Skip to main content
Close Menu

UNICEF Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het werk van UNICEF is gebaseerd op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en op de Sustainable Development Goals (SDG's). UNICEF Nederland zet zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven voor het werk van UNICEF Internationaal. Tegelijkertijd wil zij het beleid van overheid en bedrijven beÔnvloeden in het belang van kinderen. Daarnaast werkt UNICEF Nederland aan het versterken van draagvlak in de samenleving voor het naleven van kinderrechten, verzorgt het educatie over kinderrechten en werkt het concreet aan de verbetering van de participatie van kinderen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

UNICEF Nederland zet zich in voor kinderen op de vlucht, in de landen waar ze vandaan komen en in Nederland. Mede dankzij onze inzet heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor de opvang van jonge asielzoekers kindvriendelijker wordt. Daarnaast heeft de organisatie meegewerkt aan convenanten tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om kinderrechten beter te respecteren binnen bedrijfsprocessen. Een voorbeeld is het Convenant Textiel, dat in 2016 werd gesloten met bedrijven en organisaties en dat de situatie van kinderen in textielproducerende landen moet verbeteren. Met het jaarlijkse Jaarbericht kinderrechten hebben we samen met Defence for Children kinderrechtenissues onder de aandacht gebracht van de overheid. Vrijwilligers die gastlessen verzorgen en kinderen die met ons materiaal spreekbeurten over kinderrechten houden, hebben er aan bijgedragen dat honderdduizenden kinderen in Nederland beter op de hoogte zijn van hun rechten.

In 2016 zijn de inkomsten uitgekomen op 69 miljoen euro. Dat is 3 miljoen meer dan begroot. Dit resultaat is mede te danken aan een stijging van het aantal mensen dat UNICEF heeft opgenomen in het testament, maar ook door de start van een aantal nieuwe manieren van fondsenwerving. Een bedrag van 50 miljoen euro is overgemaakt naar UNICEF waarmee wereldwijd programma?s zijn gerealiseerd. Zo heeft UNICEF Nederland bijgedragen aan het terugbrengen van kindersterfte, ondervoeding en HIV-infecties, en is het aandeel meisjes dat naar school gaat fors vergroot.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

UNICEF is, als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, belangenbehartiger van kinderen waar dan ook ter wereld. De organisatie stelt de rechten, de basisbehoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind voorop. In zo'n 155 landen worden hulpprogramma's gerealiseerd voor schoon water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen. In Nederland werft UNICEF Nederland fondsen en werkt het samen met overheid en bedrijfsleven om kinderrechten in het beleid te verankeren. Een voorbeeld van het vergroten van kinderparticipatie in Nederland is het debattoernooi voor de onderbouw van middelbare scholen en de organisatie van Kleine Prinsjesdag. Ook werkt UNICEF Nederland mee aan het programma TeamUp, dat in asielzoekerscentra sport- en spelactiviteiten aanbiedt aan kinderen op de vlucht.

Beleidsplan

UNICEF Nederland werkt, mede op basis van een nieuwe internationale strategie van UNICEF, aan een herijking van de meerjarenstrategie. Groei van inkomsten voor kinderen, maar ook de beÔnvloeding van het beleid van overheid en bedrijven staan hierin centraal.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.