uitgeslotenen te blijven vertellen.

Het Landelijk Centrum te 's Gravenhage
Meerdere malen werd in 2014 met een stand voor het centrum geld ingezameld, eenmaal ondersteund met kinderactiviteiten door vrienden uit de buurt.
Volontairs en medestanders hebben in 2014 in binnen- en buitenland een 15-tal lezingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen voor groepen, op scholen en voor maatschappelijke instellingen. Ook hebben volontairs in verschillende plaatsen lezingen gegeven over de door hen geschreven boeken of om aanvragen voor fondsen te verantwoorden of kracht bij te zetten.
Vanuit het Landelijk Centrum worden contacten gelegd en onderhouden met mensen die zich met een korte stage of zelfs langduriger binnen het volontariaat willen inzetten. Twee stagiaires werden ondersteund. Aanvragen voor vrijwilligerswerk werden ook vanuit Den Haag behandeld.

Het ontmoetingscentrum 't Zwervel in Olst-Wijhe (OV)
Op t Zwervel zijn in 2014 een 15-tal evenementen van één of meerdere dagen georganiseerd. In totaal waren bij deze evenementen 600 deelnemers betrokken, waaronder 250 die armoede in hun leven meemaken. Het aantal van rond de 900 overnachtingen op de boerderij ligt in 2014 beduidend hoger als voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de intensieve voorbereiding van het 40-jarige jubileum, de internationale zomeruniversiteit en de ontvangst van jonge volontairs uit de hele wereld. Een groep van rond de 25 vrijwilligers, volontairs en stagiaires hebben deze ontmoetingen ondersteund en waren verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen op de boerderij. Mensen die zelf armoede in hun leven meemaken, zijn bij de ontvangst van de gasten op de boerderij betrokken.

De Vierde Wereld Forumdagen
De Forumdagen zijn bedoeld om, uitgaand van de armste burgers, een gezamenlijke kennis en actie uit te bouwen. Deze dagen maken het mogelijk om langere tijd met elkaar op weg te gaan en echte persoonlijke en maatschappelijke verandering in gang te zetten om recht te doen aan de gelijkwaardigheid van de armste burgers.

Rond de 70 deelnemers hebben telkens tijdens drie bijeenkomsten in 2014 deelgenomen aan de nationale Forumdagen, waaronder twee derde mensen die armoede in hun leven meemaken en een derde medestanders en volontairs of gasten. Kinderen en jongeren hadden hun eigen programma tijdens deze dagen.

In december 2013, startte het nieuwe seizoen van het landelijk Vierde Wereld Forum. Rond het thema: "Samen meer Mens" werd een start gemaakt met het inhoud geven aan het 40-jarig bestaan. In dit vroege stadium werd nagedacht over de inhoud en de uiteindelijke vormgeving van dit jubileum. Groepen uit het land deelden hun ervaringen en vertegenwoordigden anderen uit hun wijken en steden.

Antwoorden werden gezocht op de vraag of iedere burger voor de wet wel gelijk is. Deelnemers spraken zich uit over wantrouwen en betutteling bij de diensten van de overheid; over de moeilijkheden die zij ondervinden bij budgetbeheer en over dat zij vaak de weg kwijt raken omdat zij door verschillende gemeenten als een speelbal van het kastje naar de muur worden gestuurd. Verslagen van deze ontmoetingen werden gepubliceerd in het Vierde Wereld kwartaalblad.

Zomerforum en zomeruniversiteit
Het zomerforum bracht een tiental Nederlandse deelnemers samen in de zomervolksuniversiteit waarvoor ook 20 buitenlandse deelnemers werden uitgenodigd. Vijf dagen om samen te leven, samen te eten, te genieten van de natuur, maar vooral om samen te werken aan de opbouw van het 40 jarig bestaan en het schrijven van het manifest.

Fonto, centrum voor de geschiedschrijving van de allerarmsten in Europa
In december 2014 verscheen in de 'Revue Quart Monde', het wetenschappelijk tijdschrift van ATD Vierde Wereld, het artikel "Rechercher des ancêtres et en tirer fierté" (voorouders zoeken en daaraan trots ontlenen). Het is een verkorte versie van de door de coördinator van Fonto in september 2013 in Pierrelaye (Fr.) gehouden lezing over 'Trouver les traces des ancêtres très pauvres" (Hoe sporen te vinden van zeer arme voorouders).

Partnerschap, uitgevoerd door coördinatiegroep, lokale groepen en actieve leden.
Partnerschap wil de samenwerking en betrokkenheid bevorderen van leden van de beweging onderling en met anti-armoede partners. Ze wil tevens de pleitbezorging van de allerarmsten naar de samenleving toe vorm geven.
Door de lokale groepen in Heerlen, Den Haag/Zoetermeer, Amersfoort, Utrecht, Oss en Breda werd deelgenomen aan bijeenkomsten over zaken als lokaal armoedebeleid en participatie. Hierbij wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de mensen die zelf armoede in hun leven meemaken. Een sterk moment waar samenwerking wordt gezocht met andere organisaties vormen de manifestaties rond 17 oktober, de internationale dag van verzet tegen extreme armoede.
Een delegatie van verantwoordelijken van verschillende lokale groepen hebben in Brussel deelgenomen aan een internationaal vormingsweekeinde over het organiseren van volksuniversiteiten. Het was eveneens een gelegenheid om onze Nederlandse cultuur en ervaringen in te brengen.
Volontariaatsontmoetingen hebben eveneens plaatsgevonden éénmaal in combinatie met de Jaarvergadering. De coördinatiegroep heeft in 2014 tijdens een evaluatie-programmeringsweek georganiseerd en met een 25-tal leden van de beweging het jaarplan 2015 opgesteld.


Internationale projecten en samenwerking.
De stichting ondersteunt Nederlandse leden van het internationaal volontariaat, die zich inzetten in en voor projecten van de beweging. Zij neemt deel aan, organiseert en steunt internationale activiteiten, zoals vormingsbijeenkomsten en uitwisselingsprogrammas in Nederland en Europa met mensen en groepen die in andere continenten actief zijn. Zij geeft tevens financiële steun aan projecten van de internationale beweging.
In 2014 namen volontairs deel aan de zogenoemde regroupements (terugkomdagen) in Frankrijk. Dit zijn momenten, waarin de tijd wordt genomen om uit te wisselen over de inzet van volontairs, de verantwoordelijkheden die zij dragen en over hun levenskeuze. 20 jonge volontairs vanuit de hele wereld waren in dit verband te gast op 't Zwervel. Een ontmoeting met een delegatie van gezinnen (tijdens een Forumdag) was zeer constructief en belangrijk voor de Nederlandse deelnemers om de internationale dimensie van de beweging te ontdekken. Ook namen volontairs deel aan bijeenkomsten rond kennis ten aanzien van extreme armoede en leverden zij bijdragen voor de internationale teams die de vertegenwoordiging op zich nemen binnen internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Raad van Europa, de Wereldbank, e.d.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Activiteiten van ATD Vierde Wereld zijn:
- De Vierde Wereld Forumdagen- Nationale ontmoetingsdag- Creatieve workshops tijdens
boerderijdagen
- Acties vanuit de lokale groepen- 17 oktober "Werelddag van verzet tegen extreme
armoede" bijeenkomsten in het land- Kennisvergaring en kennisdeling
- Jongerenactie en bouwdagen op het Ontmoetingscentrum 't Zwervel
- Werkweken lokale groepen op 't Zwervel
- Zomerfora
- Internationale ontmoetingen- Europese Volksuniversiteit
- Fonto (zichtbaar maken geschiedenis van de allerarmsten in Europa)
- Kennisverzameling en samenlevingsopbouw.

Beleidsplan

De begroting voor 2015 is op 12 december 2014 door het Bestuur vastgesteld. Basis is de meerjarenplanning voor de jaren 2013-2017, waarin de speerpunten staan verwoord alsmede het activiteitenplan voor 2015. In de jaarrekening 2014, waarin opgenomen het verslag van het bestuur, staan ook de strategische overwegingen m.b.t. de negatieve exploitatieresultaten beschreven.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.