Skip to main content
Close Menu

Erkenning

De Filantropische Keten
Waar gaan de normen over? 

De normen gaan niet langer enkel over fondsenwerving en/of kostenpercentages. Goededoelenorganisaties doen veel meer en alle te onderscheiden aspecten hangen binnen organisaties met elkaar samen. Daarnaast staat elke organisatie ook weer in een context en ook die context is van belang voor de organisatie. In het nieuwe, bredere toezicht gaan we uit van de filantropische keten. Die bestaat uit zeven onderdelen en geeft weer op welke onderdelen organisaties volgens de nieuwe normen getoetst moeten worden en hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Hieronder volgt onder Punten van beoordeling een toelichting per onderdeel. Van belang is om op te merken dat de grootte van een organisatie bepaalt welke normen precies van toepassing zijn op de organisatie. Onderstaande is een indicatie op hoofdlijnen, er kan van uw organisatie minder, maar ook meer gevraagd worden.

Missie/maatschappelijke waarde

Hierbij gaat het erom dat een goededoelenorganisatie heeft een duidelijke missie heeft. Die missie heeft de organisatie zodanig geformuleerd dat het richting geeft aan de door de organisatie ontplooide activiteiten, bijvoorbeeld door de missie uit te werken in concrete doelstellingen.
 

Middelen

Om het goede doel te kunnen realiseren heeft een organisatie middelen nodig. Hierbij gaat het er vooral om dat een organisatie planmatig met middelen omgaat. De organisatie heeft bijvoorbeeld een beeld van welke middelen benodigd zijn en legt vast op welke manier ze deze verkrijgt. Het werven van fondsen moet op maatschappelijk aanvaardbare wijze plaatsvinden.
 

Activiteiten & Organisatie

De organisatie ontplooit activiteiten. Ook hier gaat het erom dat de organisatie daar planmatig mee omgaat en dit (tot op bepaalde hoogte) ook vastlegt. Het gaat dan om plannen over het beheer en besteding van financiŽle middelen, maar ook over kwalitatieve werkprocessen en indien van toepassing omgang met informatie(beveiliging). 
 

Doelrealisatie

Een organisatie stelt zich een bepaald doel maar wil ook weten of ze dit doel bereikt. Daarom stelt de organisatie zich periodiek (en systematisch) de vraag in welke mate de gestelde doelen bereikt zijn. De antwoorden op die vraag helpen de organisatie in een volgend stadium weer bij het ontplooien en selecteren van activiteiten.

Governance 

Elke organisatie heeft trekkers en leidinggevenden nodig en in elke organisatie moeten beslissingen genomen worden. Het gaat erom dat de organisatiestructuur voorziet in een scheiding van functies ter voorkoming van belangenverstrengeling. Ook is er goed nagedacht over de beslisstructuur en het bezoldigingsbeleid en zorgt dit ervoor dat het risico op verkeerde beslissingen zo klein mogelijk is.

Verantwoording 

Het gaat er hierbij om dat de organisatie naar externen toe kan laten zien wat ze doet en hoe ze omgaat met middelen. De organisatie doet bijvoorbeeld jaarlijks (financieel) verslag. Dat verslag geeft zo helder mogelijk weer waar de organisatie mee bezig is en richt zich op het zo goed mogelijk informeren van belanghebbenden.

Belanghebbenden 

Organisaties die voeling houden met belanghebbenden en openstaan voor verbetersuggesties, en daar ook werkelijk wat mee doen, getuigen hierdoor van professionaliteit en laten zien gericht te zijn op verbetering.