Skip to main content
Close Menu

Leger des Heils Fondsenwerving

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Milieu, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Werklozen, Overig
Collecteweek: 24-11-2019 t/m 30-11-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel fondsen te werven ten behoeve van de maatschappelijke en humanitaire activiteiten van de rechtspersonen die uitgaan van het Leger des Heils in Nederland met als doelstelling hulp te verlenen aan een ieder die daaraan behoefte heeft zonder daarbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of welke andere in het kader van haar doelstellingen niet relevante grond ook.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Stichting Leger des Fondsenwerving maakt deel uit van het Leger des Heils In Nederland.
Het Leger des Heils In Nederland richt zich op maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel en verslavingszorg, evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpverlening (diaconaal werk). Het Leger des Heils ondersteunt daarnaast internationale ontwikkelingsprojecten op het terrein van gezondheidszorg, HIV/aids, onderwijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, rampen, herstel en wederopbouw en voedsel- en kledingverstrekking bij noodsituaties.
De verschillende werkzaamheden van het Leger des Heils In Nederland zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen. Naast de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving bestaat het Leger des Heils in Nederland uit:
∑ Kerkgenootschap Leger des Heils, dat zich met name richt op evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpverlening;
- Scoutingvereniging Leger des Heils;
∑ Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt professionele zorg en maatschappelijke hulpverlening;
- Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke maatregelen;
∑ Stichting Leger des Heils ReShare, draagt bij aan verbetering van het milieu door hergebruik en recycling van ingezamelde goederen en creert werkgelegenheid en biedt arbeidsreintegratieplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
∑ Stichting Leger des Heils Dienstverlening, die ondersteunende en faciliterende werkzaamheden verricht voor de andere Leger des Heilsonderdelen;
- Stichting majoor Bosshardtprijs;
∑ Stichting Leger des Heils, die zorgdraagt voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling van onbestemde inkomsten over de verschillende onderdelen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.