Skip to main content
Close Menu

Over de Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het is een investering in donateursvertrouwen, uw organisatie en de sector als geheel. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgerichte goede doelen, dus. De tarieven zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie en starten al vanaf € 250 per jaar.

Aanvragen en toetsing

Het aanvragen van de Erkenning is eenvoudig. U levert informatie aan. Wij lichten deze door en bekijken of uw organisatie goed op orde is. Hiervoor kijken we naar kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die u helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Eenmaal erkend…

Eenmaal erkend, mag u het 'Erkend Goed Doel'- logo voeren en actief uitdragen. Ook verschijnt u met dit logo in het Register Goede Doelen. Zo bent u voor iedereen vindbaar en herkenbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft. Na uw erkenning krijgt u jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo controleren we of u nog voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Meer weten?

Meer weten over de Erkenning? Bekijk de informatie in de tabbladen hieronder of neem contact op met onze Helpdesk Erkenning: 020 – 238 91 04 of erkenning@cbf.nl

Over de toetsingsnormen

De toetsingsnormen van de Erkenning zijn afgestemd op de grootte van de organisatie. Er zijn 4 toetsingscategorieën, waarbij voor grote organisaties strengere normen gelden dan voor kleine. In iedere categorie bestaan de normen zowel uit verplichte (harde) normen als uit ontwikkel- en bespreekpunten. Deze helpen u om te groeien en professionaliseren.

Doel van de toetsingsnormen is om donateurs en potentiële donateurs vertrouwen te geven, zodat ze weten: een Erkend Goed Doel draagt bij aan een betere wereld, gaat zorgvuldig om met elke euro, legt verantwoording af en laat zich controleren. Ik kan gerust geven. Om dit te bereiken kijken we zorgvuldig naar uw missie, middelen, activiteiten en organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en belanghebbenden.

Wat zijn de toetsingscategoriën?

  Scroll horizontaal voor meer info  
Toetsingscategorie Schaalindeling som van de baten
 A  € 0 < € 100.000
 B  € 100.000 < € 500.000
 C  € 500.000 < € 2.000.000
 D  € 2.000.000 of hoger

 
Wat zijn de toetsingsnormen?

De toetsingsnormen per categorie vindt u in bijlage 1 van het Reglement CBF- Erkenning Goededoelenorganisaties. Hieronder volgt een overzicht van waar wij naar kijken:

Missie/maatschappelijke waarde
Hierbij gaat het erom dat een goededoelenorganisatie een duidelijke missie heeft. Die missie heeft de organisatie zodanig geformuleerd dat het richting geeft aan de door de organisatie ontplooide activiteiten, bijvoorbeeld door de missie uit te werken in concrete doelstellingen.

Middelen
Om het goede doel te kunnen realiseren heeft een organisatie middelen nodig. Hierbij gaat het er vooral om dat een organisatie planmatig met middelen omgaat. De organisatie heeft bijvoorbeeld een beeld van welke middelen benodigd zijn en legt vast op welke manier ze deze verkrijgt. Het werven van fondsen moet op maatschappelijk aanvaardbare wijze plaatsvinden.

Activiteiten & Organisatie
De organisatie ontplooit activiteiten. Ook hier gaat het erom dat de organisatie daar planmatig mee omgaat en dit (tot op bepaalde hoogte) ook vastlegt. Het gaat dan om plannen over het beheer en besteding van financiële middelen, maar ook over kwalitatieve werkprocessen en indien van toepassing omgang met informatie(beveiliging). 

Doelrealisatie
Een organisatie stelt zich een bepaald doel maar wil ook weten of ze dit doel bereikt. Daarom stelt de organisatie zich periodiek (en systematisch) de vraag in welke mate de gestelde doelen bereikt zijn. De antwoorden op die vraag helpen de organisatie in een volgend stadium weer bij het ontplooien en selecteren van activiteiten.

Governance
Elke organisatie heeft trekkers en leidinggevenden nodig en in elke organisatie moeten beslissingen gemaakt worden. Het gaat erom dat de organisatiestructuur voorziet in een scheiding van functies ter voorkoming van belangenverstrengeling. Ook is er goed nagedacht over de beslisstructuur en het bezoldigingsbeleid en zorgt dit ervoor dat het risico op verkeerde beslissingen zo klein mogelijk is.

Verantwoording
Het gaat er hierbij om dat de organisatie naar externen toe kan laten zien wat ze doet en hoe ze omgaat met middelen. De organisatie doet bijvoorbeeld jaarlijks (financieel) verslag. Dat verslag geeft zo helder mogelijk weer waar de organisatie mee bezig is en richt zich op het zo goed mogelijk informeren van belanghebbenden.

Belanghebbenden
Organisaties die voeling houden met belanghebbenden en openstaan voor verbetersuggesties, en daar ook werkelijk wat mee doen, getuigen hierdoor van professionaliteit en laten zien gericht te zijn op verbetering.