Skip to main content
Close Menu

Biblionef Nederland

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Biblionef zorgt dat kinderen in ontwikkelingslanden de kans krijgen om kinderboeken te lezen. Wij doen dit door boekzendingen, het opzetten van bibliotheken en verzorgen van trainingen in leesbevordering voor leraren en bibliothecarissen.
Wij geloven dat de kracht van verhalen kinderen helpt hun horizon te verbreden en dat plezier in lezen bijdraagt in een goede ontwikkeling met meer mogelijkheden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 zijn 73.653 Nederlandse boeken verzonden naar Suriname en de Antillen. Er zijn 21.852 Engelse boeken verstuurd naar 17 andere landen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verwerven van partijen relevante nieuwe kinderboeken bij uitgevers, het distribueren van nieuwe Nederlandse kinderboeken naar de zusterorganisatie Biblionef Suriname en naar de Nederlanse Antillen, het distribueren van nieuwe kinderboeken aan aanvragers uit (merendeels) Engelssprekende ontwikkelingslanden voor school- en andere bibliotheken, het steunen van zusterorganisaties bij de (her)uitgave van verkregen kinderboeken in lokale talen, het medefinancieren van hun organisatie en projecten, het oprichten en verzelfstandigen van nieuwe Biblionefvestigingen.

Beleidsplan

Meerjarenplan 2014 - 2018:
Visie
Mensen ontwikkelen zichzelf. Bij ontwikkeling hoort educatie en bij educatie hoort lezen en lezen begint als je een kind bent. Elk kind hoort de kans te krijgen om te lezen.
Missie
Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld.
Doelstelling
In 2018 heeft Biblionef Nederland ruim een miljoen kinderen de kans gegeven om te lezen (5 jaar tijd). In 2018 heeft Biblionef Nederland vanaf haar oprichting bijna een miljoen boeken verspreid.
Toelichting
Over 5 jaar wil Biblionef een miljoen kinderen hebben bereikt. Door het opzetten van kleinschalige bibliotheken en met behulp van lokale vertegenwoordigingen, verwacht Biblionef haar huidige activiteiten te kunnen uitbreiden.
Vanaf de oprichting van Biblionef zijn er reeds veel boeken verspreid. Inmiddels zijn we de 500.000-grens gepasseerd en hopen wij in 2018 rond de miljoen uit te komen.
In 2018 hopen wij jaarlijks 750 bibliotheekprojecten te ondersteunen met boeken en advies. Hierbij is duurzaamheid van de bibliotheek een belangrijk streven.

Strategie
Biblionef heeft een strategie vastgesteld om te de doelstelling te bereiken. Hiervoor zijn een aantal speerpunten vastgesteld.
1. Opzetten bibliotheekjes wereldwijd
Het opzetten van kleinschalige bibliotheken wereldwijd. Aanvragers zijn lokale organisaties of samenwerkingspartners. Vervoer wordt verzorgd door aanvragers zelf of door sponsoring door logistieke partners.
Uitbreiding van kleine bibliotheken tot duurzame grotere bibliotheken. Waar mogelijk wordt een bibliotheekproject met een samenwerkingspartner uitgevoerd. Biblionef draagt zorg voor de boeken en voor advies en training over het gebruik van de boeken. De partner voor de rest.

2. Internationale lokale vertegenwoordiging
Door aanwezigheid in landen zelf, wil Biblionef het aantal te bereiken kinderen vergroten. Tevens biedt dit de mogelijkheid door begeleiding, training in bibliotheekmanagement en leesmotivering en monitoring, de duurzaamheid van de bibliotheekjes te vergroten. Training bibliotheekmanagement en leesmotivatie is hierbij zeer belangrijk.
Hierin onderscheidt Biblionef een aantal fases:
Fase 0 Exploring
Mogelijkheden aangrijpen en onderzoeken wat onze stappen zijn. In deze fase wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van een lokale vertegenwoordiging en in welke vorm. Hierbij is van belang dat we een lokaal netwerk hebben en indien besloten wordt om een vertegenwoordiging op te zetten, over naar fase 1.
Fase 1 Opstarten
Beslissing is genomen en het projectplan wordt aangepast naar de lokale omstandigheden. Van belang is dat er een netwerk rond de kwartiermaker wordt opgebouwd om kwetsbaarheid te voorkomen.
Fase 2 Uitbreiden
In deze fase vindt uitbreiding plaats van activiteiten en dient de lokale vertegenwoordiging verder geworteld te zijn.
Fase 3 A self supporting branch of Biblionef
De lokale unit heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige branch met een link naar Biblionef Nederland. Afstemming vindt plaats over de mate van support vanuit Nederland. Dit kan gaan om financiŽle ondersteuning voor specifieke projecten of uitgaven en advisering.

3. Activiteiten 2013 / Overige activiteiten
Biblionef heeft daarnaast een aantal activiteiten die we willen continueren. Het gaat hier om verspreiding van Nederlandse boeken naar Suriname, Aruba, Curaҁao en St. Maarten.
Voorlopig wil Biblionef het jaarlijks aantal Nederlandse kinderboeken handhaven op 30.000 per jaar.
(Uitvoering) specifieke projecten
Verdere verspreiding van het Brendaboekje als poster en als boek. Vertalen in nog meer talen. Uitbrengen Cat & Dog. Brailleboeken voor Ghana.
Opportunities/kansen:
Mooie opportunities/kansen die binnen onze missie vallen.
Op onverwachte momenten lopen wij tegen kansen aan die we niet onbenut kunnen laten. In 2013 bijvoorbeeld kregen wij de kans tegen een gereduceerd tarief woordenboeken op te kopen voor Suriname, Aruba en CuraÁao.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.